Kloakering af spildevand

Som grundejer har du nogle pligter i forhold til at komme af med dit spildevand. Det kan du læse mere om her.

Bor du i et kloakeret område, skal dit spildevand ledes til det offentlige kloaksystem. Stevns Kommunes Spildevandsplan beskriver i hvilke områder af kommunen, der er etableret kloak, og hvor der skal etableres kloak.

Herudover beskriver spildevandsplanen også, hvor du selv skal håndtere dit spildevand. Det kan du læse mere om her: Spildevand i det åbne land

Der er 3 typer kloakering

Spildevandskloakering – her er det kun spildevandet, som du må lede til det offentlige kloaksystem. Tag- og overfladevand skal du håndtere på din egen grund, dog må regnvandet ledes til et dræn, hvis dette er den eksisterende lovlige løsning for ejendommen; alternativt skal du søge om medbenyttelsestilladelse. Det kan du læse mere om her Vandløb og dræn 

Er din ejendom spildevandskloakeret, så du selv skal håndtere dit regnvand, du kan læse om regnvandsløsninger her: Sådan håndterer du regnvand på din grund 

Separatkloakering – her skal du adskille regn- og spildevand på grunden og lede det til separate ledninger i vejen. Herfra ledes spildevandet til renseanlægget, mens tag- og overfladevand ledes til vandløb eller havet.
Ved en separatkloakering ejer KLAR Forsyning regnvandsledningen i vejen, og du har ret til at koble dit regnvand på, men det er ikke en pligt. Du må også gerne selv håndtere regnvandet på din grund i f.eks. faskiner eller regnvandsbed. Det kan du læse mere om her Sådan håndterer du regnvand på din grund.

Her kan du se en lille film om separatkloakering:

 

Fælleskloakering - her løber regn- og spildevand til den samme kloakledning, så både regn- og spildevand fra ejendommen ledes til renseanlægget. Dette er den gamle form for kloakering, som ikke længere er tidssvarende og derfor ændres mange steder til separatkloakering.

Billedet viser tre forskellige måder at håndtere spildevand og regnvand på fra huse. De er tegnet som simple diagrammer. Øverst til venstre ser vi "Fælleskloakering". Her samles regnvand og spildevand fra huset i én ledning. Denne ledning er markeret med rødt og blåt og føres ud til den offentlige kloak i vejen kaldet "Fællesledning". Øverst til højre er "Spildevandskloakering". Her er der to separate ledninger på grunden. En til spildevand, som er markeret med rødt og fører til den offentlige kloak i vejen kaldet "Spildevandsledningen." Den anden ledning er til regnvand, som er markeret med blåt, og som skal håndteres på egen grund. Nederst er "Separatkloakering". Denne metode viser to muligheder. Spildevandet, markeret med rødt går til "Spildevandsledningen" i vejen. Regnvandet, som er markeret med blåt, kan enten håndteres på egen grund eller føres til "Regnvandsledningen" i vejen. Hver metode er illustreret med et hus og skemaet af rørledninger. "Skel" er angivet ved grænsen for hver ejendom.

Det er KLAR forsyning A/S, der er ansvarlig for kloakker og rensningen af spildevand i Stevns Kommune. Besøg forsyningens hjemmeside for mere information, bl.a. om tilslutningsbidrag og takster.

 

Værd at vide om kloakering

Problemer på privat grund

Hvis fejlen er inde på din egen grund, er det dig selv, der skal sørge for og betale for rensning og vedligeholdelse af kloakken. Kan du ikke selv løse problemet, må du kontakte slamsugerfirma eller kloakmester. Hvis der er tvivl om placering eller det viser sig, at forstoppelsen sidder ude i de offentlige ledninger, skal du kontakte KLAR Forsyning A/S på telefon: 56 65 22 22.

Meget vand i skelbrønden

Står der meget vand i skelbrønden eller står vandet op af brønden, er det sandsynligvis en fejl på de offentlige kloakledninger. Dog kan fejlen stadig være opstået på din del af stikledningen. Kontakt evt. KLAR Forsyning.

