Privat vandforsyning og ikke-almene vandværker

En privat vandforsyning er når en ejendom indvinder vand fra egen brønd eller boring til husholdningen, hvor en ikke-almen vandforsyning forsyner mellem 2 og 9 husstande.

Privat vandforsyning

Der er en del ejendomme i Stevns Kommune, der har privat vandforsyning og det er ejerens ansvar at holde øje med vandkvaliteten.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen er en privat vandforsyning til én enkelt husstand, som anvender mindre end 10 m3 vand pr. dag, ikke underlagt obligatorisk kontrol af vandkvaliteten. Det anbefales at vandet kontrolleres ved en forenklet kontrol minimum hvert femte år. En forenklet kontrol kan fortælle om vandet er forurenet med bakterier.

Ejeren af brønden eller boringen skal selv betale omkostninger til prøvetagning og analyse

Ikke-almen vandforsyning

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandet ved en forenklet kontrol. En forenklet kontrol giver et praj om, om vandet er forurenet med bakterier.

I Stevns Kommune skal ikke-almene vandforsyninger kontrollere vandkvaliteten hvert 2. år.

Forurening af drikkevand

Der er  mange miljøfremmede stoffer, der kan forurene vandet. Brønde på gårdspladser er ofte forurenet med sprøjtemidler (pesticider), og måske er der nogen, der har spildt olie i nærheden. Det er derfor en god idé, at få analyseret vandet for organiske mikroforureninger.

Hvis dit vand er forurenet skal du forbedre vandkvaliteten. Hvis du ikke kan eller vil forbedre vandkvaliteten har du mulighed for at få vand fra et vandværk. Tilsluttes din ejendom vandværket skal din brønd/boring sløjfes.

Værd at vide om brønde og boringer

En brønd er i princippet et dybt hul i jorden, der er stivet af i siderne for, at hullet ikke skal styrte sammen. I brønden kommer vandet fra de øverste vandførende lag. Brønde har det derfor med at løbe tør i særligt tørre somre, eller hvis de påvirkes af en nærliggende boring til fx markvanding.

Vandet er ungt - det vil sige at regnen, der har dannet grundvandet, ikke har sivet gennem jorden i særlig mange år. Derfor minder brøndvand om regn- og overfladevand. Vandkvalitet kan være udmærket, hvis der i området nær brønden ikke er forureningskilder og brønden er indrettet korrekt.

En korrekt indrettet brønd får kun tilført vand fra brøndens bund. Det betyder, at brøndens sider skal være tætte, så der ikke kan trænge vand ind fra overfladen, hvor der er mange forureningskilder. Brøndens kant skal være hævet over terrænet og forsynet med tæt overdækning, så regnvand ikke direkte kan løbe ned i brønden. For yderligere at sikre brønden mod indtrængning af overfladevand kan du støbe et areal ca. 2 meter omkring brønden med fald væk fra brønden.

En boring er et smalt hul med en diameter på op til 30 cm. Boringer er som regel ført ned til dybere liggende vandførende lag, fx kalk eller sand. Regnvandet har været mange år om at sive ned gennem de forskellige jordlag.

Vandet fra disse dybder har en helt anden sammensætning end regn- og overfladevand. Vandet er mange steder hårdt, det vil sige at der er et stort indhold af kalk og magnesium. Boringens sider skal ligesom en brønd være tæt.

Boringer i bunden af brønde blev udført som en form for nødløsning, når brønden løb tør for vand. Der er derfor ofte direkte forbindelse fra brønden til boringen og den forurening, der måtte være i brønden føres derfor ned i boringen. For at boringen er tæt, skal borerøret være ført op over den åbne vandoverflade i brønden og der skal være en tæt borerørsforsegling ved overgang mellem boring og brønd. Og der skal være en tæt og lukket rørforbindelse til huset. Det vil også være en god idé at fylde brønden op, så den bliver til en tørbrønd.

For at sikre en god vandkvalitet er det vigtigt, at brønden/boringen er sikret mod indtrængning af forurenende stoffer. Det kan fx være almindeligt overfladevand eller kloakvand.

Det er vigtigt at dræn- og kloakledninger i nærheden af brønden er ført i tætte ledninger. Gamle ler- og betonrør knækker og samlingerne er ikke tætte. Der er derfor stor risiko for at indholdet løber ud af rørene og trænger ind i brønden.

  • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen 
  • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden 
  • Opbevar ALDRIG olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden 
  • Sørg for at vandforsyningen er indrettet ifølge retningslinjerne 
  • Er du i tvivl, så kontakt Stevns Kommune på mail

Har du rigeligt med vand og er det af en god kvalitet, så er der ikke nødvendigvis nogen grund til at blive tilsluttet et vandværk.

Er vandkvaliteten derimod dårlig eller har du en hydrofor eller pumpe, der er ved at være udtjent, kunne det være værd at overveje. Det er ikke alle i kommunen, som har en vandværksledning i vejen lige udenfor huset, men du har alligevel ret til at få vand fra vandværket. 

Du kan på Vandværker - Almen vandforsyning, se hvilket vandværk du skal kontakte for at blive tilsluttet.

Når din ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal den gamle brønd/boring sløjfes. Det skal en sagkyndig person gøre, hvilket vil sige, at de skal have et A-bevis. Du finder en liste over firmaer med A-bevis på GEUS hjemmeside. Det er vigtigt at kommunen får besked i tilfælde af sløjfning, således at BBR kan rettes til.

Der er mange gamle drikkevandsbrønde i Stevns Kommune, som enten ikke bruges til noget, eller anvendes til andet formål end drikkevand efter, at ejendommen er blevet tilsluttet et alment vandværk. Brøndene er normalt 4 – 5 meter dybe huller i jorden, som ofte ikke er beskyttet mod tilløb af regnvand.

Der er derfor stor risiko for, at der løber forurenende stoffer med ned i brøndene. Fra brønden har stofferne let adgang til det primære grundvand med forurening til følge. For at undgå at dette sker, udsteder Stevns Kommune hvert år et antal påbud om sløjfning af nogle af disse brønde.

Stevns Kommune giver ikke tilladelse til at bruge gamle drikkevandsbrønde til havevanding, bilvask m.m.

På mange ejendomme, der allerede er tilsluttet et vandværk, er der fortsat en ubrugt brønd eller boring. Det dybe hul i jorden udgør en stor risiko for forurening af grundvandet. Kommunen vil derfor meget gerne have oplysninger om sådanne gamle overflødige brønde og boringer.

Du skal sløjfe en overflødig brønd. Der kan dog i særlig tilfælde, hvis museet betegner brønden som bevaringsværdig, gives tilladelse til, at bevare brønden på særlige vilkår.

Indtil januar 2006 var det tilladt selv at sløjfe en brønd. Der er desværre i mange tilfælde sket det, at de gamle brønde er fyldt op med affald - i værste fald forurenende affald. Du bør derfor kontakte kommunen, hvis du har mistanke til at din brønd er fyldt op med affald m.m.

Hvis det ikke er dig selv, der har fyldt brønden på en uforsvarlig måde, kan du ikke gøres ansvarlig og dermed ikke pålægges en udgift i forbindelse med en oprensning.