Få nye ressourcer, der forebygger førtidspension

Hvis du er i risiko for at blive førtidspensionist, skal du tilbydes et længerevarende forløb, der med fokus på dine ressourcer kan udvikle din arbejdsevne mhp. at hjælpe dig i arbejde, eller sætte dig i gang med en uddannelse.

I et ressourceforløb arbejder vi sammen på at udvikle din arbejdsevne . Du får en helhedsorienteret indsats, hvor fokus er at udvikle din arbejdsevne gennem konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Tilbuddene bliver koordineret, sådan at du får størst muligt udbytte af dem.

 

Hvem behandler min sag om ressourceforløb?

Det er jobcenteret, der vurderer om du er berettiget til et ressourceforløb.

Du vil møde et team bestående af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet og sundheds- og socialområdet. Alle medarbejdere er ansat i Stevns Kommune. Der vil også være en sundhedskoordinator fra regionen med til mødet.

Teamet kaldes et rehabiliteringsteam.

 

Hvor lang tid tager et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan vare mellem 1-5 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis foregående ikke har ført til, at du har fået bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målet er at forløbet skal være så kort som muligt samtidig med, at du modtager konkret og relevant støtte og hjælp til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Vejledning til ressourceforløb

I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Et ressourceforløb kan vare 1-3 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Her kan du få større viden om, hvad et ressourceforløb er, og hvad du kan selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb:

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension overstiger lønindtægtsgrænsen, der er 15.401 kr. før skat (2022) og 15.817 kr. før skat (2023), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 pct. af den del af lønnen inkl. pension, der overstiger lønindtægtsgrænsen.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold fra borger.dk

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du modtage godtgørelse på 750 kroner om måneden. 

Godtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport til de første 24 kilometer, men kan dog kun gives, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra din bopæl til tilbuddets adresse.

Du kan få godtgørelsen, hvis du modtager:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Overgangsydelse
  • Ressourceforløbsydelse

Eller hvis du som selvforsørgende eller ung under 18 år modtager beskæftigelsesrettet tilbud gennem jobcentret

Hvis du har dokumenterede begrænsninger, der gør at du ellers ikke ville kunne deltage og transportere dig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde dække de første 5 kilometers transport.

Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen.

Godtgørelsen følger tilbuddet.

Hvis du udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, vil du blive trukket i godtgørelse for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.

Hvis du er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver din godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner.

Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis du har lønindtægt mens du deltager i tilbuddet.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og er skattepligtig.