Klimatilpasning og oversvømmelser

Stevns Kommune arbejder med at tilpasse og sikre kommunen mod fremtidige klimaforandringer og oversvømmelser.

Klimaet er under forandring. Flere hedebølger, stigende havvand, voldsommere skybrud, stormfloder og mere erosion kan få store konsekvenser.

Vi skal derfor forberede os til at kunne håndtere det ændrede klima.

Klimaplan 2023

Kommunalbestyrelsen i Stevns har godkendt den klimaplan, som skal sætte retning for kommunens grønne omstilling i de kommende år. Planen omhandler både klimaneutralitet og klimarobusthed.

Du kan finde klimaplanen på stevns.dk/klimaplan.

Risikovurdering

I 2023 har vi har opdateret vores analyse og vurderinger af klimarisici med fokus på tørke, hedebølge, skybrud, stormflod og erosion. Det kalder vi også for risikokortlægning. Den bruges som baggrund for hvilke tiltag, der skal tages i forhold til klimatilpasning i kommunen.

Kortlægning af klimarisici for Stevns Kommune (pdf)

 

Værd at vide om klimatilpasning

Fremtidens klima bliver varmere og mere ekstremt. Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig. Den globale gennemsnitstemperatur er siden 1880 steget med ca. 0,85° C. Hovedparten af denne globale opvarmning skyldes menneskers aktiviteter. Især udslip af CO2 fra afbrænding af kul, olie og gas, men også fældning af skove og udslip af andre drivhusgasser. Hvor meget klimaet vil ændre sig i fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser, vi sender ud i atmosfæren.

Klimaet i Danmark i 2100:

  • Den årlige gennemsnitstemperatur stiger med ca. 3,4 ˚C over hele landet. Der vil ikke være store regionale forskelle.
  • Om vinteren stiger mængden af nedbør med knap 25 %. Da temperaturen samtidig er stigende, vil relativt meget af denne nedbør falde som regn.
  • Om sommeren falder der omtrent samme mængde nedbør som i dag - men nedbøren bliver oftere fra kraftige byger. Det efterlader flere tørre dage og længere tørre perioder uden nedbør.
  • Middelvandstanden i havet stiger, og stigningen accelererer. Forventet middelvandstand i år 2070-2100 er ca. +0,6 m jævnfør DMI klimaatlas. FNs klimapanel forventer en global havstigning på ca. 0,8 m i år 2100. 
  • Stormfloderne rammer langt voldsommere. Når middelvandstanden hæves, så vil en stormflod kunne få langt mere alvorlige konsekvenser, da vandet presses højt op over terrænet.
  • Den stormflod, der i dag statistisk forekommer hvert 20. år, bliver en hændelse, der kan ske hvert eller hvert andet år.

Alle tal er de ’bedste bud’ på værdier, hvis udledningen af CO2 fortsætter som i dag.

Kilde: Klimaatlas  
IPCC The Intergovernmental Panel on Climate Change

Formålet med klimatilpasningsplanen er at kortlægge de steder i kommunen, hvor problemerne med store regnmængder er størst, for på den måde kan vi prioritere og sætte ind med indsatser, der gør mest mulig nytte.

Klimatilpasningsplanen skal bl.a. medvirke til at kvalificere den fysiske planlægning, så de øgede vandmængder ikke kun bliver en trussel, men også en mulighed for at skabe kvalitet. Det kan blandt andet ske ved at skabe byrum, hvor vand er et aktiv, som det f.eks. er tilfældet med regnvandsbassinet i Solgårdsparken og regnvandssøen i Hårlev Byskov.

Klimatilpasningsplanen er baseret på:

  • et oversvømmelseskort, der viser hvilke områder i kommunen, som vi ud fra prognoserne vurderer, er mest udsatte, samt
  • et værdikort, som viser hvad skadesomkostningerne er i forbindelse med eventuelle oversvømmelser af f.eks. bygninger, veje, naturområder mv.

Oversvømmelse kan i princippet komme fra havet, fra himlen (skybrud) og fra jorden (stigende grundvand).

 klimatilpasning.dk findes der link til oversvømmelseskort (fra skybrud) og oversvømmelseskort fra havet (havvand på land). 

I Kommuneplan 2021 har vi udpeget de områder i Stevns Kommune, som er truet af oversvømmelser eller erosion.
Se områderne og læs om klimatilpasning, oversvømmelser og erosion i Kommuneplan 2021 - 2033 på vores planportal (niras.dk)

Kontakt Kyst- og Klimamedarbejder Bent Hummelmose på mail benthumm@stevns.dk, hvis du vil vide mere. 

 Klimatilpasning.dk kan du finde gode råd og vejledning til hvordan du kan forebygge skader på din bolig – eller bruge guiden Klimaklar Bolig.