VVM-screening og miljøvurdering

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Flere typer anlæg og virksomheder kræver en VVM-screening eller miljøkonsekvensrapport, så vær opmærksom inden du går i gang med dit projekt.

VVM-screening

VVM-screening sker via byg- og miljø-portalen

Når du skal udføre et anlægsprojekt over en vis størrelse, skal du indsende et VVM-screeningsskema via Byg og Miljø-portalen. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat (høringsfase) og for den endelige beslutning om dit projekt. Du kan læse mere om hvilke projekter der er omfattet under Bilag 2 i Miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingsforløbet falder i op til to faser:

1. fase - VVM-screening

Som bygherre skal du foretage en VVM-screening på anlægsprojekter, på baggrund af de oplysninger, du allerede har. Det skal ske, inden du får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Vi bruger et VVM-screeningsskema som en tjekliste for at vurdere hvor meget projektet påvirker miljøet. Hvis projektet har væsentlig virkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering. 

Ved mindre anlægsprojekter vil udarbejdelsen af en VVM-screening som udgangspunkt være nok. Du har som ansøger ansvaret for at udfylde VVM-screeningsskemaet. Vi behandler kun sager der er modtaget i Byg og Miljø-portalen. Sager der ikke er modtaget her sendes retur uden behandling.

Det indsendte VVM-screeningsskema bruger vi til at afklare om omfanget af dit projekt og dets indvirkning på naturen, miljøet og mennesker er af så væsentlig betydning, at du skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport (miljøvurdering). Hvis vi giver en tilladelse til projektet på baggrund af screeningsskemaet, kan du klage over afgørelsen inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen. 

2. fase - Miljøkonsekvensrapport

I ganske få tilfælde - de særligt store anlægsprojekter - er en VVM-screening ikke nok og det er nødvendigt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (miljøvurdering).

Hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, afgør vi ud fra dit indsendte screeningsskema. Når miljøkonsekvensrapporten er færdig, afgør vi, om der kan gives tilladelse til projektet.

Værd at vide om VVM

Projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2, er omfattet af VVM-reglerne. Du har som projektejer ansvar for at anmelde projektet til os.

Hvis et anlæg kræver en miljøkonsekvensrapport, må du ikke begynde projektet før rapporten er færdig.

Hvis projektet har væsentlig påvirkning af miljøet, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Ved udarbejdelse af rapporten er det vigtigt, at borgere, interessegrupper og andre myndigheder inddrages. VVM-processen består derfor af flere forskellige trin, hvor der sker en inddragelse af offentligheden. 

  1. Afgrænsning
    Ud fra oplysningerne i screeningsskemaet, skal kommunen afgøre, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. I den forbindelse skal offentligheden høres. 
  2. Høring af forslag
    Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, skal den sendes i offentlig høring i mindst 8 uger inden kommunen kan give tilladelse til projektet.
  3. Klagefrist
    Efter endt høring, og på grundlag af en gennemgang af de indkomne bemærkninger, samt under forudsætning af, at miljøministeren ikke har grebet ind, kan kommunen give tilladelse til projektet. Du kan klage over afgørelsen inden for en frist på 4 uger efter kommunen har offentliggjort afgørelsen.