Ressourceforløb

Hvis du er i risiko for at blive tilkendt en førtidspension, skal kommunen tilbyde dig et længerevarende ressourceforløb.

Et ressourceforløb skal støtte dig i arbejde eller uddannelse ved at genoptræne og udvikle din arbejdsevne. Forløbet består af behandling, genoptræning, virksomhedspraktik, mentor og meget andet.

Helhedsorienteret indsats

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret indsats.

I praksis betyder det at fokus er at udvikle din arbejdsevne igennem konkrete og aktive indsatser. Derfor er dine mål og ønsker for arbejde og uddannelse udgangspunktet for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Den helhedsorienteret indsats består af hjælp og støtte i form af:

 • Beskæftigelsestilbud: der tilbydes deltagelse i virksomhedspraktikker, undervisning, uddannelsesvejledning og kompetencegivende kurser.
 • Sociale tilbud: der tilbydes vejledning om boligforhold, misbrugsbehandling, forældrestøtte, støtte-og kontaktperson til hjælp i hverdagen, mm.
 • Sundhedsmæssige tilbud: der tilbydes kurser i håndtering af angst, stress eller smerter, kostvejledning, rådgivning og støtte fra psykolog o.lign.

Tidsrammen for forløbet

Et ressourceforløb kan vare mellem 1-3 år.

Forløbet skal være så kort som muligt, men altid fokuseret på, at du modtager konkret og relevant støtte og hjælp til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis du ikke oplever at foregående har ført til bedring af din situation.

Igangsættelse af ressourceforløb

Din sagsbehandler vurderer om du er berettiget til et ressourceforløb.

Igangsættelsen foregår således:

 • Sagsbehandler vurderer, at du skal have et ressourceforløb
 • Sagsbehandler kontakter rehabiliteringsteamet, og forelægger din sag
 • Du indkaldes til en samtale med rehabiliteringsteamet
 • Du skal sammen med rehabiliteringsteamet lægge en plan for, hvilke tilbud der er relevante for dig
 • Du skal stå til rådighed for de tilbud, der fremgår af planen
 • Du skal løbende deltage i opfølgningssamtaler med sagsbehandler

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet og sundheds- og socialområdet, og en sundhedskoordinator fra regionen. Der vil være mellem 4-7 personer til stedet ved samtalen, inkl. dig og din sagsbehandler.

Økonomi

I et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Du kan læse mere om dette herunder:

Vejledning til ressourceforløb

I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Et ressourceforløb kan vare 1 til 3 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Her kan du få større viden om, hvad et ressourceforløb er, og hvad du kan selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb:

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

 • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
 • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lignende i kommunen mv.

Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension overstiger lønindtægtsgrænsen, der er 15.817 kr. før skat (2023) og 16.323 kr. før skat (2024), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 procent af den del af lønnen inkl. pension, der overstiger lønindtægtsgrænsen.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lignende i kommunen.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold fra borger.dk

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du modtage godtgørelse på 750 kroner om måneden. 

Godtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport til de første 24 kilometer, men kan dog kun gives, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra din bopæl til tilbuddets adresse.

Du kan få godtgørelsen, hvis du modtager:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Overgangsydelse
 • Ressourceforløbsydelse

Eller hvis du som selvforsørgende eller ung under 18 år modtager beskæftigelsesrettet tilbud gennem jobcentret

Hvis du har dokumenterede begrænsninger, der gør at du ellers ikke ville kunne deltage og transportere dig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde dække de første 5 kilometers transport.

Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen.

Godtgørelsen følger tilbuddet.

Hvis du udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, vil du blive trukket i godtgørelse for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.

Hvis du er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver din godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner.

Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis du har lønindtægt mens du deltager i tilbuddet.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og er skattepligtig.