Søg bygge- og gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse, inden du påbegynder nedrivning eller et bygge- eller graveprojekt. Midlertidige projekter, skal du anmelde til Stevns Kommune.

Gravetilladelse

Du skal søge Stevns Kommune om tilladelse hvis du skal grave i vejarealerne (kørebane, cykelsti, fortov eller rabat). Det gælder både offentlige vejarealer og private fællesveje. 

Når du er færdig med arbejdet, skal du huske at færdigmelde gravearbejdet.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden 14 dage.

 

Byggetilladelse

Langt de fleste projekter kræver at du søger om nedrivningstilladelse eller byggetilladelse via Byg & Miljøportalen. Hvis du er i tvivl om ansøgningsprocessen, kan du kontakte Stevns Kommune og få rådgivning.

Ansøgningen er gratis og skal indeholde:

 • En fuldmagt fra ejer
 • Evt. tilbud om byggeskadeforsikring
 • Det materiale, der er oplyst i Bygningsreglement 2018, § 10
 • Placering af byggeriet i en brandklasse og en konstruktionsklasse
 • Oplysning om samtlige tekniske kapitler som byggearbejdet er omfattet af - f.eks. vedrørende energi og ventilation.
 • Oplysning om det ansøgte kræver dispensation fra lokalplaner, afvigelser fra byggeretten mv.

Dokumenter bedes uploadet som PDF eller Word-filer.

Sådan foregår ansøgningen til bygge- og gravetilladelse

Når ansøgningen er udfyldt, bliver den sendt til Stevns Kommune. I første omgang screener vi ansøgningen for at tjekke om ansøgningen er udfyldt korrekt og alt relevant materiale er vedlagt.

Hvis ansøgningen er mangelfuld, vil vi bede dig om at eftersende supplerende materiale.

Når ansøgningen er fyldestgørende, opstartes sagsbehandlingen.

Stevns Kommune har vedtaget et forskrift for bygge og anlægsaktiviteter (pdf), som er gældende fra 10. september 2018. Forskriften omhandler regler om støj, vibrationer og støv i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Stevns Kommune. Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter skal anmeldes til kommunen. Det gælder bl.a. følgende aktiviteter:

 • Asfaltanlæg
 • Anlæg for behandling af forurenet jord
 • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Ophugning af skibe
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Du skal sende din anmeldelse om midlertidig aktivitet elektronisk, så vi har modtaget den senest 14 dage før du agter at begynde på din aktivitet.

Den generelle sagsbehandlingstid på byggeansøgninger er ca. 4-8 uger. I 20-30 % af alle byggesager ved vi erfaringsmæssigt, at der skal ske høringer. Dette medfører en længere sagsbehandlingstid.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager har vi indtil videre valgt at nedprioritere behandling af klagesager. Det betyder, at du må forvente en længere sagsbehandlingstid, som vil være 1-4 måneder alt afhængig af sagens karakter.

Før du søger om tilladelse til at bygge, er det dit ansvar at undersøge, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser for byggeri i Stevns Kommune.

Læs byggeret og helhedsvurdering på bygningsrelementet.dk

Hvis dit byggeri ikke overholder bestemmelserne kan du søge om dispensation. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke bestemmelser, du søger dispensation fra samt en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde dem.

Når vi behandler din ansøgning om dispensation, skal vi som oftest foretage en naboorientering i to uger. Ved større naboorienteringer opkræver vi et gebyr.

Søg om dispensation (Selvbetjening)