Stevns Kommune 2023

Planstrategi (Pixi udgave)

I Planstrategien præsenterer Kommunalbestyrelsen visioner og ambitioner for kommunen. Den er toneangivende og definerer, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre imod.

Download den fulde planstrategi her (PDF)

Forord af Borgmesteren

Stevns er en naturskøn landkommune med meget at byde på for borgere, virksomheder og turister. Vores verdensarv, naturværdier og stærke kulturbårne lokalsamfund tiltrækker nye borgere og besøgende, som får glæde af vores stærke fællesskaber og naturskønne omgivelser. Dem skal vi blive ved med at værne om, samtidig med at vi også skaber plads til både udvikling og vedvarende energiproduktion.

Det grønne Stevns

I Stevns Kommune tager vi ansvar for den grønne omstilling. Vi arbejder blandt andet for at udbrede fjernvarme i vores store byer og for at styrke produktionen af sol- og vindenergi. I Stevns er går natur og kultur hånd i hånd, og som stevnsborgere ved vi, hvor vigtigt det er at passe på naturen og mennesket.

Fremtidens Stevnske hjem

Vi kan ikke standse udviklingen, men vi kan udvikle i den rigtige retning. Ligesom udviklingen i landområderne sker med den største respekt for naturen, sker byudviklingen med blikket solidt rettet mod bæredygtig fremtidssikring af de stevnske hjem – nye såvel som gamle.

I de kommende år vil vores særlige opgaveudvalg for Bæ\u0002redygtige Boliger således bidrage til, at stevnsborgernes hjem bliver en hjørnesten i den grønne omstilling.

Udviklingen i Stevns Kommune

I Stevns kommune har vi plads. Både til at få de gode idéer og til at realisere dem. Derfor skal vi fortsat støtte ildsjæle og virksomheder, som tænker nyt og bringer viljen til innovation til Stevns. Det er vigtigt, at vi fortsat formår at løse de udfordringer, som opstår for erhvervslivet i en landkommune som Stevns.

Oplevelsernes Stevns

Mange af vores stevnske turistattraktioner ligger som per\u0002ler på en snor langt verdensarven og kysten. Sidste års åbning af oplevelsescentret Stevns Klint Experience, var endnu et stort skridt i udviklingen af Destination Stevns Klint. Destinationen vil give flere nye oplevelser langs klinten i de kommende år.

Stevns seks udviklingstemaer

Med denne planstrategi viderefører vi de fem temaer, som Kommunalbestyrelsen vedtog i den forrige planperiode og som politikerne ønsker at arbejde videre med i de næste fire år. Desuden introducerer vi temaet: Rig på kulturarv. Vi skal være på forkant med udviklingen og være sikre på, at vi benytter de bedste udviklingsmuligheder, mens vi styrker det unikke og særegne. Sådan skaber vi fremtidens Stevns i fællesskab.

I Planstrategi 2023 sætter vi derfor fokus på seks temaer:

 • Fællesskab og deltagelse
 • Et godt sted at bo
 • Rig på kulturarv
 • Natur- og kulturlandskaber
 • Udsyn og innovation
 • Bæredygtig fremtid

Planstrategien er resultatet af et tæt samarbejde, hvor stevnsborgerne, forvaltningen og kommunalpolitikerne er kommet med input. Derfor står vi nu med et stærkt grundlag for fremtidens Stevns. Et grundlag, der er lavet på ægte stevnsk manér; nemlig i fællesskab.

 
God læselyst!
 
Henning Urban Dam Nielsen
Borgmester

FN's Verdensmål

I Stevns Kommune arbejder vi med de verdensmål, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Verdensmålene fastsætter en fælles global retning for en økonomisk, social og bæredygtig udvikling af verden frem mod 2030. Med Planstrategi 2023 sætter Stevns Kommune en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 14 af de 17 Verdensmål.

Vi ønsker bæredygtighed i hele samfundet og på alle parametre: i byudviklingen, socialt, økonomisk, i naturen, miljøet osv. Derfor arbejder vi intensivt og målrettet med at fremme den lokale, bæredygtige udvikling. Det kan for eksempel være ved at fremme kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi, ved at skabe rum for sociale fællesskaber, bekæmpe ensomhed og styrke sundheden. I skolerne og daginstitutioner styrker vi formidling af naturen og bæredygtighed.

Verdensmålene er en styrepind, som sætter retning i kommunens strategier og indsatser. 

