Tømning af spildevandstanke

Der er to slags tanke til spildevand; bundfældningstanke og samletanke. Der er forskel på reglerne for tømning af de to typer tanke, og her kan du se, hvad du skal gøre i forhold den ene og anden type tank.

Bundfældningstank

En bundfældningstank findes på de fleste ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. I en bundfældningstank tilbageholdes de faste dele i spildevandet, og det overskydende spildevand ledes videre ud i vandmiljøet. En bundfældningstank bruges også som forrensning til et privat spildevandsanlæg til rensning af husspildevand. En bundfældningstank kan også kaldes septiktank, trixtank eller flerkammertank.

Hvis du har en bundfældningstank, har du pligt til at være tilmeldt kommunens tømningsordning, som KLAR Forsyning administrerer.

Du kan finde information om tømningsordningen på KLAR Forsynings hjemmeside: Tømningsordning for spildevand | KLAR Forsyning

Stevns Kommune har et regulativ for tømning af bundfældningstanke til spildevand. Her kan du læse om reglerne for tømning af bundfældningstanke, som er lavet for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke.

Læs regulativ for tømningsordning (pdf)

Mulighed for dispensation for tømning ved ombygning
Kommunen kan, efter ansøgning, tillade midlertidig afmelding fra tømningsordningen for bundfældningstanke, hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år. Det påhviler ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen igen, så snart ejendommen er beboet eller benyttes.

Send din ansøgning om dispensation for tømningsordning til spildevand@stevns.dk. Dispensationen er gældende i ét år ad gangen og skal være indsendt senest 1. november året før.

Samletank

En samletank har intet afløb og skal derfor tømmes ofte, da alt husspildevand fra ejendommen skal ledes til tanken. Derfor er en samletank kun egnet til små ejendomme med begrænset anvendelse f.eks. kolonihavehuse eller hytter.

Hvis du har en samletank, skal du selv indgå en aftale om at få tømt din samletank med et godkendt slamsugerfirma. Det er dit ansvar, at din samletank bliver tømt rettidigt, og du skal sende en kopi af tømningsaftalen til Stevns Kommune.

Send tømningsaftalen til Stevns Kommune

Det er dit ansvar at samletanken tømmes, og en kopi af tømningsaftalen skal sendes til Stevns Kommune.

Læs regulativ for tømning af samletank (pdf)

Hent kontrakt for tømning af samletank (pdf)