Erhvervspolitik 2024-2027

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny erhvervspolitik, der skal gøre det nemmere at være virksomhed på Stevns. Samtidig arbejder Stevns Kommune for at understøtte den grønne omstilling, løft af den næste generation og at Stevns skal være et godt sted at leve og bo.

Forord

Kære erhvervsdrivende i Stevns Kommune.

På vegne af kommunalbestyrelsen vil vi gerne præsentere Stevns Kommunes nye erhvervspolitik. Det er vores overbevisning, at en stærk og dynamisk erhvervspolitik er afgørende for at skabe vækst og udvikling i vores kommune. Derfor har vi arbejdet tæt sammen med erhvervslivet i Stevns for at udvikle en politik, der sikrer en sund og bæredygtig udvikling i vores lokalsamfund.

Vi har lyttet til erhvervslivets ønsker og behov gennem en række møder og arrangementer, herunder Erhvervstræffet i foråret 2023 og dialogmøde i efteråret 2022.

På baggrund af disse input har vi nu udarbejdet en ny erhvervspolitik, der er tilpasset til de specifikke udfordringer og muligheder, der eksisterer i Stevns Kommune.

I vores erhvervspolitik har vi fokus på at skabe et attraktivt erhvervsklima og på at tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen. Vi har i politikken bl.a. fokus på den grønne omstilling, som bliver en vigtig dagsorden for erhvervslivet i de kommende år.

Ligeledes bliver arbejdet med unge og fremtidens arbejdskraft et vigtigt politisk indsatsområde. Vi vil arbejde for at styrke det lokale erhvervsliv. Samtidig ønsker vi at udvikle vores lokale styrker og identitet og dermed skabe flere jobmuligheder for kommunens borgere.

Samtidig vil vi som kommune fortsat arbejde for, at Stevns er et godt sted at leve og bo.

Vi ønsker også at styrke samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet. Vi mener, at det er vigtigt at have en åben og konstruktiv dialog mellem kommunen og erhvervslivet for at sikre en optimal udvikling i kommunen. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre kommunikationen, sagsbehandling og samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen.

Vi tror på, at vores erhvervspolitik kan understøtte og bidrage til den fortsatte positive udvikling af Stevns Kommune og bidrage til at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed og bo.

Vi ser frem til at samarbejde med erhvervslivet i kommunen om at realisere vores vision og mål for Stevns Kommune. Fokusområderne i erhvervspolitikken vil danne grundlaget for dialogen med Stevns Kommunes samarbejdspartnere i erhvervspolitikkens funktionsperiode.

Med venlig hilsen,

Henning Urban Dam Nielsen, Borgmester
Bjarne Nielsen, Udvalgsformand Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Sammen skaber vi Stevns

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i Stevns. Både økonomisk, socialt og kulturelt. Erhvervslivet bidrager til, at Stevns er et godt sted at leve og bo samtidig med, at erhvervslivet skaber arbejdspladser og lokal udvikling. Stevns er en kommune, der ikke har optimale betingelser i forhold til infrastruktur, uddannelsesfrekvens eller adgang til erhvervsjord og kapital, og derfor sætter vi med denne erhvervspolitik fokus på at gøre det så godt, som vi kan inden for de rammer, vi har.

Stevns Kommune ønsker at være en erhvervsvenlig kommune, hvor eksisterende virksomheder får den bedst mulige servicesamtidig med, at nye virksomheder skal have lyst til at etablere sig på Stevns.

Stevns er kendetegnet ved at være et sted, hvor vi får tingene til at ske i fællesskab. Det fællesskab skal udbygges, så vi skaber et tæt og tillidsfuldt samarbejde.

Med det afsæt ønsker Stevns Kommune med sin erhvervspolitik at samarbejde med erhvervslivet om følgende dagsordener:

 

Stevns skal være grønnere

Virksomhederne skal tilbydes grøn erhvervsvejledning, der fremtidssikrer dem og styrker deres økonomi og konkurrenceevne. Kommunen skal sikre flere grønne udbud.

Stevns løfter den næste generation og fremtidens arbejdskraft

Flere unge skal i job og uddannelse, og virksomhederne skal have bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Stevns skal have attraktive bymidter

Bymidten i Store Heddinge skal blive mere attraktiv og antallet af butikker skal vokse. Detailhandlen i Stevns skal styrkes.