Kommunens udvikling

Landkommune med udviklingsbyer

Stevns Kommune har ca. 23.700 indbyggere og dækker et areal på 250 km2. Stevns er kendetegnet ved sine åbne vidder og store landområder. Halvdelen af befolkningen er bosat i de fire udviklingsbyer: Store Heddinge, Strøby Egede, Hårlev og Rødvig, som udgør de største bosætningsområder, mens den øvrige halvdel af befolkningen bor i mindre by- og landsbysamfund samt i det åbne land.

Ændret demografisk sammensætning

Den største tilflytning ses blandt yngre par og børnefamilier, som flytter til kommunen og stifter familie. Fraflyttere er især de unge, hvoraf mange flytter til de større studiebyer for at uddanne sig. Mens vi oplever en støt stigning i antallet af børnefødsler, er det dog fortsat antallet af ældre borgere, der stiger mest i Stevns Kommune. Vores gennemsnitlige levealder bliver fortsat højere, og vi bliver bedre til at helbrede kritiske sygdomme

Attraktiv geografisk beliggenhed

Stevns Kommune har oplevet en uafbrudt stigning i indbyggertallet siden 2014 især på grund af en øget nettotilflytning til kommunen. Indbyggertallet forventes at vokse med yderligere 646 borgere frem til 2033.

Del af et større arbejdsmarked

En stor del af Stevns Kommunes ca. 11.100 erhvervsaktive borgere pendler ud af kommunen på arbejde. Antallet af pendlere er steget med 700 personer siden 2009, og i dag pendler ca. 7.300 borgere ud af kommunen. Antallet af pendlere fra andre kommuner, der pendler til Stevns Kommune, er også steget. I alt pendler der i dag 2.000 personer til Stevns Kommune.

Flere unge vælger erhvervsfagligt

I Stevns Kommune vælger stadig flere unge at tage en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. I 2023 har 28,3 % af afgangseleverne fra folkeskolen i Stevns Kommune søgt ind på en erhvervsuddannelse.

UNESCO Verdensarv som Turismekatalysator

Udnævnelsen til UNESCO Verdensarv i 2014 skabte et helt nyt grundlag for turismeerhvervet i Stevns Kommune. Gennem et partnerskabsprogram har kommunens virksomheder i dag mulighed for at koble deres services eller produkter til Stevns Klint UNESCO Verdensarv. I oktober 2022 åbnede det nye oplevelsescenter Stevns Klint Experience i Boesdal Kalkbrud 

Erhvervspolitik 2023

I Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2023 er der udvalgt 4 fokusområder: Grøn omstilling, Den næste Generation og kvalificeret arbejdskraft, Attraktive bymidter og erhvervslivets rammevilkår

Dynamisk og omstillingsparat erhvervsliv

Stevns Kommune er især kendetegnet ved virksomheder indenfor servicebranchen, bygge og anlæg, landbrug, skovbrug samt handel og transport.

Fællesskab og deltagelse

Alle er en ressource

Fællesskaber er et centralt omdrejningspunkt, både for borgerne og for Stevns Kommune. 

Vi har en mangfoldighed af fællesskaber, hvor mange bidrager og det er vi stolte af. Det gælder f.eks. i vores mange lokalsamfund, aktive kultur- og idrætsforeninger og kommunale institutioner. Det gælder også arbejdsgivere og arbejdstagere og alle andre, som indgår i fællesskaber på tværs og bidrager med de ressourcer, som de nu råder over. 

Fordi vi ønsker at være med

Borgere i Stevns Kommune anerkender værdien af fællesskaber og bidrager til at styrke dem. De er bevidste om at de har et ansvar for at deltage, fordi alle bidrag er en ressource som bringes i spil til gavn for fællesskabet. Det gør de f.eks. ved at tage en uddannelse, støtte op om foreningslivet eller arbejde. 

Ikke alle har samme ressourcer, men hvert enkelt bidrag er en værdifuld del af fællesskabet.

 

Ambition

Alle skal med og ingen skal føle de står uden for

I Stevns Kommune er vi forbundne igennem meningsfulde fællesskaber. Der skal alle være velkomne. 

Tæt dialog med borgerne

En konstruktiv og demokratisk dialog er en stærk del af identiteten i hele Stevns Kommune. Vi møder hinanden med åbenhed, nysgerrighed og engagement.

Der er fællesskaber til alle

Vi har et stærkt og vidtspændende forenings- og kulturliv, som styrker trivsel, sundhed og de borgernære fællesskaber.

