Opvarmning af ejendomme i fremtiden

Vi arbejder på at etablere kommunal fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge, Strøby Egede & Valløby. Mindre bysamfund og bydele, som ønsker at etablere en fælles varmeløsning, kan få bistand.

På denne side får du overblik over dine muligheder for, at udskifte dit gasfyr med en fælles varmeløsning eller kommunal fjernvarme.

Stevns Kommune har udarbejdet en varmeplan for at udskifte gas- og oliefyr i husholdninger. Det sker på baggrund af en aftale, som regeringen har indgået med Kommunernes Landsforening. Den strategiske varmeplan handler om følgende indsatsområder:

 1. Kommunal fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede & Valløby.
 2. Mulighed for at få bistand til fælles varmeløsning for mindre bysamfund og bydele.
 3. Boligejere og -lejere får information om, hvad I kan gøre for at få bedre opvarmning af ejendommen..

Læs Strategisk Varmeplan 2022 (pdf)

Kommunal fjernvarme

Vi håber på at have etableret den kommunale fjernvarme i de tre områder, Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede & Valløby, inden udgangen af 2028. Dog er vi endnu i de indledende faser, som består af:

 1. en afklaring af, hvor stor interessen for at få fjernvarme er.
 2. en afklaring af, hvorvidt projekterne i de tre byområder kan opnå tilskud fra fjernvarmepuljen
 3. Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslagene
 4. en afklaring af, hvordan kontrakterne skal se ud for de fjernvarmekunder, der indgår aftaler med Stevns Energi.
 5. en opgørelse over, om der er tilstrækkeligt mange varmekunder, som har indgået kontrakt med Stevns Energi om levering af fjernvarme, til at det er forsvarligt at begynde etableringen.

Læs mere om kommunal fjernvarme på KLAR Forsynings hjemmeside

Status

 • Maj 2023: Kommunalbestyrelsen godkender det første projektforslag for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen. 
 • Juli 2023: Stevns Energi A/S blev stiftet
 • Oktober 2023: KLAR Forsyning modtager afslag på ansøgning om tilskud fra fjernvarmepuljen til fjernvarme i Store Heddinge, fordi midlerne for 2023 er sluppet op.
 • December 2023: Kommunalbestyrelsen godkender de to næste projektforslag for Hårlev samt for Strøby Egede & Valløby på betingelse af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen. Med finanslov 2024 får fjernvarmepuljen tilført nye midler.
 • Februar 2024: Stevns Energi søger om tilskud fra fjernvarmepuljen til alle tre fjernvarmeprojekter og begynder indsamling af uforpligtende interessetilkendegivelser fra bygningsejere inden for fjernvarmeområderne.
 • Marts 2024: Stevns Energi får tilsagn om tilskud til projektet i Strøby Egede/Valløby.
 • Juni 2024: Kommunalbestyrelsen godkender, at Stevns Energi arbejder videre med konkretisering af fjernvarmeprojektet i Store Heddinge, idet de indsamlede interessetilkendegivelser er nået over den fastsatte minimums tilslutning på 60 % af det samlede varmbehov. Målet er, at kontraktgrundlaget skal være klar november 2024, hvorefter indgåelse af bindende kontrakter med de kommende fjernvarmekunder kan begynde. Samtidig undersøges alternative muligheder for fjernvarme i Hårlev samt Strøby Egede og Valløby.

Se status for fjernvarmeinteresse på Klar Forsynings hjemmeside

Læs mere på KLAR Forsynings hjemmeside om den foreløbige tidsplan for levering af fjernvarmen 

Screening og beregninger tyder på gode muligheder i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede inklusiv Valløby.

Vores indledende screening af hele Stevns fra 2022 viser gode muligheder for at indføre fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede inklusiv Valløby. Her ser det ud til, at fjernvarme vil:

 1. have stort tilslutningspotentiale
 2. have fornuftig selskabsøkonomi
 3. være fordelagtig rent samfundsøkonomisk

Screeningen er lavet med udgangspunkt i en kortlægning af de mest oplagte byområder i Stevns. Efterfølgende har vi regnet på forskellige muligheder for fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Beregningerne viste, at det for Strøby Egede vil give god mening at inkludere Valløby i forsyningsområdet.

Læs den indledende screening (pdf)

Notat peger på potentiale i det nordlige Rødvig

Screeningen viser, at det næppe er muligt at lave en fjernvarmeløsning, som kan leve op til kravene om en fornuftig økonomi i hele Rødvig.

I det nordlige Rødvig kan der måske være grundlag for at etablere en mindre fælles varmeløsning. Det kræver, at der er tilstrækkelig høj tilslutning blandt forbrugerne i området.