Det skal være nemmere at drive virksomhed i Stevns Kommune

Det skal være nemt at etablere og drive virksomhed i Stevns Kommune, samtidig med at virksomhederne skal opleve en god service fra kommunen, gennem én indgang og én stemme, samtidig med at virksomheden modtager komptent vejledning.

Det er en ambition for Stevns Kommune at være blandt den bedste halvdel, når der måles på erhvervsvenlighed i danske kommuner i 2027, og bedste tredjedel i 2030.

Stevns' erhvervsliv

  • 1319 virksomheder
  • De tre største brancher er bygge og anlæg, transport og erhvervsservice
  • Flest enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med 2-19 ansatte

Stevns skal være grønnere

Vi står som samfund overfor store udfordringer, hvor de menneskeskabte klimaforandringer kræver hurtig omstilling. Stevns Kommune har vedtaget en ambitiøs klimaplan og arbejder for at blive klimaneutral og klimarobust inden 2050. Allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser fra Stevns Kommunes geografi være reduceret med en tredjedel set i forhold til 2019. Det kan vi ikke gøre alene. Det kræver et tæt samarbejde med bl.a. kommunens virksomheder.

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og derfor er der behov for at fokusere på både den grønne og den økonomiske bundlinje og på alment kendte og nye grønne løsninger. Samtidig er der behov for, at alle overvejer, hvilken rolle, de kan spille – lige fra de største landbrug til enmands-servicevirksomheden. Derfor vil Stevns Kommune arbejde for, at flere virksomheder tager del i den grønne omstilling i de kommende år.

Stevns virksomheder mærker erhvervspolitikken i 2027, ved at den grønne vejledning er blevet mere tilgængelig, og det er mere overskueligt som virksomhed at tage del i den grønne omstilling.

Stevns løfter den næste generation og fremtidens arbejdskraft

Hvis vi skal lykkes med at forløse det fulde vækstpotentiale på Stevns, så kræver det adgang til kvalificeret arbejdskraft og en generation af unge, der kan og vil. Derfor har Stevns Kommune et fortsat ønske om at styrke uddannelsesindsatsen. Derfor bliver det vigtigt at samarbejde om, hvordan vi får flere i job, så virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger.

Stevns Kommune ønsker derfor i fællesskab med erhvervslivet at sikre, at flere unge kommer i job og uddannelse, og at virksomhederne har bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. En vigtig forudsætning for lokal arbejdskraft er bosætning, hvorfor Stevns Kommune fortsat vil arbejde for øget bosætning i kommunen.

Stevns’ virksomheder mærker erhvervspolitikken i 2027 ved, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet lettere, og samarbejdet om den næste generation er blevet mere tilgængeligt.

Stevns skal have attraktive bymidter

En levende og attraktiv bymidte er ikke bare et velfungerende handelsliv, men også en bred vifte af tilbud inden for kultur og turisme. Det udgør det naturlige samlingspunkter for både erhvervsdrivende, handlende og besøgende. Et levende bymiljø med et attraktivt handelsliv har stort potentiale og betydning for alle som bor i Stevns Kommune og det er en stærk drivkraft for bosætning og økonomisk vækst i kommunen.

Der er således et stort potentiale i at sætte fokus på udviklingen af byerne i Stevns og i særdeleshed på bymidten i Store Heddinge, der har fungeret som købstad siden den tidlige middelalder og fungerer som et naturligt handelscentrum for et større opland. Med de mange gamle, smukke bygninger og bytorv sætter byen flotte rammer for en levende og attraktiv bymidte.

Stevns kommune vil sammen med Borger- og Handelsstandsforeningen i Store Heddinge, tage initiativ til at udvikle bymidten i Store Heddinge med udgangspunkt i en driftig detailhandel og et rigt kulturliv.

Stevns’ virksomheder mærker erhvervspolitikken i 2027 ved, at der arbejdes med at understøtte detailhandlen i kommunen, og udviklingen af bymidten i Store Heddinge.

Det skal være nemmere at drive virksomhed i Stevns Kommune

Stevns Kommune ønsker at samarbejde med erhvervslivet om at gøre Stevns til et godt sted at leve og bo.

Derfor skal det være nemt at starte, drive og etablere virksomheder i Stevns. Kommunen spiller en vigtig rolle, når det kommer til at sikre virksomheders trivsel og fortsatte udvikling, og for mange virksomheder er næste skridt ofte et møde med kommunen. Det forpligter, og derfor vil Stevns Kommune arbejde målrettet med sin erhvervsvenlighed.

