Din affaldsordning

Bestil ændringer i din affaldsordning for husholdsningsaffald og få svar på ofte stillede spørgsmål.

Affaldsordningen - ofte stillede spørgsmål

Affaldstømning af dine beholdere sker efter en fast plan.

Tømmefrekvenser: 

 • Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
 • Plast, metal, mad- og drikkekartoner, pap, papir og glas: Tømmes samme dag hver fjerde uge
 • Tekstil og farligt affald, fire gange om året
 • Haveaffald: Tømmes to gange årligt – om foråret og efteråret

Hvis du ikke oplever, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

Kalender - se hvornår vi tømmer dine beholdere

Er der dage, hvor I ikke henter affald?

Ja, din renovationsarbejder holder fri den 25. december og 1. januar.

Din tømmekalender mangler derfor tømmedagene for de sidste par uger af december. De sidste tømmedage bliver tilføjet i løbet af efteråret, når renovatøren har lagt en plan for, hvordan tømningen påvirkes af de to fridage. Den opdaterede tømmekalender vil senest være klar i starten af december.

Du kan se datoen for afhentning på din adresse i tømmekalenderen.

Vi har ikke en storskraldsordning i Stevns Kommune.

Til gengæld har vi to gode genbrugspladser, hvor du kan komme af med storskrald, haveaffald, farligt affald mv.

Der kan være to grunde til, at du ikke får tømt din beholder: Enten har du eller renovatøren lavet en fejl.

Undgå at lave fejl

Hvis du laver en fejl, kan eller må renovatøren ikke tømme din beholder. Husk derfor følgende:

 • Sorter dit affald korrekt
 • Overhold adgangskravene
 • Overfyld ikke din beholder – låget skal kunne lukke
 • Luk låsemekanismen, så dobbeltlåget ikke åbner sig under tømning (det medfører risiko for, at beholderen går i stykker)

Har din fejl medført, at du ikke får tømt, vil renovatøren hænge en seddel på den pågældende beholder, så du kan rette op på fejlen.

Hvis du ikke kan vente på at få tømt beholderen til næste gang, kan du for egen regning bestille en ekstra tømning.

Fejl fra renovatøren

Har skraldemanden ikke hængt en seddel på din beholder, kan du gå ud fra, at den manglende tømning skyldes en fejl. 

Du kan indmelde fejlen via selvbetjening, via app’en Affaldsportal, eller ved at kontakte Urbaser (se kontaktoplysningerne nederst på siden).

Du kan bytte dine beholdere, hvis de ikke passer til dit behov. Det koster et gebyr at få ombyttet - du kan se gebyrerne under takster. 

Hvis du kun skal have en ekstra beholder leveret, koster det det samme som en ombytning. Du kan fortsætte med at sortere i den beholder, du skal have ombyttet, da Urbaser blot tager en fyldt beholder med sig retur.

Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

Her er dine muligheder for at vælge beholdere, hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald.

Vær opmærksom på, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan ændre på den sammensætning af beholdere, vi har givet fra starten.

  Rest Mad Rest/mad Pap
240 L X X X X
370 L X   X X
660 L X     X

 

  Plast Metal Plast/metal Papir Glas Papir/glas
240 L X X X X X X
370 L X X X X X X
660 L X     X    

 Send anmodning om at bytte dine beholdere.

Særligt om 660L beholdere

660L beholderne kræver særlig aftale.

Skriv og fortæl os, hvorfor du har brug for den

Hvad er beholdernes mål i cm?

Beholdernes mål er:

  Højde Bredde Dybde
240 L 105,9 58,2 72,9
370 L 106,8 77,0 81,1
660 L 121,8 125,5 77,3

Status på levering

Hvis du ikke har modtaget din ombytning til tiden, kan du kontakte Urbaser og bede dem om at give dig en status. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.  

Hvis du har ekstra affald, har du tre mulige løsninger:

 • Køb ekstra affaldssække. Sækkene sælges i bundter á fem stk., og prisen dækker de fem sække, udlevering, afhentning og forbrænding samt administration. Du bestiller sækkene direkte hos Urbaser - se kontaktoplysninger nedrst på siden.
 • Du kan bestille en ekstra tømning af din beholder. Det gør du samme sted, som du anmelder en afvigelse.
 • Bestil en større beholder til dit affald via selvbetjening.

Du kan se hvad de forskellige løsninger koster under takster. 

Nej, det er ikke muligt lige for øjeblikket.