Sund kultur- og fritidsoplevelser

Det skal være nemt at vælge sundt - i vores forsamlingshuse, idrætshaller og -anlæg, i nye aktivitets/multihuse og på mødesteder i byrummene, i boligområder og i naturen.

Tilgængelighed er en kerneting

Vi har fokus på tilgængelighed for alle aldre og befolkningsgrupper – både til naturen, til cykelstier, til bygninger og i byrummene. Vi vil arbejde på at gøre vores byrum mere demensvenlige.

Webtilgængelighed sikrer digital inklusion

Alle borgere skal have lige adgang til fællesskaber, demokratisk dialog, uddannelse og værdigt arbejde. De ting forgår i dag digitalt og derfor arbejder vi med at fjerne digitale barrierer for deltagelse.

 • Sund demokratisk dialog

  Den demokratiske deltagelse finder sted på mange platforme og både til de direkte valghandlinger og imellem valgene. Det gælder på borgermøder, offentlige høringer og strategier. Vores ambition er, at dialogen skal trives og at alle borgere skal inkluderes. Derfor arbejder vi med både fysisk og digital inklusion. Som f.eks. en valgbus, der kører rundt og indsamler brevstemmer, og en hjemmeside, som kan læses højt for ordblinde og blinde.

  Vores børn og unge skal lære at det er naturligt at være uenige, og at man trygt kan bringe egne holdninger og værdier i spil i mødet med andre. Her skal de voksne være foregangsmænd, og vise at mødet med andre udvider vores perspektiv. 

   

 • Rigt foreningsliv og fællesskaber i alle former

  Foreningslivet i Stevns Kommune spænder bredt. Her mødes borgere for at bidrage til et bredt fritidstilbud til vores børn og unge, og andre mødes for selv at dyrke idræt.

  Vi har tilbud, som skaber aktivitet og trivsel for stevnsborgere i alle aldre. Der er både tilbud til dem, som fortsat befinder sig i mors mave og der er tilbud til seniorerne, som nyder at mærke de store fællesskaber og kroppens bevægelser. Vi ønsker at styrke initiativer som kan understøtte fællesskaber mellem ung og gammel, fordi mødet på tværs af alder også kan noget godt for fællesskaberne.

 • Aktive kulturinstitutioner og kulturaktører

  I Stevns Kommune er er der en lang række aktive kulturinstitutioner og kulturaktører, som henvender sig bredt og fungerer som vigtige fællesskaber for mange borgere. Siden 2018 har Stevns haft sin egen celloskole og retreat for unge cellister lige udenfor landsbyen Lund i den
  sydlige del af Stevns. Celloskolen skaber rammerne for at uddanne og støtte unge cellister samt styrke deres muligheder for en international karriere.

 • Aktivitetshuse

  I Stevns Kommune skal de gode mødesteder og foreningslokaler danne base for fællesskaberne. Vores skoler og idrætshaller fungerer allerede som kraftcentre for et mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. I kommunens større byer arbejder vi desuden på at etablere gode samlingspunkter i form af aktivitets- og medborgerhuse. Med åbningen af Stevns Klint Experience fik Rødvig et nyt kulturelt mødested og moderne forsamlingshus i Boesdal Kalkbrud

 • Relationer tæller

  Fællesskaber skaber både udvikling, sundhed og tryghed. Adgangen til fællesskaber fastholder oplevelsen af forbundethed og er et centralt virkemiddel i Stevns Kommunes sundhedspolitik. Både i kampen mod ensomhed, men også for at nå målet om, at flere skal være aktive gennem hele livet og leve et bedre liv med mental trivsel. Ingen behøver at stå udenfor og ingen bør føle sig ensomme i Stevns. Vores ambition er, at alle generationer og alle borgere deltager aktivt i meningsfulde fællesskaber og oplever, at Stevns er der, hvor relationer tæller.

Stevns er et godt sted at bo

Et godt hjem til alle

Stevns er et skønt sted at kalde hjem. Uanset din familiesituation eller boligpræference er Stevns det ideelle sted at bosætte sig og føle sig tryg. I Stevns Kommune er vores mål at skabe optimale betingelser for hverdagslivet med et varieret og velfungerende udbud af skoler og institutioner for børn, unge og ældre. Der er også masser af plads til initiativer og engagement i lokalsamfundene.

Uanset hvad dine livsdrømme er, er du velkommen i Stevns Kommune – både som fastboende, pendler eller gæst. Vi opbygger byer og boligområder med fokus på livskvalitet, og vi tilpasser os ændringer i befolkningssammensætningen ved at tilbyde forskellige boligtyper og størrelser.

