Fredning af Stevns Klint

Stevns Klint blev fredet den 29. januar 2021. Her får du et overblik over hele fredningsprocessen og hvad der kommer til at ske i forbindelse med udrulning af fredningen.

Stevns Klint er en unik lokalitet i verdensklasse, som på grund af geologien har været UNESCO verdensarv siden 2014.

Fredningen sikrer et ubrudt stiforløb langs klintekanten og et 25 meter bredt areal (bræmme) langs klinten, som med tiden skal udvikle sig til et naturmæssigt værdifuldt overdrev. 

Med en fredning har vi de bedste forudsætninger for at beskytte området og sikre en bæredygtig udvikling.

Værd at vide om fredningen af Stevns Klint

Fredningen følger i store træk verdensarvens udstrækning og løber fra Rødvig (pdf) til en grænse syd for Bøgeskoven (pdf) 

Niras KortViser (kortinfo.net)

 

En fredning sætter de præcise rammer og bestemmelser for et område, man ønsker at beskytte.

En naturfredning er forankret i naturbeskyttelsesloven og overtrædelse af fredningsbestemmelserne kan medføre bødestraf.

Læs mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Februar 2021 - januar 2022

Vi udmønter fredningen som bestemt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi skal:

  • Opmåle og afsætte fredningsområdet
  • Anlægge ny sti
  • Udarbejde en plejeplan

2021

29. januar 2021

Stevns Klint bliver fredet: Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om fredningen af Stevns Klint. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages. Nævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatningssummen. Denne del kan påklages til taksationskommissionen indenfor en måned.

Læs afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (pdf)

2020

12. oktober 2020

Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen. Høringsfristen udløber den 6. november.

2019

12. og 13. maj 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer på besigtigelse søndag den 12. og mandag d. 13. maj. Umiddelbart efter besigtigelsen afholdes der et offentligt møde på Stevns Naturcenter.

2017

2. juni 2017

Klagefristen udløber. Herefter overgår sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har som udgangspunkt 2 år til at behandle sagen.

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.
Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

17. januar 2017

Lodsejernes erstatningskrav skal være fredningsnævnet i hænde.

2016

18. december 2016

Fredningsnævnet påtænker at frede Stevns Klint.

Læs den påtænkte afgørelse (pdf).

Efterår 2016

Fredningsnævnet tager på besigtigelse hos lodsejerne.

9. maj 2016

Frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til fredningsnævnet for Østsjælland om fredning af Stevns Klint.

21. april 2016

Fredningsnævnet afholder offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.

12. januar 2016

Det godkendte Fredningsforslag (pdf) (pdf) blev sendt af sted til Fredningsnævnet.

7. januar 2016

Det samlede fredningsforslag blev godkendt i de to fagudvalg primo januar, og den 7. januar godkendte kommunalbestyrelsen fredningsforslaget endeligt.

2015

1. december 2015

Fredningsforslaget er til orientering hos foreninger, interesseorganisationer og myndigheder. 

26. november 2015

Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte udkast til fredningsforslag og budget. Budgettet blev den 27. november sendt i høring i Naturstyrelsen.

3. september 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre mod en fredning af Stevns Klint.

August – september 2015

Inddragelse af lodsejere.

1. juli 2015

Opstart af fredningsforslags udarbejdelse.

30. april – 1. juli 2015

Fredningssag sat i bero.

Februar – april 2015

Indledende arbejde med fredningssag.

14. januar 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.

I 2022 skal vi:

  • Etablere den nye, nordlige del af Stevns Klint Trampesti og nye stikveje
  • Opmåle og afsætte den dyrkningsfri bræmme á 25 meters bredde langs klintekanten
  • Udarbejde plejeplaner for det fredede område
  • Sætte sagsbehandling og myndighedsgodkendelser til anlæggelse af stier, opsætning af skilte m.m. i gang.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til: stevnsklint@stevns.dk.