Indvinding af vand til erhvervsmæssigt formål

Grundvandet i Stevns Kommune er sårbart og skal beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige kvalitet. Derfor kræver det tilladelse fra Stevns Kommune før virksomheder og landbrug kan indvinde vand til f.eks. markvanding.

Vejledning til indvinding af vand til erhvervsformål

Først skal du ansøge om etablering af boringen samt om tilladelse til midlertidig indvinding. Den midlertidige indvinding skal bruges til prøvepumpning af boringen, som skal vise, om boringen kan yde nok og ikke påvirker eksisterende indvinding eller vådområder negativt.

Hvis kommunen vurderer, at boringen er egnet til den ansøgte indvinding, kan du søge om en endelig indvindingstilladelse.

Har du en eksisterende boring, så kan du søge om endelig indvindingstilladelse.  Det gør du ved at udfylde ovenstående ansøgningsskema.

Ved behandling af ansøgningen vurderer kommunen, om boringen er

  • egnet til den ansøgte mængde
  • om eksisterende indvindinger i området påvirkes
  • om vådområder påvirkes.

En indvindingstilladelse gives for maksimalt 15 år.

Når du har fået tilladelsen, skal du hvert år indberette oppumpede mængder og pejlinger. For at blive oprettet som indberetter skal du skrive til Teknik & Miljø på grundvand@stevns.dk.

Indberetningen skal ske inden 1. februar.

Vejledning til vandværker (PDF)

Vejledning til erhvervsdrivende om indvinding af vand (PDF)

En boring der ikke længere anvendes, skal sløjfes. Desuden skal du være opmærksom på, at en boring, der ikke har været anvendt i 5 år, kan miste sin indvindingstilladelse. Herefter kan boringen blive påbudt at blive sløjfet.

For at sikre en god vandkvalitet er det vigtigt, at brønden/boringen er sikret mod indtrængning af forurenende stoffer. Det kan f.eks. være almindeligt overfladevand eller kloakvand.

Det er vigtigt, at dræn- og kloakledninger i nærheden af brønden er ført i tætte ledninger. Gamle ler- og betonrør knækker let og samlingerne kan være utætte. Der er derfor stor risiko for, at indholdet løber ud af rørene og trænger ind i brønden.

Det skal du gøre:

  • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen 
  • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden 
  • Opbevar ALDRIG olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden 
  • Sørg for at vandforsyningen er indrettet ifølge retningslinjerne 

Er du i tvivl, så kontakt Stevns Kommune på mail: grundvand@stevns.dk

Hvis du ønsker at modtage vand fra et vandværk til erhvervsmæssigt formål, skal du kontakte vandværket i dit forsyningsområde. Vandværket afgør, om det kan forsyne til erhvervsmæssigt brug.

Læs administrationsgrundlag for vandforsyningsloven (pdf)

Hvis boringen skal sløjfes, skal det foretages af en sagkyndig person, hvilket vil sige, at de skal have et A-bevis.

Få liste over firmaer med A-bevis på GEUS hjemmeside