Anmeld jordforurening og jordflytning

Du skal anmelde flytning af forurenet jord eller hvis der opstår en forurening af jord.

Forurening: Når uheldet er ude

Akut forurening - ring 1-1-2

Du skal ringe 1-1-2, hvis du oplever et uheld med olie og kemikalier, hvor en omgående indsats er nødvendig for at modvirke fare for mennesker og miljø.

Ikke-akut forurening - stop uheldet og fortæl os om det

Du skal anmelde det til os, hvis der opstår en forurening, f.eks. som følge af spild eller utæthed fra din olietank. I åbningstiden kan du ringe til kommunen eller sende mail til jord@stevns.dk

Ved forureninger af jord eller vand skal du stoppe forureningen ved kilden hurtigst muligt, så du forhindrer yderligere spredning. Hvis forurening sker i forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte os.

Stevns Kommune har pligt til at videregive oplysninger om forurening eller mulig forurening til Region Sjælland, som skal vurdere, om der er grundlag for at kortlægge ejendommen, eller en del af ejendommen som forurenet eller muligt forurenet.

Værd at vide om jordforurening

På kortet fra Region Sjælland kan du søge din ejendom frem og se om den er kortlagt som forurenet.

Søg og se om din ejendom er forurenet på kortet hos Region Sjælland

Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil bygge eller på anden måde at ændre anvendelsen af din forurenede ejendom.

Find bestemmelserne på området i jordforureningslovens § 8.

Nogle gange stiller tilladelsen krav til dig, som f.eks. at du skal rydde op på grunden eller at det forurenede område skal afskærmes på en bestemt måde.

Er du i tvivl, om du behøver at søge § 8-tilladelse, er du velkommen til at kontakte os på jord@stevns.dk

Du skal dokumentere, at jorden er ren, når du bygger ny bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Alle områder, som ikke er bebygget eller belagt med en varig fast belægning (f.eks. fliser), skal være dokumenteret ren jord til 50 cm´s dybde.

Kravet om ren jord gælder, uanset om der er konstateret forurenet jord eller om der er tale om lettere forurenet jord. Læs om forskellene længere nede på siden.

Du skal anmelde flytning af forurenet jord til kommunen, hvis:

  • jorden er forurenet
  • jorden stammer fra kortlagt areal, områdeklassificeret areal eller offentlig vejareal, uanset om jorden er ren eller forurenet.

Sådan gør du

Du og din entreprenør skal sikre, at I vælger et jordhåndteringsanlæg, som må modtage jorden.

Forurenet jord er jord fra områder, der er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Det omfatter også jord fra offentlige vejområder.

Hvis jorden bortskaffes til eksempelvis en grusgrav, støjvold, mv., er det også nødvendigt at tage prøver af jorden, selvom jorden ikke umiddelbart formodes at være forurenet, da modtageren stiller krav om analyseprøver.

Anmeld flytning af jord på Flytjord.dk

Takster for jordflytning

Gebyr for anmeldelse og dokumentation for jordflytning (pr. påbegyndt time) 850 kr.

Du skal søge tilladelse hos os, når du flytter eller genanvender forurenet jord internt på din ejendom.

Skriv til os på jord@stevns.dk

Stevns Kommune har udpeget lettere forurenede områder i de eksisterende byzoner – såkaldt områdeklassificering. Det betyder, at kommunen har udpeget områder indenfor byzonen, som vi vurderer at være lettere forurenede som følge af belastning med diffus forurening over længere tid.

Diffus forurening omfatter bl.a. forureningsspredning fra trafik, lokal industri- og erhvervsaktivitet samt aktivitet fra livsstilsrelaterede kilder som fx brændeovne.

Områdeklassificeringen betyder, at når du i fremtiden flytter jord fra ejendomme i de områdeklassificerede områder, skal du anmelde jordflytningen til kommunen. Jorden skal i den forbindelse analyseres for forureningsindhold. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en rådgiver med erfaring i udtagelse af jordprøver.

Stevns Kommune har vedtaget et regulativ for områdeklassificering af byzonejord og flytning af jord (pdf). Af regulativet fremgår bestemmelserne om jordhåndtering fra de områdeklassificerede områder.

Regulativet indeholder derudover en række kortbilag over kommunens byzoner. På kortbilagene er illustreret, hvilke områder i byzonen, der er områdeklassificeret og hvorfra jordflytning således skal anmeldes.

Vi har i henhold til retningslinjerne for at udpege områderne undladt at udpege områder i byzone, hvis de historiske oplysninger peger på, at der ikke er sket en belastning med diffus forurening på området.

Vi har ikke udpeget områder uden for byzonerne.