Det er en ambition for Stevns Kommune at være blandt den bedste tredjedel, når der måles på erhvervsvenlighed i danske kommuner i 2027. Derfor indfører Stevns Kommune én indgang for virksomheder på Stevns, så man fremover kan ringe på ét nummer.

Stevns’ virksomheder mærker erhvervspolitikken i 2027 ved, at det er blevet nemmere at være virksomhed i Stevns Kommune

Konkrete initiativer

For at omsætte erhvervspolitikken til handling, vil Stevns Kommune sammen med erhvervslivet, Stevns Erhverv og øvrige aktører tage en række konkrete initiativer. Det er ambitionen, at Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhverv udarbejder en handleplan der skal omsætte initiativerne i erhvervspolitikken til virkelighed:

 

Stevns skal være grønnere

Mere grøn vejledning skal give mere grøn udvikling

Vi har mange dygtige virksomhedsledere på Stevns, der har skabt deres virksomheder på flittighed og dedikation. Stevns Kommune ønsker at understøtte virksomhederne ved at intensivere erhvervsvejledningen om grøn omstilling. Det kan både handle om virksomhedernes egen drift og om de varer og serviceydelser, virksomhederne sælger. Det er og vil derfor fortsat være en kerneopgave for Stevns Erhverv at kunne tilbyde kvalificerede vejledningsforløb til Stevns’ virksomheder. Herudover vil Stevns Kommune også tilbyde information, inspiration eller værktøjer fx til virksomheder, der ønsker at etablere større solcelleanlæg for at producere strøm til eget forbrug.

Grønne indkøb

Stevns Kommune er områdets største virksomhed – også i forhold til indkøb. Det ønsker vi at udnytte til at stimulere den grønne omstilling. Stevns Kommune vil over de kommende år fortsat arbejde målrettet på at øge mængden af bæredygtige indkøb, som kan omfatte alt fra fødevarer til bygningsrenovering. Og vi inddrager i videst muligt omfang lokale virksomheder i forbindelse med kommunale byggeprojekter.

 

Stevns løfter den næste generation og fremtidens arbejdskraft

Etablering af forsøgsordning med erhvervspraktik i gymnasiet

I Stevns vælger mange unge en erhvervsuddannelse. Det er positivt. Men der er stadig et stort potentiale i at få flere til at gennemføre erhvervsuddannelserne. Derfor vil Stevns Kommune i samarbejde med Køge Gymnasium tage initiativ til at etablere en forsøgsordning, hvor der tilbydes erhvervspraktik i Stevnske virksomheder for gymnasieelever.

Mere social erhvervspolitik

Det er vigtigt, at vi som samfund tager hånd om de mennesker, der har behov for ekstra støtte. Derfor har Stevns Kommune indført en årlig CSR-pris til de virksomheder, der tager et ekstra socialt ansvar. Det ønsker vi nu at udbygge. Stevns Kommune vil i samarbejde med foreninger og virksomheder undersøge og afprøve, hvordan vi kan få personer med særlige behov ansat i virksomheder eller foreninger, hvor de vil få en mentor, der giver dem en god start på arbejdsmarkedet.

Strategisk brug af fritidsjobs

Det første møde med arbejdsmarkedet er vigtigt og betyder meget for tilknytningen senere i livet. Derfor vil Stevns Kommune, sammen med erhvervslivet, tage initiativ til at flere unge får et fritidsjob, og at mulighederne for fritidsjobs bliver belyst.

Mere skole-virksomheds-samarbejde

En god tilknytning til arbejdsmarkedet starter ved det første møde med virksomheden. Derfor vil Stevns Kommune arbejde for at etablere et tættere samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og skolerne i Stevns Kommune, hvor elever kan møde de lokale virksomheder. Samtidig vil Stevns Kommune tage initiativ til at etablere erhvervsklasser på de lokale folkeskoler.

Flere i job og uddannelse

Uddannelse er vores vigtigste råstof. Derfor ønsker Stevns Kommune at flere får en uddannelse. Samtidig har virksomhederne brug for arbejdskraft her og nu. Derfor vil Stevns Kommune sikre, at samarbejdet om kommunens ledige intensiveres mellem kommune og virksomhed. Stevns Erhverv vil derfor fremadrettet være en central aktør i at formidle kontakt mellem kommune og virksomhed.

