Landskabsanalyse

Landskabsanalysen er gennemført i 2011, og beskriver landskabet i hele Stevns Kommune fordelt på ni landskabskarakterområder.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Stevns Kommuneplan 2009 blev det besluttet at gennemføre en analyse af landskaberne i Stevns Kommune.

Formål

Landskabsanalysen har tre hovedformål:

 • Først og fremmest skal landskabsanalysen bruges til at pege på, hvordan vi passer på de forskellige områder, samtidig med at vi udvikler Stevns. På den måde passer vi på vores særlige steders unikke kendetegn og værdi.
 • Derudover skal landskabsanalysen bruges til anden planlægning i det åbne land samt bidrage til sagsbehandlingen af bl.a. landzonesager, miljøgodkendelser mv.
 • Landskabsanalysen skal være et værktøj til at kvalificere vurderingen af projekter i det åbne land.

Metode

Landskabsanalysen opdeler Stevns i forskellige områder, som har forskellige karaktertræk. Den metode kaldes landskabskaraktermetoden.

Områderne besigtiges i felten og beskrives systematisk i hver deres karakterbeskrivelse. De forskellige områder kaldes karakterområder.

Grundlaget for inddelingen er en kombination af natur- og kulturgeografien.

Landskabskaraktermetoden er den metode, Staten anbefaler til denne type opgave.

Vejledning

Landskabsanalysen for Stevns Kommune består af en overordnet beskrivelse af hele kommunen og ni karakterbeskrivelser.

Den overordnede beskrivelse indeholder en læsevejledning til karakterbeskrivelserne samt de indledende undersøgelser af kommunens natur- og kulturgeografi. Det er i dette dokument du kan læse, hvordan de ni områder er udskilt.

De ni karakterbeskrivelser er bygget ens op:

 1. Forside og oversigtskort over området.
 2. Karakterbeskrivelserne, som indeholder en beskrivelse af områdets landskab, en vurdering og afsluttes med anbefalinger til planlægningen og forvaltningen af områdets landskab.

Værd at vide om landskabsanalysens ni karakterområder

På dette kort kan du se, hvor i Stevns Kommune de forskellige områder ligger.

Områdebeskrivelser:

 1. Stevns Klint
 2. Højstrup Kystnære Landskab
 3. Store Heddinge Moræneflade
 4. Gjorslev Herregårdslandskab
 5. Strøby Småskala Landskab
 6. Tryggevælde Ådal
 7. Hårlev Landbrugsflade
 8. Vallø Dødislandskab
 9. Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Den svagt stigende moræneflade afbrydes brat i den stejle og høje kystklint, som blotlægger de geologisk interessante kridt- og kalklag.

Forstranden er smal og sammensat af flintesten.

Kulturgeografien på morænefladen har en tæt tilknytning til klinten. Morænefladen dækkes af et åbent landbrugslandskab, som nogle steder afløses af dels militære anlæg og dels råstofgrave.

 Karakterbeskrivelse af Stevns Klint (pdf)

 

Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Fladen opdeles i store rektangulære marker med levende hegn.

Bebyggelsen består af enkeltliggende gårde og Højstrup Hovedgård.

En skov ligger helt ned til stranden.

Karakterbeskrivelse af Højstrup Kystnære Landskab (pdf)

En let bølget moræneflade funderer et dyrkningslandskab med marker, levende hegn, skove og spredt bebyggelse.

Landskabets strukturer er komplekse, men har en vis orientering eller samling ind mod de mange landsbyer.

Store Heddinge ligger midt i området og er en gammel købstad. I dette område findes små og store produktionsvirksomheder og flere tekniske anlæg.

Karakterbeskrivelse af Store Heddinge Moræneflade (pdf)

Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger.

I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager op i horisonten.

Bebyggelsen begrænser sig til nogle få store herregårde samt enkelte små huse, som ligger inde i skoven mod nord.

I skoven er terrænet meget varieret grundet en tunneldal og utallige små gravhøje.

Karakterbeskrivelse af Gjorslev Herregårdslandskab (pdf)

Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn.

Vejene flankeres af vejtræer, som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Bebyggelsen er relativ tæt og samler sig i landsbyerne Magleby og Strøby.

Langs de lige, parallelle veje ligger husmandsteder og inde på midten af markerne ligger gårdene.

Blokudskiftningen af Magleby og Strøby træder tydeligt frem.

Karakterbeskrivelse af Strøby Småskala Landskab (pdf)

Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider.

Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for de våde enge.

Landskabet er åbent og giver mulighed for vidtstrakte udsyn.

Karakterbeskrivelse af Tryggevælde Ådal (pdf)

Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje.

Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger.

Udsynet er vidtstrakt, kun brudt af de levende hegn.

Karakterbeskrivelse af Hårlev Landbrugsflade (pdf)

Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem, fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand.

Gårde og huse er samlet i landsbyer og husmandsrækker.

Mod syd bliver terrænet mere opdelt i plateauer som gradvist trapper ned.

Enkelte gårde ligger spredt på markerne.

Karakterbeskrivelse af Vallø Dødislandskab (pdf)

De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område.

Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring Vallø Slot.

Karakterbeskrivelse af Vallø Skov- og Herregårdslandskab (pdf)