Opvarmning af ejendomme i fremtiden

Vi arbejder på etablering af kommunal fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede & Valløby. Mindre bysamfund og bydele, som ønsker at etablere en fælles varmeløsning, kan få støtte.

Stevns Kommunes Varmeplan beskriver tre indsatsområder:

 1. Vi arbejder på etablering af kommunal fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede & Valløby.
 2. Vi støtter mindre bysamfund og bydele, der ønsker at lave deres egen fælles varmeløsning i mindre målestok.
 3. Boligejere og -lejere får information om, hvad I selv har mulighed for selv at gøre for at få bedre varme.

Strategisk Varmeplan 2022.pdf

Varme og bedre varmeløsninger

Vi håber på at have etableret den kommunale fjernvarme inden udgangen af 2028, men vi er endnu i de indledende faser.

Det nye kommunalt ejede fjernvarmeselskab Stevns Energi A/S afgør først, om der rulles fjernvarme ud i et givent område, når de ved, om der er nok varmekunder, som har tilmeldt sig fjernvarmen i området.

Inden da skal kommunalbestyrelsen godkende et projektforslag for hvert af de tre byområder, som er omfattet af planerne for kommunal fjernvarme. Projektforslagene skal være samfundsøkonomisk rentable. Herefter finder fjernvarmeselskabet ud af, hvad fjernvarmeanlægget i hvert byområde kommer til at koste, og hvilke vilkår, man kan blive fjernvarmekunde på.

Kommunalbestyrelsen har i slutningen af maj 2023 godkendt det første projektforslag for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilskud til projektforslaget fra fjernvarmepuljen.

Milepæle

I Den Strategiske Varmeplan har vi angivet nedenstående foreløbige milepæle:

 • Ultimo 2023. Projektforslag for fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge, og Strøby Egede & Valløby er godkendt af kommunalbestyrelsen, og det nye kommunalt ejede fjernvarmeselskab er stiftet
 • I 2023, 2024 og 2025. Fjernvarmeselskabet laver EU-udbud, fastlægger leveringsbetingelser, indgår kontrakter og begynder den første udrulning. Kommunen træffer afgørelser om lokalplaner samt øvrige nødvendige godkendelser og tilladelser
 • I løbet af 2026. Udrulningen af fjernvarmen er startet i alle tre byområder
 • Ultimo 2028. Fjernvarmen er udrullet i alle tre byområder, svarende til at der er gået fem år efter kommunalbestyrelsens godkendelse af projekterne.

Kommunen tilbyder bistand til lokale arbejdsgrupper, der arbejder med at afklare mulighederne for at få en fælles, lokal varmeløsning i deres by eller bydel. Området må selvsagt ikke være omfattet af de konkrete planer for kommunal fjernvarme.

Tilbuddet omfatter bl.a. finansiering af en indledende screening af den projektidé, som arbejdsgruppen i dialog med kommunen og andre har fundet frem til, tegner til at være den bedste lokale løsning. Herudover kan kommunen bl.a. hjælpe med at arrangere borgermøder og oplyse om, hvilken myndighedsbehandling, der vil være behov for.

Der skal være tale om et projekt af en vis størrelse. Tommelfingerreglen er, at projektet skal omfatte mindst 50 boliger, så behovet for samlet varmekapacitet typisk kan forventes at være på mindst 250 kW. 250 kW er den grænse, der er fastsat i lov om varmeforsyning for, hvornår der er tale om et såkaldt kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Arbejdsgruppen skal sandsynliggøre, at der tegner til at være en bred opbakning til projektet i lokalsamfundet. I den sammenhæng er det en god idé, at repræsentanter for de eksisterende lokale foreninger, som for eksempel borgerforening eller grundejerforening(er) bliver inddraget i arbejdet, og at afholde en form for borgermøde forholdsvis tidligt i processen.

Hvis screeningen falder fornuftigt ud, og der er god lokal opbakning, skal arbejdsgruppen herefter i gang med at få udarbejdet et konkret projektforslag og få etableret et lokalt varmeforsyningsselskab (et amba).

Læs mere om fælles varmeforsyning i mindre målestok på KL´s hjemmeside

Screening og beregninger tyder på gode muligheder i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede inklusiv Valløby.

Vores indledende screening af hele Stevns viser, at fjernvarme ser ud til at være gennemførlig i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Her ser det ud til, at fjernvarme vil:

 1. have stort tilslutningspotentiale
 2. have fornuftig selskabsøkonomi
 3. være fordelagtig rent samfundsøkonomisk

Screeningen er lavet med udgangspunkt i en indledende kortlægning af de mest oplagte byområder i Stevns. Efterfølgende har vi regnet på forskellige muligheder for fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Beregningerne viste, at det for Strøby Egede vil give god mening at inkludere Valløby i forsyningsområdet.