 • Du skal placere dine affaldsbeholdere et sted, hvor der fra fliserne og op er en frihøjde på mindst 2,2 meter – det gælder også for adgangsvejen til beholderne. Der må max være 25 meter fra skraldebilens holdeplads til beholderne, og der skal være to meters frirum til f.eks. din bil.
 • Der må max være én låge ind til beholderne, og den skal kunne åbnes nemt og forblive åben. Åbningen skal minimum være 1 m.
 • Underlaget på vejen til beholderne skal være kørefast, og der må ikke være trapper eller væsentlige stigninger.
 • Vejen til beholderne skal altid være ryddet, også i vinterhalvåret. Adgangsvejen skal saltes efter behov.
 • Hjul og håndtag på beholderne skal vende mod skraldemanden.
 • Du skal sikre, at skraldemanden har adgang til affaldsbeholderne uden risiko for at blive forulempet af f.eks. hunde.
 • Hvis du ikke kan indrette adgangsforholdene korrekt, kan du sætte beholderen ud til skel dagen før afhentningen.

Hvis du ikke kan efterkomme reglerne, skal du køre beholderen ud til skel senest klokken 6:00 på tømningsdagen. Beholderen må ikke fast stå på offentligt areal som f.eks. fortov eller rabat.

Placering af miljøkasse og tekstilposer

 • Uden for indsamlingsperioden skal din miljøkassen skal stå et tørt og sikkert sted, der forhindrer udslip og adgang for børn og uvedkomne

Senest kl. 6.00 på indsamlingsdagen skal miljøkasse og tekstilposer placeres synligt og helt op til vejen hvor renovationsvognen holder. 

 

Du skal give plast, metal og glas et hurtigt skyl med koldt vand, så der ikke er nævneværdige rester tilbage. Affaldet skal altså ikke gøres klinisk rent, men de værste rester skal væk.

Der er flere grunde til, at du skal skylle affaldet:

Hvis du ikke skyller affaldet, er der en risiko for, at det ikke kan genanvendes. Det kræver meget mere vand at lave produkter af plast, metal og glas ud af råvarer, end det gør at lave dem af genanvendte materialer. Der spares derfor en masse vand ved, at du skyller affaldet, så det kan genanvendes.

Plast, metal og glas bliver kun tømt hver 4. uge. Hvis du ikke skyller dit affald, er der derfor en risiko for, at affaldet med dets madrester vil tiltrække rotter og andre ubudne gæster.

Nej, affaldet bliver ikke blandet sammen.

Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

Det sker der med affaldet fra Stevns Kommune

 • Restaffald afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk, og udnyttes til produktion af el og fjernvarme.
 • Madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. I første omgang køres det til Energitårnet Argo i Roskilde. Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her. Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet. Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.
 • Fra starten af 2021 vil madaffaldet blive forbehandlet på et nyt anlæg i Ølstykke hvorfra det køres til bioforgasning i Odense.
 • Plast transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter presses plasten i store baller, som sælges til plastfabrikker, hvor plasten bliver vasket, sorteret og granuleret (knust i små stykker). Bagefter smeltes granulatet om til nye produkter; f.eks. urtepotter, havemøbler, brillestel og køkkenredskaber.
 • Metal transporteres til Argos genbrugsterminal i Gadstrup, hvorefter det sælges til genvindingsindustrien. Det bliver smeltet om til f.eks. nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil.
 • Papir transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter sælges det til genvindingsindustrien.

Der er mange udgifter forbundet med opstarten af en ny affaldsordning; der er f.eks. udgifter til indkøb af nye beholdere, informationsmateriale og nye skraldebiler. Indsamling af affald er brugerfinansieret, så når kommunens udgifter stiger, stiger taksten for dig som forbruger.

Ny gebyrstruktur

Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur, som skal være til at fremme sorteringen i Stevns Kommune. Renovationsgebyret vil fremover bestå af en fast og en variabel del:

 • Den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har til hhv. plast, metal, papir og glas.
 • Den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere du har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder vi har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder på mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du derfor betale et større gebyr.

Fælles beholdere

Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

Takster

Faste takster

Grundgebyr 172 kr.
Farligt affald 83 kr.
Genanvendelige ordninger (papir, plast, metal og glas) - 32 tømninger 757 kr.
Genbrugsstation 838 kr.
Haveaffald 131 kr.
Genbrugsgebyr årligt i alt 1.809 kr.

 

Variable takster

Du opkræves per beholder du har. Hvis du har fællesbeholdere opkræves du for en 240L rest/mad.

240 L rest/mad 989 kr.
240L rest 989 kr.
240L mad 989 kr.
370 L rest/mad 1.142 kr.
370 L rest 1.142 kr.
660 L rest, 14. dages tømning                                                    1.437 kr.
660 L rest, ugetømning 1.437 kr.
Sække - 52 tømninger 1.358 kr.

