Skriv dit barn op til skole

Børn & Læring byder børn og forældre velkomne i vores 3 folkeskoler. Vi arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for at dit barns skolegang bliver positiv, udviklende og lærerig.

Værd at vide om skolestart og frit skolevalg

Skoledistrikter og skoleindskrivning

Stevns Kommune er delt op i tre skoledistrikter. Din adresse afgør, hvilken distriktsskole dit barn er tilknyttet, og her kan du altid få dit barn optaget.

Ønsker du, at dit barn skal gå på én af kommunens andre skoler, skal du gøre opmærksom på dette, når du indskriver dit barn. Hvis skolen har plads i en eksisterende klasse, vil dit ønske normalt blive opfyldt.

Du kan finde dit barns skoledistrikt på Dingeo.dk.

Hotherskolen

SFO: Krudthuset

Faxevej 4
4652 Hårlev
Tlf. 56 57 53 20
www.hotherskolen.dk

Store Heddinge Skole

SFO: Hopstar

Kronhøjvej 4
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 57 54 90

SFO: Indskolingshuset

Lendrumvej 1
4671 Strøby
Tlf. 56 57 58 28

 

Indskrivning til folkeskoler eller fri- og privatskoler

Du skal indskrive dit barn på den digitale indskrivning via indskrivning.dk 

Alle børn skal  begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år, og alle børn skal begynde deres skolegang i børnehaveklasse. Det vil sige, at denne årgang er obligatorisk at følge.

Du kan se datoer og andre oplysninger om skoleindskrivningen på den enkelte skoles hjemmeside. Bemærk - deadline for indskrivning er den 15. december og sker via www.indskrivning.dk, hvor du også kan indmelde dit barn i SFO.

Elever, hvor der forventes visitation til specialtilbud, skal ikke indskrives her. Når visitationen er på plads, kommer der besked om skoleplacering.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en privatskole eller i en folkeskole i en anden kommune, skal du selv tage kontakt til den pågældende skole for indskrivning og selv melde ud fra børnehaven. Den digitale indskrivning via indskrivning.dk skal dog stadig gennemføres.

 

På privatskole

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en privatskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen.

I nogle kommuner skal man underrette den distriktsskole, barnet er blevet indskrevet på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning.

 

Åbningstider og takster

Se de aktuelle åbningstider og takster.

 

Transport til skole

Se flere oplysninger om transport til skole.

 

Mere info

www.stevns.dk eller borger.dk kan du finde yderligere oplysninger om skoleforhold.

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får du besked fra kommunen. Det sker enten via et brev eller gennem annoncer i dagspressen, fx lokalaviser.

 

Er barnet klar til skole?

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan du henvende dig til skolen og få en samtale, der kan hjælpe dig til at tage den rigtige beslutning.

Barnets skolestart kan ifølge loven udsættes et år, når det er begrundet af barnets udvikling. Forældre og dagtilbud drøfter barnets skoleparathed inden indskrivningen.

Ansøgning om udsat skolestart udfyldes både af forældre og dagtilbud. Endelig godkendelse besluttes af centerchefen for Børn & Læring.

 

Tidlig start

Hvis skole, dagtilbud og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan skolelederen i samrådet med barnets forældre beslutte, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden den 1. oktober.

Hvis du ønsker tidlig skolestart, kan du kontakte kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan du skal forholde dig. Du kan også henvende dig til dit barns distriktskole.

 

Sen start

Hvis du som forældre i samråd med skolen og fx barnets daginstitution vurderer, at dit barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan du anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestart. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august.

SFO - inden skolestart

I Stevns Kommune lægger vi vægt på, at skiftet fra børnehave til skole bliver så positivt og godt som muligt for dit barn. Derfor skabes en blid overgang i et tæt samarbejde mellem børnehave og den tilhørende distriktsskole. Her møder de kommende skolebørn distriktsskolen og dens voksne.

Personalet i henholdsvis børnehaver og skoler har et tæt samarbejde, så personalet i skolen får et godt fundament for at skabe en positiv, tryg og lærende hverdag for de nye elever i 0. klasse.

Fra den 1. april kan dit kommende skolebarn ikke længere gå i et kommunalt dagtilbud. I stedet kan du melde dit barn til den kommende folkeskoles SFO. 

