Strøby Egede og vandet - fælles om kystbeskyttelse

Klimaforandringerne gør det sværere for den enkelte grundejer at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse og erosion.
Derfor er der behov for en strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Stevns Kommune har udarbejdet en strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Processen har været omfattende og haft input fra borgere, rådgivere og eksperter.

Strategien indeholder ikke længere et oplæg til bidragsfordeling, men et forslag til den videre proces med at få fastlagt en bidragsmodel.

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads (pdf)

Notat om bidragsfordeling (pdf)

Opstart af formel proces om fælles kystbeskyttelse

Stevns Kommune har besluttet at opstarte den formelle proces efter Kystbeskyttelseslovens Kapitel 1 a: 'Kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse'.

Fælles Kystbeskyttelse - Opstart og tidsplan (pdf)

Introduktion til projektet

Værd at vide om projektet 'Strøby Egede og vandet'

Dele af Strøby Egede er udsat for at blive oversvømmet. Med stigende havvand og forventeligt voldsommere stormfloder i fremtiden, er det tid til at finde kloge løsninger på den fremtidige kystbeskyttelse af byen. Det er billigere at reducere risikoen for oversvømmelse nu i stedet for at vente på en fremtidig 1872-storm, som kan forvolde skader for langt over 100 mio. kr. 

Med projektet ønsker Stevns Kommune at undersøge, hvordan vi kan gribe problemerne an på en smart og langtidsholdbar måde. Projektet startede i september 2021 og forventes afsluttet inden udgangen af 2022. 

Handler vi klogt, kan behovet for klimatilpasning være en løftestang, som kan sætte skub i en helhedsorienteret byudvikling, der kan sikre eksisterende ejendomme og samtidig forøge områdets værdier. 

Stevns Kommune arbejder for, at Strøby Egede skal være beskyttet til samme niveau som Køge Kommune - altså til en stormflod svarende til 1872-stormen (op til 2,80 m over daglig vande).

Partnerskabet 'Byerne og det stigende havvand' hos Real Dania

Materiale fra onlinemøde og borgermøde

På heldagsborgermødet søndag den 27. marts 2022 deltog ca. 60 borgere. Forud for mødet havde alle deltagere fået udleveret materiale med forskellige løsningsforslag.

Materialet, en præsentation og opsamling fra mødet kan læses her:

Materiale til borgermøde 27. marts 2022 (pdf)

Præsentation fra borgemøde 27. marts 2022 (pdf)

Opsamling fra borgermøde 27. marts 2022 (pdf)

Scenarieværksted – afholdt november 2021

I Scenariedokument - Fremtiden begynder her (pdf) beskrives 4 forskellige fremtider i Strøby Egede – 4 forskellige scenarier for hvordan byen kommer til at udvikle sig, afhængig af hvordan byen håndterer den stigende risiko for oversvømmelse og erosion.

Opsamling fra scenarieværksted søndag den 28. november 2021 (pdf)

Mange i Strøby Egede bor meget tæt på vandet og meget lavt i terrænet, og det er en udsat position.

De huse, der ligger lavt i terrænet, risikerer store skader selv ved mindre hændelser, og særdeles voldsomme skader, den dag der igen kommer en stormflod som 1872-stormen. Skaderne ved sådan en voldsom hændelse kan løbe op i et trecifret millionbeløb.  
  
Samtidigt eroderer kyststrækningen langs Strøby Egede langsomt men sikkert, og har gennem årene bevæget sig ind i landet. Med fremtidens stigende vandstand og kraftigere stormfloder øges risikoen for denne kysterosion langs kysten – og ejendommene langs kysten vil herved blive endnu mere sårbare.  
 
Slusen i Tryggevælde Å beskytter mange lavtliggende og udsatte huse mod oversvømmelse fra havet, men de omgivende diger er i dårlig stand og bliver allerede oversvømmet ved mindre stormflodshændelser.

Læs kystdirektoratets rapport for Strøby Egede og Strøby ladeplads (pdf)

Stevns kommune har fået udarbejdet en række rapporter for at belyse tilstanden af vores kystlinje, og for at undersøge hvilke strækninger, der er udsatte i forhold til erosion (nedbrydning) og oversvømmelser ved stormflod.

Stevns Helhedskystplan Inspektionsrapport (Niras, august 2018) (pdf)

Læs Forarbejder til Kysthelhedsplan for Strøby Egede - Strøby Ladeplads

Læs Standard for skråningsbeskyttelse og strandfodring, Skitseprojekt (pdf) 

Køge Kommune

Køge Kommune er godt i gang med 'Køge Dige', hvor hele Køge midtby i fremtiden skal beskyttes mod stigende havvand og voldsomme stormfloder. I Køge kommune arbejder de på at beskytte til samme niveau som den historiske stormflod i 1872 – altså til 2,80 meter over daglig vande (kote 2,8 m).  