Fyldte vejriste

På offentlige veje ledes vejvandet ofte til vejriste. Vejafvandingen er en del af vejanlægget og hører ikke under kloakken, så hvis der er problemer med afledning af vejvand til en vejrist, skal du kontakte Stevns Kommunes Materielgård på telefon: 56 57 52 90

Overfladevand

Du er selv ansvarlig for at bortbortskaffe overfladevand på din egen grund. Husk, at du ikke må lede dit overfladevand til anden mands ejendom, lede det på kloaksystemet eller ud på vejen. Efter forudgående tilladelse fra kommunen må du etablere regnvandsløsninger (LAR-løsninger) eller koble på private dræn. Du kan selv gøre meget for at imødekomme problemer med regnvand: Sådan håndterer du regnvand på din grund 

For at imødegå klimaændringerne med kraftigere regnhændelser, udfører vi løbende separatkloakering, så vi adskiller spildevand og regnvand. Ved at separere regnvandet fra husspildevandet, kan det ledes til regnvandsbassiner, som er dimensioneret til at tage de øgede mængder regnvand samtidig med, at regnvandet ikke forurenes med husspildevandet og derfor skal renses unødigt. Derved mindsker vi belastningen af renseanlæggene, og vi begrænser overløb med spildevand, som sker når store mængder regn fylder kloaknettet, og spildevand blandet med regnvand løber ud i naturen.

I Strøby Egede er KLAR Forsyning i gang med at etablere nye regnvandsledninger i vejene. Når de nye ledninger er klar i dit område, vil det betyde, at du får påbud om at separere regn- og spildevand på din ejendom.

I nogle områder af Store Heddinge er der lagt separate regn- og spildevandsledninger i vejen. Er din ejendom omfattet, vil du få et påbud, når du skal tilsluttes til det nye regnvandssystem.

Vi sender dig et varsel om påbud, når KLAR Forsyning har etableret regn- og spildevandsledningerne i vejen og lagt stik fra ledningerne frem til din grund. Med varslet får du en frist til at komme med bemærkninger til sagen; f.eks. hvis kloakforholdene på din ejendom er anderledes end det, vi har registreret.

Når varselsfristen er udløbet, sender vi dig det endelige påbud om at separere regn- og spildevand. Du kan enten få koblet regnvandet til regnvandsstikket i vejen eller etablere faskiner eller et regnvandsbed til nedsivning af regnvandet på din grund. Vær opmærksom på at anlæg til nedsivning af regnvand kræver en tilladelse fra kommunen, før du må gå i gang. Du kan læse mere om regnvandsløsninger her: Sådan håndterer du regnvand på din grund 

Du har som grundejer pligt til at tilslutte dig kloaksystemet, når der er ført stik frem til din ejendom. Du skal selv betale for tilslutningen, og kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal din kloakmester indsende en færdigmelding og kloaktegning til kommunen. Det er dit ansvar, at dokumentationen bliver sendt til os.

Hvis kloakarbejdet allerede var udført, før du modtog påbuddet fra os, skal du også sørge for at indsende dokumentation på, at din ejendoms regn- og spildevand er korrekt separeret. Det kan f.eks. være, at du allerede har faskiner til regnvandet. Kloaktegninger og andre dokumenter kan du finde i det offentlige byggesagsarkiv FilArkiv

Hvis du ikke kan finde dokumentationen for, at din ejendom er separatkloakeret, så kontakt den udførende kloakmester, eller en anden kloakmester, som ud fra en undersøgelse af dit kloaksystem kan bekræfte, at forholdene er i orden.

Når vi har godkendt færdigmeldingen eller dokumentationen, bliver BBR tilrettet og din sag afsluttes.

Du skal som udgangspunkt selv finansiere kloakarbejde på din egen grund - også hvis du får påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

For økonomisk trængte borgere, der har fået krav fra kommunen om spildevandsforbedring, kan der dog være mulighed for en afdragsordning og forlænget påbudsfrist. Tilbuddet gælder kun for ejendomme, hvor grundejer(e)s samlede husstandsindkomst ikke overstiger beløbsgrænsen (se ansøgningsblanket for den aktuelle beløbsgrænse).  Kravene og proceduren for ansøgning er beskrevet i  bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

 Ansøg elektronisk om afdragsordning og forlænget frist 

Ansøgningsfristen og øvrig information vil fremgå i dit varsel om påbud. Du skal ikke ansøge før du har modtaget varsel om påbud, da det i så fald er en ugyldig ansøgning.

Bemærk: Muligheden gælder IKKE for ejendomme, der skal separatkloakeres.

Husk at færdigmelde kloakarbejdet og husk at ansøge om faskiner, inden du påbegynder arbejdet.