Planstrategi 2020

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunens udvikling. Planstrategien udarbejdes som minimum hvert 4. år og er forløber til en revision af Stevns Kommuneplan.

Planstrategi 2020

Planstrategi 2020 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020. Herefter har den været i høring i otte uger fra den 3. februar til den 30. marts 2020. Den 30. april vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Planstrategi 2020.

Planstrategiens formål

 • at styrke politikernes muligheder for at bruge kommuneplanlægningen strategisk
 • at politikerne med planstrategien kan tilrettelægge en planlægning, der retter sig mod udfordringer, muligheder og trusler i kommunens udvikling
 • at vise retningen for kommuneplanlægningen

Planstrategien er grundlaget og første skridt i kommuneplanprocessen og den lokale Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling. Denne Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra kommunalbestyrelsens vedtagelse, og indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023. 

Planstrategi 2020 og den Lokale Agenda 21-strategi er her samlet i samme dokument for på den måde at sikre helheden.

Værd at vide om planstrategier

Planstrategien skal udarbejdes hvert fjerde år, og have et bredt og langsigtet fokus på både 8 og 12 år eller endnu længere. I Planstrategien fremlægger kommunalbestyrelsen sine ambitioner for Stevns Kommune og sin strategi for kommuneplanlægningen. I planstrategien fremlægger kommunalbestyrelsen ligeledes sin beslutning om, hvilke revisioner der skal ske af kommuneplanen jf. Planlovens § 23a.

Lokal Agenda 21-strategi er et verdensomspændende initiativ med tilslutning fra godt 180 lande, som har til formål at sætte fokus på bæredygtig udvikling primært indenfor klima og miljø. En Lokal Agenda 21-strategi er Kommunalbestyrelsens visioner for, hvordan vi kan skabe en bæredygtig kommune og en køreplan for de første skridt på vejen. Læs mere om Lokal Agenda 21-strategi på www.naturstyrelsen.dk.

En Lokal Agenda 21-strategi er en regions eller en kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. En Lokal Agenda 21-strategi giver sig udtryk i opstilling af mål og udførelse af konkrete projekter, der nedsætter forureningsniveauet og mindsker ressourceforbruget.

Agenda 21-strategi er en 300 siders plan for at opnå en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Planen blev vedtaget på FNs konference for miljø og udvikling, UNCED i Rio de Janeiro i 1992.

Agenda betyder huskeliste eller dagsorden og 21 henviser til det 21. århundrede. Det væsentlige ved denne vedtagelse er, at den skal omsættes i lokale initiativer. Intentionerne er at fjerne overhængende miljøtrusler, begrænse overdrevne ressourceforbrug og i fællesskab forsøge at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Det lokale miljø - den globale indsats

Det globale miljø er ikke længere kun en sag for stats- og regeringschefer. Dagsordenen fra Rio, Agenda 21-strategien, opfordrer befolkningerne over hele verden til at samarbejde om lokale handlingsplaner og initiativer for en bæredygtig udvikling - lokal Agenda 21-strategi.

Den lokale Agenda 21-strategi kan ses som en samlende paraply for allerede igangværende og nye aktiviteter til fremme af en bæredygtig udvikling. Aktiviteterne skal tilgodese fem forhold, som er udtryk for en praktisk tolkning af det omfattende Rio-dokument:

 • Helhedssyn og tværsektoriel tænkning
 • Aktiv borgerdeltagelse
 • Kredsløbstankegang
 • Inddragelse af globale hensyn
 • Styrkelse af det langsigtede perspektiv

Lovgrundlaget for arbejdet med Lokal Agenda 21-strategi står beskrevet i Planlovens Kapitel 6a § 33.

Med udarbejdelsen af Planstrategien skal det besluttes, om der skal ske en delvis eller en fuld revision af den kommende kommuneplan. Planstrategiprocessen har denne gang været kørt i ét og samme spor som visionsprocessen, hvilket har givet mange input og resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

Det betyder imidlertid ikke, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret indholdsmæssigt ud fra Stevns Kommunes nye vision og de fem temaer fra Planstrategien:

 • Fællesskab og deltagelse
 • Et godt sted og bo
 • Natur- og kulturlandskaber
 • Udsyn og innovation
 • Bæredygtig fremtid – Lokal Agenda 21

Derudover indgår følgende konkrete emner i revisionen:

 1. Restrummelighed
 2. Helårsbeboelse i Byzone
 3. Udstykningsstørrelser
 4. Detailhandel
 5. Produktionserhverv
 6. Støj, lugt, støv og anden luftforurening
 7. Grønt danmarkskort
 8. Kulturmiljøer
 9. Klimasikring og kystbeskyttelse 
 10. Ændringer af arealanvendelsen i kystnærhedszonen
 11. Landsbystrategi 
 12. Indarbejdelse af udviklingsplaner for byer og for Stevns Klint

Det er også lovpligtigt, jf. § 11f i planloven, at der ved revision af kommuneplanen gøres følgende:

 1. Gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede, arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.
 2. Vurdere mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder af hensyn til bl.a. turismen og friluftslivet.
 3. Vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, for de kystnære dele af byzonerne.

Input til Stevns Kommunes nye vision og til Planstrategi 2020 har været kørt samtidigt og været et integreret forløb for at skabe en tydelig sammenhæng. Processen har forløbet over det sidste halvandet årstid i en række etaper. I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

 • Fællesskab og deltagelse
 • Et godt sted og bo
 • Natur- og kulturlandskaber
 • Udsyn og innovation

Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra vores borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-strategi.

I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.