Mit barn har brug for pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid

Hvis du har brug for at få dit barn passet udenfor den almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

Du kan kombinere en fleksibel pasningsordning med en plads i et kommunalt eller privat dagtilbud.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud er de samme som ved en privat pasningsordning. Men: Ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser, som du skal opfylde.

 

Spørgsmål og svar om kombinationstilbud

 • Kombinationstilbuddet består en af deltidsplads i et dagtilbud og fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider.
 • Ordningen kan benyttes af enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasnings uden for dagtilbuddets normale åbningstid.
 • I Stevns Kommune har vi pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger, du vil derfor ikke kunne bruge et kombinationstilbud før dit barn er 30 uger.
 • En fleksibel pasningsordning er en fleksibel passer, du selv ansætter, til at passe dit barn. Stevns Kommune skal godkende den fleksible passer. I den forbindelse vil Stevns Kommune indhente børne- og straffeattest på den fleksible passer.
 • Dit barn skal passes i en fleksibel pasningsordning med et gennemsnitlig timeantal på minimum 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres på ugebasis over en periode på minimum 4 uger.
 • Tiden i dagtilbuddet og i den fleksible pasning må ikke overstige en fuldtidsplads. I Stevns Kommune vil det sige 52 timer om ugen i et dagtilbud og 48 timer i dagplejen.
 • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning udenfor dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle/samlever ikke kan passe jeres barn på grund af arbejde.
 • For at få tilskud til en fleksibel pasningsordning, skal du sende os en dokumenteret vagtplan fra din og din ægtefælle/samlevers arbejdsgiver, hvor det præcist fremgår, hvad jeres arbejdstider er. Vagtplanerne skal sendes til Stevns Kommune senest 4 uger inden pasningens start.
 • Ud fra vagtplanerne beslutter vi, hvor mange timer dit barn må passes i dagtilbuddet, og hvor mange timer du kan få tilskud til den fleksible pasningsordning.
 • Uanset det tilladte timeantal i dagtilbud vil mindsteprisen for pasning i dagtilbud altid svare til prisen for en deltidsplads i dagtilbud, hertil kommer udgifterne til den fleksible pasningsordning
 • Afbryder du ordningen, er du først garanteret en fuldtidsplads (48/52 timer pr. uge) efter gældende visitationsregler. Hvis der er plads i dagtilbuddet, kan vi eventuel hjælpe før.

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter. Tilskuddet reguleres hvert år pr. 1. januar.

Der ydes ikke søskendetilskud til kombinationstilbuddet, da det følger indmeldelserne i dagtilbud og SFO.

Du kan læse mere om taksterne for kombinationstilbuddene under "dagtibud".

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til den fleksible pasningsordning, du vil dog kunne søge om økonomisk friplads til pladsen i det kommunale dagtilbud.

Hvis du vil bruge kombinationstilbuddet, skal du udfylde og indsende både en ansøgning om tilskud og en aftale mellem dig og den fleksible passer.

Du skal indsende din ansøgning om tilskud og aftalen senest 4 uger inden pasningen starter, og tidligst 2 måneder før, pasningen af dit barn starter.

Ansøgning om tilskud til fleksibel pasningsordning (word)

Aftale om fleksibel pasningsordning (word)

Praktiske oplysninger (word)

Kvitteringsskema over løn, ATP og feriepenge (word)

 • Du skal aftale med dagtilbuddet, hvornår dit barn kommer i den periode kombinationstilbuddet gælder. Brugen af dagtilbuddet må ikke overstige det timetal der er aftalt.
 • Afleverer eller henter du dit barn uden for den aftalte pasningstid mere end 3 gange, indenfor en periode på 3 måneder, vil det medføre, at kombinationstilbuddet bortfalder.
 • Du skal aflevere en 4 ugers plan for dit barns tid i dagtilbuddet med en måneds varsel af hensyn til planlægning af personalets arbejdstid.
 • Ubrugte timer kan ikke overføres til en anden dag eller uge.

Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Du skal oprette en enkeltmandsvirksomhed med branchekode 970000. Du skal ikke registrere den som arbejdsgiver, da det er Stevns Kommune, som indberetter lønnen til Skat. Din virksomhed skal kun oprettes til at registrere ATP. (Dette kan du få hjælp til via Virk.dk).

Du skal hver måned indberette tre ting:

 • Nulangivelse - du skal indberette nulangivelse fordi det er Stevns Kommune som indberetter lønoplysninger på den fleksible passer. Hvis du ikke indberetter, får du en påmindelse fra Skat.
 • ATP - indberettes under "Indberet lønoplysninger - online" vælg indkomsttype 05
 • Feriepenge - indberettes under "Indberet lønoplysninger - online" vælg indkomstype 05

Efterfølgende vil du modtage girokort fra hhv. ATP og Feriekonto på de beløb du har registreret.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn og til aflønning af en au-pair.

Børnepasseren skal være mindst 18 år og kunne tale og forstå dansk.

Stevns Kommune indhenter straffe- og børneattest på den fleksible passer.

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Stevns Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Der er 1 måneds opsigelsesvarsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal underskrives af begge parter og Pladsanvisningen skal have en kopi af opsigelsen, så tilskuddet kan ophøre.