Kortlægning af stevnsk natur

Naturen forandre sig. Derfor skal den registreres hvert tiende år, for at afgøre hvilke områder, der er beskyttet. Vi foretager kortlægningen frem mod 2023.

Visse naturområder er registreret som såkaldt § 3-beskyttet natur. § 3-natur kan f.eks. være søer og vandhuller, vandløb, overdrev, moser og sumpskove, strandenge og strandsumpe og ferske enge. 

Før områder kan registreres som § 3-beskyttede, skal de leve op til en række krav om størrelse og naturindhold.

Da det til hver en tid er den eksisterende naturtilstand, der er afgørende for, om et område er beskyttet, kan områder 'vokse' ind og ud af beskyttelsen. Derfor opdaterer vi kortlægningen løbende.

Kortlægningen er i gang

Stevns Kommune er forpligtet til at opdatere de registrerede områder mindst hver tiende år. Vi har derfor været rundt og registrere naturen i 2018, 2019 og 2020, men har endnu ikke gennemgået hele kommunen. Så vi fortsætter i 2021, 2022 og 2023. 

Vi kortlægger naturen sammen med virksomheden AGLAJA, og altid på hverdage mellem kl. 8.00-18.00.

Vi forsøger at kontakte dig inden vores besøg, hvis et naturområde ligger tæt på din ejendom.

Sådan kender du os

Når vi kører rundt, kan du kende os ved, at vi har vores visitkort eller et skilt med teksten: AGLAJA udfører naturregistrering for Stevns Kommune, liggende i forruden på vores biler.

Som lodsejer er du selvfølgelig meget velkommen til at kigge med på den del af arbejdet, der foregår på din jord.

Se registreringerne på Danmarks Miljøportal

Hvis du vil vide mere

Vi svarer gerne på dine spørgsmål.

Send en mail til naturogvand@stevns.dk

 

Kortlægninger af Stevns natur

I 2018 har vi sendt informationsbreve ud til flere end 700 lodsejere med § 3-beskyttet natur på deres ejendom, og vi har besøgt ca. 100 af disse ejendomme. Status efter disse besøg er, at naturen er genfundet, men der ikke er fundet nye arter af stor betydning.

Vi har i 2018 bl.a. besøgt Elbækengen i Tryggevælde Ådal, et af Danmarks flotteste rigkær, som ejes og plejes af Danmarks Naturfredningsforening. Rigkær er en betegnelse for en særlig værdifuld engtype med stor mangfoldighed inden for planter, insekter og dyr. Naturtypen kræver græsning eller høhøst og tåler ikke for mange træer og buske, da plantearterne primært udgøres af lave planter. Uden græsning udvikler rigkæret sig til krat eller sumpskov. Ved registreringen i 2018 blev der både fundet 53 arter inden for en undersøgelsescirkel på 5 meter, og 40 supplerende arter uden for cirklen. Eksempler på nogle af de karakteristiske arter for naturtypen rigkær er vibefedt, pukkellæbe og hamphjortetrøst.

I slutningen af 2019 var ca. 75 % af kommunens registrerede natur blevet undersøgt. Fokus i 2018 og 2019 var på de ”landbaserede naturtyper”. Det vil sige overdrev, moser, enge og strandenge - i modsætning til de 'våde naturtyper' som vandhuller og åer. Næsten alle de landbaserede naturtyper i kommunen blev gennemgået over de to år.

Tilbage er der så de 25%, der primært udgøres af vandhuller og søer. 

I 2020 blev Vallø Dyrehave og alle vandhuller i den sydlige del af kommunen gennemgået.

Der er dog flere hundreder vandhuller tilbage i kommunen, vi stadig skal besøge.

Den resterende gennemgang af beskyttet natur i kommunen vil derfor primært handle om at kigge på vandhuller og registrere naturen i dem.