Databeskyttelse

Stevns Kommune har som dataansvarlige et særligt ansvar for at passe på dine oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger, for at levere vores kommunale services og ydelser til dig.

Når vi behandler dine data, har vi derfor stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert og forsvarligt. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Kontakt os

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge
CVR-nr.: 29 20 86 54
Telefon: 56 57 57 57
E-mail: stevns@stevns.dk

Send sikker mail for borgere via Digital post via Borger.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine data.

Send en mail til databeskyttelsesrådgiveren på dpo@stevns.dk

Vi bruger dine data i sagsbehandlingen

Vi indsamler og behandler kun de data, som er nødvendige for at behandle din sag eller som følger af anden lovgivning. Vi indhenter fx ofte dit CPR-nummer for at identificere dig.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Oplysningerne kommer fra dig og andre myndigheder

Vi indhenter som udgangspunkt data om dig på to måder:

  1. Vi indhenter data fra andre offentlige myndigheder og fælles registre, f.eks. via SKAT.
  2. Vi beder dig om data, f.eks. når du ansøger os om ydelser som kontakthjælp.

Billeder

Billeder er også personoplysninger, hvis personerne på billedet er genkendelige. Derfor beder vi, som hovedregel, om dit samtykke, inden vi anvender et billede af dig på Stevns.dk, Facebook eller andre kanaler. Dog er der undtagelser.

Vi beder ikke om samtykke til at tage billeder, hvis formålet med billederne er, at dokumentere Stevns Kommunes aktiviteter. Ønsker du ikke at blive fotograferet, så sig det blot til vores fotograf.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi bruger billeder, så kontakt vores kommunikationsafdeling på: komm@stevns.dk

Vi opbevarer dine data sikkert

Dine personoplysninger bliver opbevaret og journaliseret sikkert i vores fagsystemer. Efterfølgende arkiveres de i henhold til arkiveringsreglerne.

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe de er relevante for vores behandling af din sag.

Log ind med MitID i vores selvbetjeningsløsninger

Når du bruger vores digitale selvbetjening, kræver vi i nogle tilfælde, at du skal logge ind for at identificere dig selv. Her bruger vi den sikre login-løsning NemLogin, hvor du logger ind via MitID.

Nogle af vores selvbetjeningsløsninger kræver ikke så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på stevns@stevns.dk

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rette.

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Vi er som offentlig myndighed ikke forpligtet til at slette dine data, hvis den fortsatte behandling af oplysninger om dig er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Vi er heller ikke forpligtede til at slette dine data, hvis de er nødvendige for at løse en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Stevns Kommune som dataansvarlig er blevet pålagt. Det kan f.eks. være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.