Selvom de fleste stevnsboere stadig bor i parcelhus, oplever vi en stigende efterspørgsel efter andre boformer. Nogle vil gerne leve som single, mens andre gerne vil være en del af et større bofællesskab. Vores boligpolitik sigter mod at sikre attraktive boligformer for alle borgertyper og aldersgrupper.

Vi vil også sikre, at bæredygtighed fremmes i byudviklingen ved at integrere grønne klimaløsninger, bæredygtigt byggeri og genbrug. 

Ambition

 

Ro til krop og sind

I rammerne af kulturmiljøer, landsbyer og det åbne land tilbyder Stevns plads til slow-living, refleksion og fordybelse, hvor naturoplevelser er en integreret del af hverdagen.

Et godt hjem til alle aldersgrupper

I Stevns Kommune tilbyder vi trygge og gode rammer for borgernes hverdagsliv med velfungerende velfærdsinstitutioner for alle aldre.

Nuanceret, bæredygtig boligmasse

Vi planlægger rum til at bygge nye alternative bo- og boligformer, der understøtter både det aktuelle og fremtidige behov og den bæredygtige dagsorden. Vi støtter op om energioptimering af eksisterende huse og bestræber os på at sikre, at den udføres så bevaringsværdier ikke går tabt.

Kvalitet i byudviklingen og i boligområderne

Langsigtet og tydelig planlægning sikrer, at vi understøtter vores ambition om også i fremtiden at være et godt sted at bo.

Landsbystrategier

Stevns Kommunes landsbykoordinator udvikler i tæt samarbejde med landsbyforum og landsbyernes beboere strategier for landsbyernes fremtidige udvikling.

Kollektiv varmeforsyning

Fra 2035 er der ikke længere boliger i Stevns Kom\u0002mune som opvarmes af gas- eller oliefyr. I fremti\u0002den forsynes 4 større byer af kommunal fjernvarme og Stevns Kommune understøtter mindre, lokale energifællesskaber i resten af kommunen.

 • Strategisk bymidte

  Vi vil gerne have levende byer med handel og indbydende byrum - også i fremtiden. Det er vores strategiske fokus, når vi planlægger vores bymidter.  Derfor ligger for eksempel detailhandelen ikke ude ved omfartsvejene, men i bymidterne, hvor den er med til at skabe kundestrømme og liv i byen. Problematikken med tomme butikker i bybilledet vil vi forsøge at mindske; f.eks. ved at indskrænke nogle af vores bymidteafgrænsninger i kommuneplanen og ved at koncentrere de områder, hvor der ligger butikker og offentlige services. I samarbejde med lokale aktører, handelsstandsforeninger mfl. arbejder vi på at skabe attraktive byrum i de større byer, ved f.eks. at opgradere facaderne omkring dem, forskønne byrummene, reducere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter og ophold for alle. 

 • Rammerne for fremtidens velfærd

  De kommunale bygninger skaber rum til byens liv, fællesskaber og mange forskellige aktiviteter fra vuggestuer til idrætshaller og plejecentre.

  Andelen af ældre stiger, derfor skal vi bygge attraktive boliger, som er egnet til borgere over 65. Vi ønsker blandede boligmiljøer, hvor der bor både ældre, børnefamilier og unge. En analyse af pleje- og demensboliger i Stevns Kommune viser, at der er tilstrækkelig med almindelige plejecenterpladser, mens der er mangel på egnede boliger for borgere med demens. Planen er, at 12 boliger på plejecenter Stevnshøj skal omdannes til demensplejecenter i de kommende år. Desuden skal 40 planlagte
  plejeboliger stå klar i Store Heddinge og mulighederne for flere plejeboliger ved plejecenter Egehaven skal undersøges.

 • Alternative boligformer

  Flere af vores borgere stiller i dag andre krav til boliger end for blot ti år siden. Boligudbuddet i Stevns Kommune kan derfor med fordel blive udvidet med flere forskellige boligtyper. I dag lever næsten 40 % af samtlige voksne i Danmark alene og på langt flere m2 end tidligere. Og tallet er stigende. Med flere ældre og singler vokser behovet for alternative og fleksible boligløsninger det gælder også her i Stevns Kommune.

  I alle nye boligområder vil skabe et varieret boligudbud med fokus på klima- og miljøvenligt byggeri, grønne fællesarealer, biodiversitet og plads til fællesskaberne. I den forbindelse undersøger vi om områderne helt eller delvist kan udvikles som fællesbyg, byggekooperativer og /eller borgerdrevne byggerier.