 

Stevns skal have attraktive bymidter

Butiksliv og bymidter

Butiksliv og bymidter er en væsentlig del af kommunens lokalsamfund, og det er derfor vigtigt at støtte og udvikle dette område. Det kan gøres gennem investeringer i infrastruktur og bymiljøer samt ved udvikling af nye typer og måder at drive butik på. Stevns Kommune vil sammen med Stevns Erhverv over de kommende år sætte fokus på at kortlægge centerstrukturer og analyse af besøgende og handlende, samt inddrage borgere- og handelsstandsforeninger og erhvervsdrivende med henblik på at identificere, hvilke tiltag, der skal gøres i kommunen.

Tiltrække flere detailhandelsvirksomheder

Med henblik på at understøtte bosætning og udvikling i byerne, ønsker Stevns Kommune i samarbejde med Stevns Erhverv at arbejde for at tiltrække flere detailhandelsvirksomheder.

Tiltrækning af virksomheder og erhvervsjord

Det er vigtigt at tiltrække nye virksomheder til lokalsamfundet, så de kan bidrage til vækst og udvikling. Derfor vil Stevns Kommune, sammen med Stevns Erhverv, tage initiativ til en kortlægning og analyse af udbud og efterspørgsel af erhvervslokaler og erhvervsjord med henblik på at identificere mulighederne for at tiltrække og etablere nye virksomheder.

 

Det skal være nemmere at drive virksomhed i Stevns Kommune

Èn indgang til virksomheder og én kommunal stemme

Virksomheder skal gøre det, de er bedst til; nemlig at servicere deres kunder. Stevns Kommune skal understøtte og hjælpe virksomhederne med dette, bl.a. ved at virksomhederne oplever samme høje grad af serviceniveau, når de møder Stevns Kommune. For at sikre denne service vil Stevns Kommune indføre én indgang til kommunen for de stevnske virksomheder. Uanset om virksomheder skal bygge, have rådgivning om sygedagpenge eller andet, så kan de ringe på ét nummer. Derudover har Stevns Kommune, sammen med Stevns Erhverv, indført et 360 graders perspektiv på erhvervssager så alle fagligheder deltager, når en virksomheds spørgsmål skal besvares. På den måde sikrer vi, at virksomheder altid får det bedst mulige svar og hurtigst mulige afklaring.

Bedre sagsbehandling på byggesager

Stevns skal være et sted, hvor der er kort fra tanke til handling. Så når en virksomhed ønsker at bygge, skal det gå hurtigere fra tegnebræt til spadestik. Derfor etablerer Stevns Kommune en byggesagskoordinatorfunktion på erhvervssager, der skal sikre samarbejde på tværs af forvaltningen og sikre fremdriften i sagerne.

Fortsat arbejde for bedre infrastruktur

Det skal være let at komme til og fra Stevns og at komme rundt i Stevns. Der er nationalt afsat midler til en statsvej til Stevns. Stevns Kommune vil fortsat arbejde på at statsvejen kommer samtidig med, at der fortsat skal være fokus på Østbanens drift og udvikling. Derudover vil Stevns Kommune fortsat arbejde på at gøre det lettere for arbejdskraften at flytte sig rundt i Stevns Kommune gennem blandt andet samkørsel, cykler og offentlig transport generelt. Derudover ønsker Stevns Kommune arbejde for en bedre digital infrastruktur i kommunen.

Mere tværkommunalt samarbejde

Stevns er en lille kommune med et bredt udsyn. Det skal vores erhvervsmæssige engagement afspejle. Derfor vil Stevns Kommune med udgangspunkt i erhvervspolitikkens fokusområder intensivere sit tværkommunale engagement i forskellige erhvervsfora: Erhvervshus Sjælland, Visit Sydsjælland og Møn, Greater Copenhagen EU Office og Greater Copenhagen. Derudover vil Stevns Kommune søge et tættere samarbejde med de omkringliggende kommuner på erhvervsområdet inden for blandt andet iværksætteri og forretningsudvikling.

Flere projekter skal realiseres i Stevns

Som borger og virksomhed i Stevns er man underlagt en række regler, hvorfor opførelsen af nye bygninger med videre kan være vanskeligt grundet kystnærhedszonen, strandbeskyttelsesloven, planloven, kommunale planer og fingerplanen. Stevns Kommune ønsker med erhvervspolitikken at understøtte dem, der kan og vil og sikre, at flest mulige projekter realiseres i Stevns.

Indholdsfortegnelse