Læs notatet om Rødvig Nord (pdf)

 

Fælles varmeløsninger i mindre bysamfund

Stevns Kommunes varmeplan og klimaplan giver muligheder for at etablere fælles, lokale varmeløsninger i mindre bysamfund og bydele.

Vi har fået lavet en samlet screening af seks af kommunens større landsbyer og tilbyder i øvrigt at yde støtte til lokale arbejdsgrupper.

I Klippinge har vi ydet bistand til en arbejdsgruppe i forbindelse med indledende forundersøgelser, mens Valløby forventes inkluderet i det kommunale fjernvarmeprojekt for Strøby Egede.

På Sydstevns er 12 landsbyer omfattet af de forundersøgelser, som foreningen Sydstevns Energifællesskab er ved at gennemføre.

Borgere i en by, landsby eller bydel, der ikke er omfattet af planerne for den kommunale fjernvarme, kan søge bistand til at etablere en fælles varmeløsning hos Stevns Kommune. Det gør du ved at:

 1. Etablere en lokal arbejdsgruppe. Det kan være en god idé at inddrage repræsentanter for de lokale foreninger, som for eksempel borgerforeninger og grundejerforeninger i arbejdet. 
 2. Kontakte Stevns Kommune på varme@stevns.dk for at få vejledning.
 3. Udarbejde en projektidé i dialog med kommunen for at finde frem til den bedste projektidé.
 4. Afholde et eller flere borgermøde for at få input og lokal opbakning. Kommunen yder bistand til at afholde borgermøde.

Hvis projektet lever op til kommunens betingelser (se nedenfor), vil vi bestille og finansiere en screening af projektideen. 

Hvis screeningen viser et fornuftigt potentiale for en fælles varmeløsning, så kan arbejdsgruppen få vejledning til, hvordan man bedst kommer videre med projektet. 

Læs mere om fælles varmeforsyning i mindre målestok på KL's hjemmeside

Betingelser for at kommunen finansierer screeningen af en projektidé

 • Behovet for varmekapacitet skal samlet være mindst 250 kW. Som tommelfingerregel vil det betyde minimum 50 boliger. 250 kW er den grænse, der er fastsat i lov om varmeforsyning for kollektivt varmeforsyningsanlæg.
 • Arbejdsgruppen skal sandsynliggøre, at der er bred opbakning til projektet i lokalsamfundet. 

 

Der er opstartet følgende lokale initiativer i Stevns, som kommunen støtter op om:

Læs om fjernvarme til Klippinge på arbejdsgruppens hjemmeside  

Læs om Sydstevns Energifællesskab på foreningens hjemmeside 

Også i Hellested kigger en arbejdsgruppe på mulighederne for evt. at etablere en fælles varmeløsning. Vi indsætter et link her, når arbejdet er nået lidt længere.

Stevns Kommune har i efteråret 2023 fået lavet en screening af potentialet for en fælles varmeløsning i Strøby, Magleby, Holtug, Havnelev-Boestofte, Lyderslev-Gevnø og Hellested.

Landsbyerne er valgt ud fra en vurdering af, at mindst 100 husstande i byen kunne være interesseret i at tilslutte sig en fælles løsning. Grænsen ved 100 husstande er sat på baggrund af erfaringer fra lignende undersøgelser i andre kommuner.

Hvad undersøger vi i screeningen?

I screeningen undersøger vi, om en fælles eller individuel løsning er det bedste for området. Der er tre scenarier:

 • Ø-fjernvarme (med en stor fælles luft til vand varmepumpe, en spids- og reservelastkedel på el og en mindre akkumuleringstank)
 • Termonet (fælles jordvarme med væske til vand varmepumper i hver tilsluttet bygning)
 • Individuelle varmeforsyninger med træpillefyr eller luft/vand varmepumpe

For hvert alternativ er der regnet på forbrugerens varmeomkostninger og på samfundsøkonomien ved forskellige tilslutningsprocenter.

Hvad viser screeningen?

Resultatet af screeningerne er opsummeret på et to-siders faktaark for hver af de seks landsbyer.

Læs screeningen af varmeløsninger for Strøby (PDF)

Læs screeningen af varmeløsninger for Magleby (PDF)

Læs screeningen af varmeløsninger for Holtug (PDF)

Læs screeningen af varmeløsninger for Havlelev-Boestofte (PDF)

Læs screeningen af varmeløsninger for Lyderslev-Gevnø (PDF)

Læs screeningen af varmeløsninger for Hellested (PDF)

På første side af faktaarket kan du se udgangspunktet for screeningen og resultaterne heraf. På side to kan du læse den samlede konklusion for landsbyen øverst oppe. Resten af side to omfatter en beskrivelse af de forskellige scenarier og nogle af de forudsætninger, der er anvendt ved beregningerne. 