 • Bæredygtige boliger

  Klima- og energikrisen har for alvor sat fokus på nødvendigheden af opgradering af vores eksisterende boliger. Vi skal have nedsat vores energiforbrug til opvarmning og vi skal i langt højere grad reducere vores ressourceforbrug ved at genbruge og restaurere frem for at bygge nyt. Når vi renoverer og restaurerer vores huse, skal vi energioptimere bygningerne der, hvor det er muligt, samtidig med, at de arkitektoniske bevaringsværdier respekteres.

  Når vi opføre nye boligområder, stiller vi i stadig højere grad krav om bæredygtighed i byggeriet og at energiforbruget skal være lavt og grønt.

 • Kollektiv varmeforsyning og energieffektive boliger

  Fra 2035 skal der i Stevns Kommune ikke længere være boliger, som opvarmes af gas- eller oliefyr. Derfor har vi med Stevns’ Strategiske Varmeplan fra 2022 igangsat arbejdet med at etablere kommunal fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede & Valløby fra 2028. I de øvrige byer og i landsbysamfundene vil Stevns Kommune understøtte lokale initiativer for omstillingen til fælles varmeløsninger og energifællesskaber.

  Stevns har mange ældre huse, f.eks. i landsbyerne, der med energirenovering og udskiftning af varmekilde har potentiale for energibesparelser til gavn for både klimaet og den enkelte. Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse valgt at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg for Bæredygtige boliger, hvor borgere og politikere sammen skal skabe lokalt ejerskab til den grønne omstilling. 

 • Udvikling af landsbysamfund

  På Stevns Har vi 27 landsbyer med hver deres særlige egenskaber og værdier. Med oprettelse af landsbykoordinatorfunktionen i 2023, har vi sat fokus på at styrke udviklingen af landsbyerne i dialog med borgerne. De bedste løsninger skabes i fællesskab, og når lokalsamfundene er attraktive for vores nuværende borgere og har en sammenhængskraft, vil nye borgere også kunne se værdien i at bo her. Landsbykoordinatoren er Landsbyforums direkte forbindelse til kommunen og til ressourcer. Landsbyforum kan bringes i spil i forbindelse med at iværksætte tværgående initiativer for landsbyerne og udviklingen af en overordnet landsbystrategi. I den kommende kommuneplan ønsker vi også at styrke de lokale erhvervsdrivendes muligheder i landsbyerne.

Rig på Kulturarv

Vores kulturmiljøer

I Stevns findes en masse, fine kulturmiljøer – det er de helt særlige bygninger, som har en fortælling. Kulturmiljøerne er med til at skabe Stevns historiske bevidsthed og identitet. Derfor skal vi beskytte og bevare dem. Gjorslev Gods er et godt eksempel på et af Stevns’ allerfineste og mest velbevarede kulturmiljøer.

I kommende Kommuneplan 2025 samles alle de temaer som har bevaringsformål, dvs. Kulturmiljøer, Bygningsbevaring, Kridtstenshuse, Kirkeomgivelser samt Landskabelige interesser, under et nyt afsnit, Kulturarv.

Bygningsbevaring

I Kommuneplan 2021 udpegede vi alle bygninger med SAVE vurdering 1-4 samt alle kommunens kridtstenshuse. Siden har vi indberettet alle bygninger med høj bevaringsværdi i gl. Vallø Kommune til Slots- og Kulturstyrelsen, så disse bygninger nu også findes i FBB.

Ambition

Nyt kulturarvsafsnit

Kulturarven er en meget vigtig del af den stevnske identitet. Det ønsker vi at holde fast i og styrke. Derfor samler vi alle kulturarvstemaer i et nyt, fælles afsnit i den kommende kommuneplan.

Vi sikrer kulturmiljøerne

Vores mange, fine stevnske kulturmiljøer er vores fælles DNA og dem vil vi sikre endnu bedre, blandt andet med bevarende lokalplaner.

Bæredygtig bygningsbevaring

Vores mange bevaringsværdige huse og kridtstensbygninger skal sikres for fremtiden og på en bæredygtig måde. Stevns Kommune ønsker at understøtte at f.eks. energirenoveringer sker på en nænsom måde.

Kirkeomgivelser til revision

Kirkeomgivelserne skal også i fremtiden sikre ind- og udkig til og fra vores kirker i det åbne land.

