Beskyttet natur på din ejendom

Hvis du ejer et naturareal i Stevns Kommune og ønsker at lave ændringer, skal du være opmærksom på, at nogle former for naturområder er underlagt Naturbeskyttelsesloven.

Beskyttede naturområder er registreret og tegnet ind på kort - § 3-arealer. Men naturen ændrer sig, og arealer kan med tiden vokse sig ud af eller ind i beskyttelsen.

Et overdrev, som springer i skov, er vokset ud af beskyttelsen, når alle de karakteristiske overdrevsplanter er forsvundet. En nyetableret sø bliver som udgangspunkt beskyttet, når der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv, men det kan også aftales at beskyttelsen pålægges allerede ved etablering.

Er du i tvivl om status på et areal, så spørg os inden du laver ændringer på dit naturareal.

Du må ikke intensivere landbrugsdriften på beskyttede arealer

På beskyttede arealer må du fortsætte landbrugsdrift som hidtil. F.eks. må enge, der regelmæssigt har været omlagt eller gødet, fortsat omlægges og gødes i det omfang, det tidligere er sket.

Du må ikke intensivere landbrugsdriften på beskyttede arealer, og du må ikke foretage følgende indgreb:

  • Opdyrkning
  • Tilplantning
  • Opfyldning
  • Ændring af drænforhold
  • Nydræning og omdræning til større dybde
  • Fodring eller udsætning af ænder
  • Udsætning af fisk
  • Gravning af vandhuller
  • Forøget gødskning
  • Forøget sprøjtning

Hvis du ønsker at søge dispensation

Har du planer om at foretage indgreb i et beskyttet område på din ejendom, skal du først søge kommunen om dispensation.

Før du sender en ansøgning, så kontakt Teknik & Miljø. Her kan du få råd og vejledning samt oplysninger om, hvordan vi vil behandle din ansøgning

Teknik & miljø