Tilbuddet gælder også for de børn, der ikke har været tilmeldt dagtilbud tidligere, men som skal starte i 0. klasse efter sommerferien.

Undtaget er kommende skolebørn, der er visiteret til specialtilbud, idet de fortsætter i børnehaven til skolestart i august.

 

Indskrivning i SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole, kan du tilmelde dit barn til opstart i heldagstilbuddet i SFO pr. 1. april. Her tilmeldes barnet automatisk morgen- og eftermiddagsmodul, da ordningen er et heldagstilbud.

Det er ikke muligt at fravælge morgenmodulet for perioden 1. april til 1. skoledag. Hvis der alene er behov for SFO om eftermiddagen efter første skoledag i august, kan du angive det ved indskrivningen.

Ved senere udmelding skal du gøre det via pladsanvisningen, som skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Bemærk: juli er betalingsfri måned for SFO.

 

Åbningstider og takster for SFO

Se de aktuelle åbningstider og takster.

 

Lukkedage og feriepasning:

Du skal være opmærksom på, at SFO’en holder lukket:

 • De tre dage før påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • 5. juni (Grundlovsdag)
 • Uge 29
 • Uge 42
 • Dagene mellem jul og nytår

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på én af skolerne - gælder dog ikke Grundlovsdag.

Den skole, som står for den aktuelle feriepasning, tilrettelægger feriepasningen.

Se hvilken skoles SFO, der har feriepasningen på Stevns Kommune hjemmeside.

 

Frit skolevalg og nøgletal på skolerne

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Din adresse bestemmer, hvilket skoledistrikt dit barn hører til, og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på.

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for dit skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Der er åbenhed om en række nøgletal på skolerne. Er du interesseret i at kende til trivslen, karaktergennemsnit, fraværsprocenten mv. for dit barns skole:

Find nøgletal om skolerne på uddannelsesstatistik.dk.

Fremsøg skolen i søgefeltet.

Undervisning og timetal i børnehaveklassen

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklasse; også kaldet 0. klasse. Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen. Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

Med den seneste ændring af folkeskoleloven er den samlede mindste undervisningstid i børnehaveklassen ændret til 1.110 timer. Det er desuden blevet muligt for kommunalbestyrelsen at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

I børnehaveklassen går børnene i skole 28 timer om ugen i gennemsnit.

Vi ønsker, at børnenes naturlige nysgerrighed og lyst til læring udvikles og stimuleres løbende. Vi tager udgangspunkt i børnenes kompetencer, hvor der i dele af undervisningen lægges vægt på den legende og aktive tilgang til læringen. Samtidig er børnene en del af et nyt og stort fællesskab, hvor der stilles mange nye sociale og faglige krav, som børnene efterhånden øver sig i at kunne være i på lige fod med de andre børn i klassen og på skolen.

 

Det faglige indhold i børnehaveklassen

Børnehaveklassen er et overgangsår, hvor børn kan blive fortrolige med at gå i skole, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. Fx skal børnene lære:

 • Sprog
  Barnet er opmærksomt på forskellige måder at anvende sprog på
 • Matematisk opmærksomhed
  Barnet kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
 • Naturfaglige fænomener
  Barnet kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen
 • Kreative og musiske udtryksformer
  Barnet kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
 • Krop og bevægelse
  Barnet kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen
 • Engagement og fællesskab
  Barnet kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder såsom at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

Skole-hjem-samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem foregår via den daglige kontakt, forældremøder, skole-hjem-samtaler samt via kommunikationsplatformen Aula. Gennem Aula gives informationer om skolen og dit barns dagligdag, og det er også her, at du kan kommunikere med klassens/SFO’ens personale.

 

Børn med handicap eller funktionsnedsættelse

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt.

Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Hvis du vil klage

Hvis I vil klage over noget i forbindelse med jeres barns skolestart, skal I først henvende jer til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen.

Er I ikke tilfredse med skolelederens afgørelse, kan I inden fire uger klage til kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke ankes til anden myndighed.

Bemærk, at hvis du har et plejebarn, skal du henvende dig i Borgerservice, som hjælper dig videre.

Bestil tid i borgerservice

Skolerne i Stevns

Læs mere om de forskellige skoler og se køreplan for skoleindskrivning gældende 2023-2024: