Tilsyn med almene boliger

Her på siden finder du referater fra Stevns Kommunes møder med de almene boligorganisationer.

Læs referater fra styringsdialogmøderne

Center: Politik & Borger

Møde vedr.: Styringsdialogmøde med Lejerbo Stevns

Mødested: Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge

Mødedato: 17-05-2022 Kl. 11.00-12.00

Sendes til: Deltagerne

Deltagere

Fra boligorganisationen: Michael Keis

Fra Stevns Kommune: Erhvervs-og Udviklingskonsulent Jakob Splidsboel, Teamleder Økonomi Stef-fen Elsnab

Afbud fra

Anny Borch

Leder Stevns Ejendomme Jesper Boesen

Stevns Kommune har inviteret til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Dagsorden

 1. Kort velkomst
 2. Boligorganisationens økonomi
 3. Afdelingens økonomi
 4. Effektiv drift
 5. Beboerdemokrati
 6. Eventuelt
  • Boligorganisationen ønsker jf. styringsrapporten 2021 at drøfte muligheder for nybyggeri

1)Velkomst

Jakob Splidsboel bød velkommen. Mødet blev afholdt på baggrund af dokumentationspakke fra 2021. Deltagerne drøftede kort forventningerne til indholdet af mødet. Michael Keis gav derefter en beskri-velse af Lejerbo Stevns organisering og struktur.

Lejerbo Stevns består af 100 boliger fordelt geografisk over kommunen, særligt i Store Heddinge. Le-jerbo Stevns har 25 procents anvisning fra kommunens side og har et udmærket samarbejde med kommunen.

Lejerbo Stevns har nogle ældre fredede boliger med kridtsten, som øger vedligeholdelsesudgifterne.

2) Boligorganisationens økonomi og 3) Afdelingens økonomi

Lav effektivitet på i istandsættelse ved fraflytning skyldes bl.a. at det er en ældre ejendom i fredet om-råde og metoden for benchmark er vægtet gennemsnit af alle ejendomme i forhold til ibrugstagnings-tidspunkt.

Det lavere opsparede beløb til vedligehold, skyldes større renoveringer inden for de seneste år, herun-der bl.a. udskiftning til nyere gasfyr. Steffen Elsnab havde ikke yderligere bemærkninger til regnska-bet.

4) Effektiv drift

Der arbejdes generelt med effektivisering og best practise på området.

 • Der arbejdes med udbud på opgaver over 50.000 kr. for at øge effektiviteten.
 • Hvert år laves en budgetstrategi. Fokus på lønudgifter til ejendomsfunktionærer.
 • Almindelig vedligeholdelse forsøges fastholdt i kroner og øre for at øge effektiviteten.
 • Opmærksomhedspunkter omkring hvad der skal ske med gasfyr. Og udfordringer med var-mepumper.

5) Beboerdemokrati

Velfungerende boligbestyrelse.

6) Eventuelt

Der ses et behov for yderligere boliger i Store Heddinge og Rødvig. Der er pt. 870 på venteliste, hvoraf de 500 vurderes som aktive. 1-1,5 års ventetid på bolig. Mange takker nej, da de ønsker særlig boligtype eller geografi. Der er efterspørgsel efter mindre rækkehuse med mindre haveareal. Skal der etableres boliger i fx Store Heddinge bymidte i flere plan, skal der installeres elevator, hvilket vil fordyre omkostningerne.

Ønske om afholdelse af styringsdialogmøder i efteråret, så der kan laves benchmark på de seneste indberettede regnskabstal fra øvrige organisationer.

Næste møde, som skal afholdes på baggrund af regnskab 2021, forventes afholdt i efteråret 2022. Form og dagsorden for mødet aftales nærmere mellem Stevns Kommune og Lejerbo Stevns.

 

 

Hjælp og rådgivning til boligforeningerne

Stevns Kommune holder årlige møder med almene boligforeninger i Stevns. Her får foreningerne råd og hjælp med økonomi og drift, beboerdemokrati og meget mere.

På den måde understøtter vi foreningernes arbejde for at give de stevnske lejere gode vilkår.

Kriterier for succes

Til de årlige møder arbejder vi med fem kriterier, som kommer borgerne til gavn:

 • Økonomi og drift
 • Ledelse og beboerdemokrati
 • Udlejning
 • Boligafdelinger
 • Nybyggeri og renovation

Boligafdelingerne dokumenterer deres arbejde med alle fem områder.

Du finder resultaterne i referaterne fra møderne ovenfor.