Læs om Køge Dige-projektet

Solrød Kommune 

Solrød Kommune har delt deres kystbeskyttelse op i tre områder med forskellige sikringsniveauer:

 • kote 2,0 m øst for Strandvejen på strækningen fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodsvej (kaldet område A)
 • kote 2,5 m øst for Strandvejen på strækningen fra Ventegodsvej til Skensved Å (kaldet område B), 
 • kote 2,8 m vest for Strandvejen (kaldet område C). 

Daglig vande er i kote 0 meter – så kote 2,8 m betyder 2,8 m over daglig vande. 

Læs om Kystsikring i Solrød Kommune

Projektet løber fra september 2021 til december 2022. Projektet er inddelt i i følgende overordnede faser:

Fase 1

 • Borger - og interessentinddragelse, information og interviewrunder 
 • Scenarieværksted den 28/11/2021 

Fase 2

 • Idéoplæg / løsningsmuligheder 
 • Tekniske og økonomiske analyser og undersøgelser af rådgiverteamet 

Fase 3 

 • Borgertopmøde (marts 2022) – oplæg og afstemninger om prioriteringer og vægtninger

Fase 4

 • Oplæg/udkast til vision og strategi 
 • Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen

Fase 5

 • Formel høring af vision/strategien (efteråret 2022) 
 • Vedtagelse af vision/strategi (december 2022) 

Som borger har du gode muligheder for at bringe dine perspektiver ind i projektet og få indflydelse på planerne for, hvordan vi vil arbejde med vandet i Strøby Egede i fremtiden.  

I løbet af efteråret, i foråret 2022 og igen til høringen i det kommende efterår i 2022 vil der i forbindelse med projektets faser være forskellige muligheder for at bidrage med synspunkter og idéer. 

Der er flere muligheder for at deltage i projektet og få sin stemme hørt. Til de indledende interviews, scenarieværkstedet og borgertopmødet vil vi sammen med rådgiverne sørge for at invitere repræsentanter for bl.a. grundejerforeninger, natur- og fritidsforeninger, erhverv med mere. 

Hvis du har nogle konkrete forslag (eller spørgsmål) opfordres du til at tage kontakt via din grundejerforening, eller du kan kontakte os direkte.

Borger – og interessentinterviews 

I løbet af projektets første fase vil forskellige interessentgrupper, for eksempel repræsentanter fra grundejerforeninger, naturorganisationer, sports – og fritidsforeninger, blive inviteret til interview enten i fokusgrupper eller individuelt (pdf).

Formålet med disse interviews er at forstå de idéer, bekymringer og ønsker, der findes i forhold til Strøby Egedes udvikling. Sammen med tidligere undersøgelser og materiale skal disse interviews danne udgangspunkt for et sæt fremtidsscenarier, der beskriver forskellige udviklingsmuligheder med forslag til merværdi, finansiering og samtænkning. Disse scenarier vil blive samlet og præsenteret for en repræsentativ gruppe af lokale interessenter, som vil arbejde videre med dem i det, vi kalder scenarieværkstedet. 

Scenarieværksted den 28. november 2021 

Vi samler et repræsentativt udvalg af lokale interessenter til et scenarieværksted. På baggrund af den indsamlede viden fra interviewprocessen, arbejder gruppen videre og i dybden med spørgsmålene omkring udviklingen af Strøby Egede.

Scenarieværkstedet giver deltagerne grundig indsigt i udfordringerne med klimatilpasning/sikring af kysten og i forskellige alternative veje at gå for at imødekomme disse; herunder mulighederne for merværdi i form af byudvikling, rekreative muligheder, natur, styrket turismeerhverv mm.  
 
Scenarieværkstedet vil resultere i en række forskellige visioner, ideer og løsningsforslag, men også i en liste over de væsentligste barrierer. Paletten af konkrete oplæg til løsningsmuligheder vil blive verificeret teknisk, juridisk, økonomisk og funktionelt af projektets rådgivere og præsenteret for et repræsentativt udsnit af borgere i Strøby Egede ved det vi kalder borgertopmødet i marts 2022. 

Borgertopmøde i marts 2022 

Et repræsentativt udsnit af borgere inviteres til et borgertopmøde. Ved borgertopmødet vil ca. 100 borgere blive indkaldt via en invitation i deres eBoks. Borgertopmødet består af en række temadiskussioner, hvor deltagerne samles til debat og afstemninger om de fremtidige klimaløsninger og udviklingsmuligheder i Strøby Egede.