Læs den indledende screening her (pdf)

Notat peger på potentiale i det nordlige Rødvig

Screeningen viser, at det næppe er muligt at lave en fjernvarmeløsning, som kan leve op til kravene om en fornuftig økonomi, i hele Rødvig.

I det nordlige Rødvig, kan der måske være grundlag for at etablere en mindre fælles varmeløsning. Det kræver, at der er tilstrækkelig høj tilslutning blandt forbrugerne i området.

Læs notatet om Rødvig Nord her (pdf)

Mulige potentialer i mindre bysamfund eller bydele

Vi har ikke fået undersøgt nærmere, om der i nogle af de mindre bysamfund eller bydele på Stevns kunne være grundlag for at etablere en fælles, lokal varmeløsning i mindre målestok.

Men kommunen tilbyder bistand til lokale arbejdsgrupper, der arbejder med at få afklaret mulighederne for at få en fælles lokal varmeløsning i deres by.

Du skal være opmærksom på flere ting, hvis du overvejer at udskifte dit fyr med eksempelvis en varmepumpe:

 • Undersøg om du skal energirenovere din bolig og om det skal gøres før eller samtidig med at du evt. får udskiftet dit fyr. Herved sikrer du, at den nye varmekilde passer både til husets aktuelle og fremtidige varmebehov.
 • Selv om din bolig ikke ligger i en af de tre byer, hvor vi arbejder på kommunal fjernvarme, kan der måske godt være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning. Det kræver, at du bor i en landsby eller bydel, hvor bygningerne ligger rimeligt tæt.
 • Jo større andel af boligejerne i et område, som går med i en fælles varmløsning, des billigere kan det blive for den enkelte. Og derved øges chancen for, at der kan etableres en rentabel løsning. Derfor vil det være bedst, hvis du kan vente med at udskifte dit fyr, indtil det er afklaret, om der kommer en fælles varmeløsning hvor du bor.
 • Hvis dit fyr går i stykker, inden en eventuel fælles varmeløsning er klar, kan du overveje at lease en varmepumpe i stedet for at købe en.
 • Hvis du bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, så er en fælles varmeløsning ikke rentabel i dit lokalområde. Her kan en løsning være at skifte til en individuel varmepumpe.
 • Hvis du installerer eller leaser en varmepumpe, skal du være opmærksom på, at varmepumper kan give anledning til støj.
 • Jordvarmeanlæg Jordvarmeanlæg, inden du går i gang.
 • Hvis du skifter opvarmningsform, skal du huske at rette rette dine BBR-oplysninger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.
 • Hvis du går væk fra at bruge naturgas, skal du huske at opsige din gasforsyning hos Evida.
 • Energistyrelsen har lavet et webinar til dig, der har gasfyr, hvor du får tips og tricks til at spare på energien.

Få overblik over dine muligheder for skift af varmeløsning på SparEnergi´s hjemmeside

Læs mere om dine tilskudsmuligheder og om, hvordan du søger på SparEnergi’s hjemmeside

 

I april 2022 vedtog Folketinget en ændring af varmeforsyningsloven, som fastlægger, at ”Tilslutningspligt til distributionsnet til fremføring af naturgas er uden betydning”.

Det betyder at du, simpelthen bare ikke skal tage dig af det, selv om det fremgår af lokalplanen for det område du bor i, at der er tilslutningspligt til naturgasnettet.

Det samme gælder, hvis det fremgår af tingbogen, at der er tilslutningspligt.

Du skal derfor heller ikke søge om dispensation fra tilslutningspligten, selv om det måske står i lokalplanen.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte byggesagsafdelingen pr. mail: byggesag@stevns.dk eller på telefon 56 57 54 24

Hvis Rusland lukker for gassen til Danmark, vil gasforsyningen til private husstande ikke blive påvirket.

Det er Energistyrelsen som fastlægger hvem der skal være sikret gas i en i en situation, hvor der ikke er gas nok til det danske marked. Her er private boliger samt små og mellemstore virksomheder sikret på bekostning af store energitunge virksomheder. Der er ikke virksomheder på Stevns, som vil få lukket for gassen.

Det er ikke et krav at du her og nu skal skifte til en ny type opvarmning af din bolig.

I Stevns Kommune er der udlagt naturgas i mange bysamfund og næsten 4.500 husstande af de i alt ca. 10.650 husstande er tilsluttet naturgas. Hertil kommer over 250 virksomheder, institutioner mv.

Regeringens overordnede plan for udskiftning af gasfyr i husholdninger er at 30-50 % skal erstattes af fjernvarme, mens 20 % erstattes af varmepumper inden 2030. Samtidig vil regeringen fremme produktionen af (grøn) biogas, som skal erstatte den fossile naturgas. Hermed vil de resterende gaskunder efterhånden også komme over på vedvarende energi.