Høringer og offentliggørelser

Høringer er din mulighed for at få indflydelse på politiske beslutninger, der vedrører dit lokalområde.

Hvad er en høring?

Stevns Kommune skal sende forslag til offentlige planer som fx kommuneplaner, lokalplaner og trafikplaner i offentlig høring. Så har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med deres bemærkninger og indsigelser. 

De indkomne høringssvar bliver forelagt kommunalbestyrelsen, som beslutter om Stevns Kommune skal ændre det pågældende forslag på baggrund af svaret.

Hvad er en offentliggørelse?

Ifølge loven skal Stevns Kommune offentliggøre visse tilladelser. Offentliggørelsen sker for at give dig mulighed for at klage over en afgørelse.

I den enkelte tilladelse har vi indsat en klagevejledning, hvis du vil klage over en afgørelse Stevns Kommune har truffet. Du skal dog være klageberettiget i forhold til den konkrete lovgivning for at kunne klage.

Læs mere om høringer og offentliggørelser

Sådan udfylder du et høringssvar

Når du sender et høringssvar til Stevns Kommune skal høringssvaret indeholde følgende oplysninger:

 1. Høringssvar vedr. 'forslagets navn'
 2. Hvem høringssvaret er fra
 3. Hvilket ændringsforslag/hvilken sag høringssvaret vedrører
 4. Dato for høringssvar
 5. Overordnede kommentarer
 6. Uddybende kommentarer
 7. Underskrift

Du udfylder dit høringssvar i formularen til den enkelte høring. 

Det er vigtigt, at du henviser til, hvilke ændringsforslag, som høringssvaret vedrører (pkt. 3). Det er en fordel, hvis du skriver et høringssvar til hvert enkelt forslag. Så hvis du ønsker at kommentere to forskellige ændringsforslag, så skal du skrive to høringssvar. Ved emner, der ligger meget tæt op af hinanden, kan du skrive ét høringssvar, men du skal henvise til begge/alle ændringsforslagene.

De overordnede kommentarer (pkt. 5) må gerne indeholde et kort resume/konklusion af de uddybende kommentarer (pkt. 6) til ændringsforslaget.

Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 1 (overskrift):

 • Høringssvar vedr. budgetforslag 2010
 • Høringssvar vedr. rengøringsprojekt
 • Høringssvar vedr. strukturændringer på skoleområdet

Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 2:

 • XX MED-udvalg
 • Skolebestyrelsen på XX skole
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet

Eksempler på, hvordan du kan udfylde pkt. 3:

 • Nr. XX i budgetforslag 2010 – Indførelse af madordninger
 • Nr. XX i budgetforslag 2010 – Døgnpleje – visitering til rengøring
 • Sag nr. XX på social- og sundhedsudvalgets møde den XX

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage på klageportalen via Nævnenes hus. Du logger på med dit Mit-ID. På hjemmesiden kan du se en udførlig klagevejledning.

Når du klager, skal du som privatperson i de fleste tilfælde betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at anvende Klageportalen, skal du sende en begrundelse til Stevns Kommune. Vi videresender herefter din begrundelse til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt dit ønske kan imødekommes.