Læs mere om metoder for screeningen i dette notat (PDF)

Borgermøde om screeningen 

Den 1. november 2023 blev der afholdt borgermøde i Hellested Forsamlingshus om mulighederne for fælles varmeløsninger i landsbyer. Her blev resultatet af screeningen præsenteret af PlanEnergi, og en konsulent fra SparEnergi fortalte generelt om lokale fælles varmeløsninger. 

Se præsentation fra PlanEnergi (pdf)

Se præsentation fra SparEnergi (pdf)

Udskiftning af gas- eller oliefyr

Regeringens overordnede målsætning for udskiftning af gasfyr i husholdninger er, at 30-50 % skal erstattes af fjernvarme, mens 20 % erstattes af varmepumper inden 2030. Samtidig vil regeringen fremme produktionen af (grøn) biogas, som skal erstatte den fossile naturgas. Hermed vil de resterende gaskunder efterhånden også komme over på vedvarende energi.

I Stevns Kommune er der udlagt naturgas i mange bysamfund og næsten 4.500 husstande af de i alt ca. 10.650 husstande er tilsluttet naturgas. Hertil kommer over 250 virksomheder, institutioner mv.

Derfor har vi udarbejdet en Strategisk Varmeplan, for at nå målene. 

Den Strategiske Varmeplan (pdf).

Du skal være opmærksom på flere ting, hvis du overvejer at udskifte dit fyr med f.eks. en varmepumpe:

 • Undersøg om du skal energirenovere din bolig, og om det skal gøres før eller samtidig med, at du evt. får udskiftet dit fyr. Herved sikrer du, at den nye varmekilde passer både til husets aktuelle og fremtidige varmebehov.
   
 • Selv om din bolig ikke ligger i en af de tre byer, hvor vi arbejder på kommunal fjernvarme, kan der måske godt være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning. Det kræver, at du bor i en landsby eller bydel, hvor bygningerne ligger rimeligt tæt.
   
 • Jo større andel af boligejerne i et område, som går med i en fælles varmløsning, des billigere kan det blive for den enkelte. Og derved øges chancen for, at der kan etableres en rentabel løsning. Derfor vil det være bedst, hvis du kan vente med at udskifte dit fyr, indtil det er afklaret, om der kommer en fælles varmeløsning hvor du bor.
   
 • Hvis dit fyr går i stykker, inden en eventuel fælles varmeløsning er klar, kan du overveje at lease en varmepumpe i stedet for at købe en.
   
 • Hvis du bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, så er en fælles varmeløsning ikke rentabel i dit lokalområde. Her kan en løsning være at skifte til en individuel varmepumpe.
   
 • Hvis du installerer eller leaser en varmepumpe, skal du være opmærksom på, at varmepumper kan give anledning til støj.

 • Etablering af jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Læ mere om etablering af jordvarmeanlæg

 • Hvis du skifter opvarmningsform, skal du huske at rette rette dine BBR-oplysninger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.
   
 • Hvis du går væk fra at bruge naturgas, skal du huske at opsige din gasforsyning hos Evida.
    
 • Energistyrelsen har lavet et webinar til dig, der har gasfyr, hvor du får tips og tricks til at spare på energien.

Få overblik over dine muligheder for skift af varmeløsning på SparEnergi´s hjemmeside

Læs mere om dine tilskudsmuligheder og om, hvordan du søger på SparEnergi’s hjemmeside

 

I april 2022 vedtog Folketinget en ændring af varmeforsyningsloven, som fastlægger, at 'Tilslutningspligt til distributionsnet til fremføring af naturgas er uden betydning'.

Det betyder, at du ikke skal tage dig af det, selv om det fremgår af lokalplanen for det område du bor i, at der er tilslutningspligt til naturgasnettet.

Det samme gælder, hvis det fremgår af tingbogen, at der er tilslutningspligt.

Du skal derfor heller ikke søge om dispensation fra tilslutningspligten, selv om det måske står i lokalplanen.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte byggesagsafdelingen pr. mail: byggesag@stevns.dk.

Hvis Rusland lukker for gassen til Danmark, vil gasforsyningen til private husstande ikke blive påvirket.

Det er Energistyrelsen som fastlægger, hvem der skal være sikret gas i en i en situation, hvor der ikke er gas nok til det danske marked. Her er private boliger samt små og mellemstore virksomheder sikret på bekostning af store energitunge virksomheder. Der er ikke virksomheder på Stevns, som vil få lukket for gassen.

Det er ikke et krav, at du her og nu skal skifte til en ny type opvarmning af din bolig.