Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb skal støtte dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbet består af behandling, genoptræning eller virksomhedspraktik, og planlægges individuelt med udgangspunkt i dine behov for støtte.

Hvad er et jobafklaringsforløb?

Formålet med et jobafklaringsforløb er, at støtte dig i at genoptræne og udvikle din arbejdsevne med henblik på, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

I forløbet får du en helhedsorienteret og individuel tilpasset indsats med udgangspunkt i dine ønsker og behov i forhold til arbejde og uddannelse. Du kan blive tilbudt indsatser såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, beskæftigelsesmentor, mestringsforløb og meget andet, med formålet at bringe dig sikkert tilbage i arbejde eller uddannelse.

Hvem kan modtage et jobafklaringsforløb?

Hvis du modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse, og du ikke selv kan finde vejen tilbage på arbejdsmarkedet grundet helbredsudfordringer eller sociale forhold, kan du blive tilbudt et jobafklaringsforløb for hjælpe dig på rette vej.

Når du er på sygedagpenge kan du få bevilget et jobafklaringsforløb, hvis du er uarbejdsdygtig efter seks måneders sygdom og ikke kan få forlænget dine sygedagpenge. Det er jobcentret der vurderer, om dine sygedagpenge kan forlænges.

Hvem behandler min sag om jobafklaring?

Det er en koordinerende sagsbehandler, som behandler din sag om jobafklaring. Sagsbehandleren er din faste kontaktperson under hele forløbet.

Inden selve jobafklaringsforløbet starter, skal du mødes med et team bestående af medarbejdere fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, alle ansat her i kommunen. Der vil også være en sundhedskoordinator fra regionen med til mødet. Teamet kalder vi et rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet kan fortælle dig om dine muligheder i kommunen og regionen, og I planlægger indholdet i dit jobafklaringsforløb sammen.

Hvor lang tid tager et jobklaringsforløb?

Jobcenteret sikre altid at et forløb eller en indsats, som udgangspunkt, altid vare så kort tid som muligt og tager udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og ønsker.

Et jobafklaringsforløb kan varer op til 2 år ad gangen. Man kan blive bevilliget op til 2 jobafklaringsforløb.

Hvis man efter flere indsatser og afklaringsforløb, ikke har fundet godt tilbage i arbejde eller uddannelse, kan man blive bevilliget anden indsats, såsom ressourceforløb, som du kan læse mere om her.

Har jeg ret til at sige nej til indsatser og behandling?

Du har ret til at sige nej til lægebehandling og indsatser, som du ikke ønsker eller er tryg ved. Afviser du at modtage eksempelvis lægebehandling i form af operation og indsatser af indgribende karakter, kan dette ikke tillægges betydning for kommunens vurdering af, om du har ret til ydelser.

Du har dog altid pligt til at samarbejde, medvirke og deltage aktivt i dit jobafklaringsforløb, herunder at lade dig undersøge.

Økonomi

I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Beløbet svarer til en ydelse på kontanthjælps niveau. Se mere vedrørende økonomi og godtgørelse herunder:

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du modtage godtgørelse på 750 kroner om måneden. 

Godtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport til de første 24 kilometer, men kan dog kun gives, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra din bopæl til tilbuddets adresse.

Du kan få godtgørelsen, hvis du modtager:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Overgangsydelse
  • Ressourceforløbsydelse

Eller hvis du som selvforsørgende eller ung under 18 år modtager beskæftigelsesrettet tilbud gennem jobcentret

Hvis du har dokumenterede begrænsninger, der gør at du ellers ikke ville kunne deltage og transportere dig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde dække de første 5 kilometers transport.

Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen.

Godtgørelsen følger tilbuddet.

Hvis du udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, vil du blive trukket i godtgørelse for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.

Hvis du er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver din godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner.

Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis du har lønindtægt mens du deltager i tilbuddet.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og er skattepligtig.

Et jobafklaringsforløb er for dig, der ikke kan få forlænget din sygedagpengeperiode, men fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Eller for dig der allerede har opbrugt din sygedagpengeperiode på grund af en tidligere sygemelding.

Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, som bidrager til at fastholde dig på din arbejdsplads eller støtter dig i at vende tilbage på arbejdsmarkedet i enten arbejde eller uddannelse.

Det er en grundlæggende betingelse for at have ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter reglerne i sygedagpengeloven. Det afgørende for vurderingen af uarbejdsdygtighed er dine symptomer og symptomernes indvirken på din evne til at arbejde. Uarbejdsdygtigheden vurderes, som udgangspunkt i forhold til det arbejde, som du er sygemeldt fra eller det arbejdsområde, som du skal stå til rådighed for. 

Hvis du er ledig, vurderes uarbejdsdygtigheden på baggrund af det arbejdsområde, som du skal stå til rådighed for. Det betyder, at du skal vurderes både i forhold til de arbejdsområder, som du er uddannet til, men også i forhold til funktioner, som du ikke er uddannet til, men som du har erfaring inden for eller ville kunne varetage efter en kortere oplæring.

Under jobafklaringsforløbet vil du blive tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler er ansvarlig for at varetage sagsbehandlingen i samarbejde med dig, følge op på igangværende indsatser, koordinere indsatserne på tværs af kommunale forvaltninger og andre myndigheder, samt løbende justere indsatserne i forhold til din arbejds- og helbredssituation.

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 procent og 50 procent af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 procent, hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 procent, hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har indtægter i jobafklaringsforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension udgør indtil 16.323 kr. før skat (2024), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 procent af lønnen. Hvis din lønindtægt inkl. pension overstiger 16.323 kr. før skat (2024), bliver den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger lønindtægtsgrænsen på 16.323 kr. før skat (2024) nedsat med 55 procent.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i jobsamtaler og lignende i kommunen.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse. Du skal dog være opmærksom på selv at rette henvendelse til din kommende bopælskommune ved flytning.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold fra borger.dk