 

Engangsydelser

Ombytningsgebyr 240 L 825 kr.
Ombytningsgebyr 370 L 1.032 kr.
Ombytningsgebyr 660 L 1.548 kr.
Hjemtagningsgebyr pr. beholder 400 kr.
Udbringningsgebyr pr. beholder                                                                    Samme som ombytningsgebyr
Ekstra tømning 240 L 258 kr.
Ekstra tømning 370 L 284 kr.
Ekstra tømning 660 L 323 kr.
Ekstrasække (5 stk.) 412 kr.
Erstatning af beholder 240 L 825 kr.
Erstatning af beholder 370 L 1.032 kr.
Erstatning af beholder 660 L 1.548 kr.
Erstatning af beholder 660 L papirindkast 1.548 kr.

 

Ekstra gebyr når adgangskravet ikke er opfyldt

Adgangsgebyr 500 kr.
Tørre genanvendeligt - skoler 9.901 kr.
Tørre genanvendeligt - daginstitutioner 2.152 kr.

 

Hvad koster et standardbeholdersæt?

Taksten for et standardsæt er 2.970 kr./år i 2023. Det er de faste takster, plus taksten for en 240L rest/mad beholder.

Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?

Du skal betale de faste takster, plus prisen for en 370 liter beholder til rest- og madaffald.

Skal jeg betale mere, hvis jeg har en større beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner eller papir, pap, glas?

Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til disse fire affaldstyper.

Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?

Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt.

Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere

Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle seks affaldstyper ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i tabellen Engangsydelser.

Jeg er ny ejer af et eksisterende hus

Du skal ikke gøre noget, hvis du har købt et hus, der allerede er tilmeldt affaldsordningen. De nye ejeroplysninger bliver automatisk hentet, når hussalget er tinglyst.

Hvis huset ikke er tilmeldt affaldsordningen, skal du gøre det samme, som hvis du var ejer af et nybygget hus.

Mit hus er nybygget

Du tilmelder dig den kommunale affaldsordning ved at sende en mail til affald@stevns.dk. Gør det gerne i god tid – så er der større chance for, at beholderne står klar ved indflytning.

Du skal oplyse os følgende:

 • Navn på ejer
 • Adresse
 • Antal beboere

Ved at oplyse sidstnævnte kan vi bedst muligt finde ud af, hvilke beholdere du har brug for.

Hvis du vil klage over renovatøren, kan du gøre det ved at kontakte Urbaser (se kontaktinformation nederst på siden).

Vil du klage over affaldsordningen, kan du gøre det ved at sende en mail til affald@stevns.dk.

I Stevns fik vi ny affaldsordning i maj 2022. Læs om nogle af de vigtigste ændringer her:

Fire nye sorteringer

De første seks affaldstyper kender vi fra den nuværende ordning, men derudover tilføjes fire nye:

 • Mad- og drikkekartoner
 • Pap
 • Farligt affald
 • Tekstiler

Få overblik over alle ti affaldstyder - og hvordan du sorterer dem - i den nye sorteringsguide, som du finder via linket i bunden af siden.

Nye måder at sortere på

Noget af det affald, som du i dag selv skal sortere, bliver fremover først sorteret på affaldscentralen.

På den måde undgår du at skulle have flere affaldsbeholdere stående fremover:

 • Din beholder til plast og metal får fremover kun et rum, hvor plast, metal og mad- og drikkekartoner blandes sammen. Ændringen bliver lavet på din beholder i løbet af april 2022.
 • I beholderen til papir og glas skal småt pap fremover lægges sammen med papir.

Samtidig får dine beholdere klistermærker, som passer til de nye måder at sortere på.

Ny kasse til farligt affald

Du får leveret en miljøkasse til dit farlige affald. Uden for indsamlingsperioden skal din miljøkassen skal stå et tørt og sikkert sted, der forhindrer udslip og adgang for børn og uvedkomne.

Fyldte miljøkasser bliver indsamlet 4 gange om året.

Senest kl. 6.00 på indsamlingsdagen skal du stille den fyldte miljøkasse synligt og helt op til vejen hvor renovationsvognen holder. (Den må ikke stå der permanent)

Ved beboelsesområder med fælles renovationsløsning, skal miljøkasser stilles samlet på de fælles affaldsøer, hvis andet ikke er aftalt med kommunen. Er du beboer kan du kontakte den lokale affaldsansvarlige for yderligere information.

Poser til tekstilaffald

Du får leveret poser til dit tekstilaffald. 

Poserne indsamles fire gange om året.

Senest kl. 6.00 på indsamlingsdagen skal du stille de fyldte poser synligt og helt op til vejen hvor renovationsvognen holder.  Tekstilaffald skal være tørt ved indsamling. 

Regulativ for husholdningsaffald

Du kan læse mere om reglerne for husholdningsaffald i regulativet.

Læs regulativ for husholdningsaffald her (pdf)

Sådan sorterer du

Kontakt

Urbaser