Opvarmning af ejendomme i fremtiden

Lige nu undersøger vi, hvor der er muligheder for fælles varmeløsninger. Inden udgangen af 2022 får du besked om, hvad der kan være muligt.

Netop nu er vi i gang med en samlet varmeplan for Stevns. Vi ser især på mulighederne for at etablere fjernvarme eller andre fælles varmeløsninger i mindre skala i områder, der i dag er forsynet med naturgas.

Du får et brev

Ved årsskiftet får du et brev med oplysning om, hvorvidt din ejendom ligger i et af de områder, hvor der eventuelt er potentiale for en fælles varmeløsning.

Selv om et område måske har potentiale for en fælles varmeløsning, er der ingen garanti for, at der kommer en fælles løsning. Der vil skulle laves et projektforslag for det enkelte område, som viser hvorvidt projektet er en god idé rent økonomisk. Herudover skal der bl.a. findes finansiering og skabes lokal opbakning.

Infomøde i oktober

I efteråret får du en invitation til infomøde, hvor vi præsenterer resultatet af en første screening af potentialerne for fælles varmeløsninger og hvor du kan høre mere om, hvilke muligheder der tegner sig.

Vi melder datoen ud, når vi kommer tættere på.

Læs mere om varme og udskiftning af fyr

Hvis Rusland lukker for gassen til Danmark, vil gasforsyningen til private husstande ikke blive påvirket.

Det er Energistyrelsen som fastlægger hvem der skal være sikret gas i en i en situation, hvor der ikke er gas nok til det danske marked. Her er private boliger samt små og mellemstore virksomheder sikret på bekostning af store energitunge virksomheder. Der er ikke virksomheder på Stevns, som vil få lukket for gassen.

Det er ikke et krav at du her og nu skal skifte til en ny type opvarmning af din bolig.

Mens vi arbejder på den nye varmeplan, er der nogle ting du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at udskifte dit fyr med eksempelvis en varmepumpe:

  • Undersøg om du skal energirenovere din bolig og om det skal gøres før eller samtidig med at du evt. får udskiftet dit fyr. Herved sikrer du, at den nye varmekilde passer både til husets aktuelle og fremtidige varmebehov.
  • I områder, hvor boligerne ligger tæt, kan der måske være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning. Her vil det typisk være bedst, hvis du kan vente med at udskifte dit fyr, indtil det er afklaret, om der kommer en fælles løsning.
  • Jo større andel af boligejerne i et område, som går med i en fælles varmløsning, des billiger kan det blive for den enkelte. Og derved øges chancen for, at der kan etableres en rentabel løsning.
  • Hvis dit fyr går i stykker inden en eventuel fælles varmeløsning er klar, kan du overveje at lease en varmepumpe i stedet for at købe en.
  • Hvis du bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, vil der ikke være økonomi i at lave en fælles varmeløsning i dit lokalområde. Her kan en løsning være at skifte til en individuel varmepumpe.
  • Hvis du installerer eller leaser en varmepumpe, skal du være opmærksom på, at varmepumper kan give anledning til støj. Læs mere om, hvad du kan gøre, her
  • Jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen, inden du går i gang. Læs mere om jordvarmeanlæg her

Få gode råd om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger på Energistyrelsens hjemmeside

Vi laver en første screening, hvor varmebehovet undersøges for alle bygninger i Stevns og der laves beregninger af, hvor stort varmebehovet per arealenhed skønnes at være.

Hvis varmebehovet per arealenhed er stort i et område, og dette område har en vis samlet størrelse, er der chance for, at en fælles varmeløsning er en god ide rent økonomisk.

Kommunalbestyrelsen beslutter dernæst, hvilke byområder, man ønsker at få udarbejdet projektforslag om fjernvarme for. Forslaget beskriver bl.a. den konkrete tekniske løsning og har beregninger af de økonomiske konsekvenser for forbrugerne og det selskab, som skal stå for projektet. Det skal også beregnes, om projektet er samfundsmæssigt rentabelt, hvor man bl.a. ser på tilslutningen til projektet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslagene og må kun godkende projektforslag, der er samfundsøkonomisk rentable. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at et scenarie, som bygger på anvendes fossile brændsler, ikke anses som et relevant scenarie, selv om beregningerne viser, at dette scenarier rent samfundsøkonomisk er det billigste.

Vi skal give besked til alle ejere af ejendomme i med naturgas- eller oliefyr inden udgangen af 2022. Vi planlægger dog allerede at kunne præsentere resultatet af en indledende screening på et informationsmøde i slutningen af september.

Men vi forventer ikke på det tidspunkt at kunne oplyse om mulige konkrete løsninger i de potentielle områder.

Selv om et område er udpeget, som havende potentiale for en fælles varmeforsyning, så vil der nemlig ikke nødvendigvis komme en fælles varmeløsning i området inden for de næste år.

Der skal laves et konkret projektforslag, og der er mange forudsætninger, som skal være opfyldt, for at en fælles løsning er realistisk.

Herudover vil det vil selvsagt ikke være muligt at gå i gang med at arbejde på mulighederne for at etablere fælles løsninger alle steder på én gang.

I dag er der ingen fjernvarmeselskaber i Stevns, men vi drøfter bl.a. mulighederne for at etablere et selskab med KLAR forsyning.

Fjernvarmeselskaber kan også etableres på privat initiativ. Dansk Fjernvarme, der er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, har beskrevet hvordan du laver et fjernvarmeselskab.

I Stevns Kommune er der udlagt naturgas i mange bysamfund og næsten 4.500 husstande af de i alt ca. 10.650 husstande er tilsluttet naturgas. Hertil kommer over 250 virksomheder, institutioner mv.

Regeringens overordnede plan for udskiftning af gasfyr i husholdninger er at 30-50 % skal erstattes af fjernvarme, mens 20 % erstattes af varmepumper inden 2030. Samtidig vil regeringen fremme produktionen af (grøn) biogas, som skal erstatte den fossile naturgas. Hermed vil de resterende gaskunder efterhånden også komme over på vedvarende energi.