Deltagerne vil på forhånd have mulighed for at sætte sig ind i emnet samt en række konkrete oplæg til løsningsmuligheder, der er blevet udviklet af interessenterne igennem processen og efterfølgende blevet analyseret af projektets rådgiverteam. Inden borgertopmødet vil deltagerne modtage et overblik over de identificerede løsningsmuligheder samt et overblik over centrale udfordringer, dilemmaer og muligheder ved disse.

Høring i løbet af efteråret 2022

Den samlede vision og strategi for Strøby Egedes fremtidige møde med vandet, forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2022. 

Vi har indgået en aftale med et tværfagligt rådgiverteam til at hjælpe os med processen.  

Rådgiverteamet består af:

 • Schønherr er teamets totalrådgiver og deres landskabsarkitekter og planlæggere vil stå i spidsen for rådgiverholdet, og skitsere de konkrete løsninger på baggrund af borgernes input og holdninger. 
 • Ingeniørvirksomheden WSP vil stå for de miljø- og kysttekniske analyser.
 • Fonden Teknologirådet er vil være ansvarlig for borgerdialogen.
 • Realise vil stå for økonomiske beregninger, bidrags- og finansieringsmodeller.
 • Natour vil bidrage med specialviden om naturbaseret klimatilpasning.

Nedenfor kan du se filmen "Introduktion til Kystplanlægger - Risiko for oversvømmelse og erosion"

Introduktionsfilmen ”Strøby Egede og Vandet” indeholder baggrund om projektet og visualiseringer af fremtidige oversvømmelser i Strøby Egede. Visualiseringerne starter ca. ved minuttal 5:40.

Kystdirektoratet har udarbejdet filmen "Explainer: Risikobegrebet skåret ud i pap", som du kan se på youtube.

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads var i høring frem til den 1. februar 2023.

Hvidbog og revideret strategi blev drøftet på udvalgsmødet den 15. august 2023 og kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside

Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Fælles strategi for kystbeskyttelse

Fælles strategi for kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads var i høring frem til 1. februar 2023.

Læs Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads (pdf) her

Bilag 1 Fremtiden begynder nu. Oplæg til scenarieværksted (pdf)

Bilag 2 Opsamling fra scenarieværksted.pdf

Bilag 3 Hvad skal være vores strategi. Oplæg til Borgermøde (pdf)

Bilag 4 Opsummering om afholdelse af Borgermøde (pdf)

Bilag 5 Tilstandsvurdering af skråningsanlæg, ledeværk og sluse (pdf)

Bilag 6 Kysttekniske skitseforslag af diger og sluse på Odden (pdf)

Bilag 7 Finansiering og bidragsfordeling (pdf)

Bilag 8 Oversvømmelsesvisualiseringer (pdf)

Bilag 9.1 Hvidbog (pdf)

Bilag 9.2 Bilag til hvidbog (pdf)

Projektet støttes af partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Målet med projektet er at nå frem til fælles løsninger, som styrker kystbeskyttelsen, understøtter byudviklingen, skaber bedre stiforbindelser og hænger godt sammen med en fremtidig en naturpark for Tryggevælde Ådal.

Rundt omkring i Strøby Egede og Strøby Ladeplads kan du finde blå klistermærker, der markerer vandstanden ved den historiske 1872-stormflod.
Stormfloden varede fra den 12-14. november 1872. I området langs Køge Bugt nåede stormflodsvandstanden op på 2,80 m over daglig vande. Store områder blev oversvømmet og mange hundrede skibe sank.

For at markere 150-året for 1872-stormfloden - og for at vise hvor højt vandet vil stå forskellige steder i Strøby Egede og i Strøby Ladeplads ved en gentagelse af 1872-stormen, har Stevns Kommune markeret kote 2,80 m på en række lygtepæle/vejpæle. Klistermærkerne er blevet målt ret præcist ind, så deres placering er 2,80 m over havets overflade. Nogle steder er det kun 20 cm over fortovet – og andre steder meget mere end en meter over jorden.

Vi håber, at markeringen af 1872-stormfloden vil føre til en god og positiv snak om havet og behovet for kystbeskyttelse.
Det er dog også vigtigt at huske på, at 1872-stormfloden er en sjælden begivenhed. Ud fra historiske kilder har der været tilsvarende/værre stormfloder ca. 4 gange de sidste 500 år. Ud fra statistik som COWI har udarbejdet for Realdania, så vurderes 1872-stormfloden til at være en såkaldt 270-års hændelse (at den i snit forekommer en gang hvert 270. år).

Klistermærkerne vil blive fjernet i slutningen af november 2022 – altså efter 150-års jubilæet.

Hvis et klistermærke er uheldigt placeret, er du velkommen til at kontakte Stevns Kommune på kyst@stevns.dk for at få det fjernet.