Landskaber i udvikling

I Stevns Kommune skal vi træffe valg, der sikrer landskabets kvaliteter, når vi tilfører nyt. Det stiller krav til planlægning for udviklingen i vores åbne land.

 • Kridtstenshusene

  Kridtstenshusene vidner om en helt særlig stevnsk byggeskik, hvor man anvendte kalkblokke fra Stevns Klint som byggemateriale. Helt tilbage i middelalderen og frem til forrige århundrede har man bygget kridtstensbygninger i.

 • Kirkerne i det åbne land

  Kirkerne er vigtige kulturhistoriske monumenter og udgør som oftest et markant kendingsmærke i landskabet og i landsbyen. Omkring alle middelalderkirker er der udpeget kirkeindsigtsområder, der skal friholdes for bebyggelse og tekniske anlæg. Det kan være antennemaster, vindmøller og solcelleparker. Kirkeomgivelserne er vigtige for forståelsen af vores fælles kulturarv, men er samtidig under konstant pres fra andre interesser. Den kommende planlovsændring reducerer for eksempel Stiftsmyndighedens indsigelsesmuligheder overfor solcellepark- og landvindmølleprojekter nær kirkerne. Det kan betyde at kirkerne i fremtiden bliver mindre synlige i landskaberne. I kommende planperiode vil vi undersøge om der er grundlag for revisioner i nogle af vores kirkeomgivelser.

 • Landskabelige interesser

  I Stevns Kommune har vi flere markante og bevaringsværdige landskaber, som bidrager til en fælles forståelse af historien og giver identitet gennem tydelige egnskarakteristiske træk. Stevns Klint, Tryggevælde Ådal og Bøgeskoven ved Gjorslev Gods fortæller vores historie og er samtidig centrum for nutidens oplevelser. Det kan være landskabs- og naturoplevelser eller aktiv fritid, arrangementer og socialt samvær for både stevnsboerne og andre der besøger kommunen. I Stevns Kommune vil vi gerne sikre vores fantastiske landskaber for eftertiden og friholde de mest sårbare for store tekniske anlæg.

 • Det åbne land

  Det åbne land, som vi kender det i dag er imidlertid i forandring. Efterspørgsel på byudvikling, ny infrastruktur og store tekniske anlæg som telemaster og anlæg til produktion af vedvarende energi, skal placeres i
  det åbne land. Mange stevnsboer ønsker at bo i det åbne land. Et landskab som risikerer at blive skæmmet af store tekniske anlæg og overflødiggjorte bygninger. Samtidig er der også behov for flere arealer til biodiversitet, urørt skov og klimatilpasning. Med udgangspunkt i landskabsanalysen fra 2011, skal der fortages en konkret vurdering af om fremtidige tiltag er i konflikt med landskabsinteresserne. Det gælder f.eks. ved udpegning af solcelleområder i den kommende kommuneplan. 

Natur og kulturlandskaber

Fortiden med ind i fremtiden

I Stevns Kommune har vi mange historier og sagn, men mange af os kender ikke til de stedbundne historier, som befinder sig lige udenfor vores egen hoveddør. Fortællingerne giver nerve og identitet til området. Projektet ’Den Kulturelle Rygsæk’ er med til at sikre, at vores børn og unge får disse fortællinger. 

Vores lokale fortællinger ses som spor i landskabet. Historier om katastrofer og masseuddøen, om stormagter, krige, adel og almindelige menneskers liv og død. Historier der især er båret frem af vandet. På den ene side havet og i midten Tryggevælde Å. Vi har historier om et høvdingedynasti ved Himlingøje. Sagn om Klintekongen, der ridder rundt og beskytter Stevns og som i teaterstykket ’Elverhøj’ også kaldes Elverkongen. Sagnet om Johan Rane, som hver nat ridder hovedløs rundt omkring Ranes Banke efter sin dødsdom for medvirken til mordet på Kong Erik Klipping i Finderup Lade. De store godser Vallø og Gjorslev har haft særlig betydning for områdets udvikling og lokalsamfundet. Stevns er et sagnland beriget af gode fortællinger – både fiktive og historiske, som kun venter på at blive genfortalt og gjort mere tydelige

Fra fyrtårn til kraftcenter

Vi har meget at vise frem, og det bliver vi også bekræftet i, når vi ser på antallet af turister, der besøger Stevns. Stevns Kommune er inde i en positiv udvikling, hvad angår turisme, og det smitter af på beskæftigelsen indenfor turismeerhvervet. Det skal vi skal benytte os af og ikke mindst skabe i samarbejde med vores mange lokale turistaktører.

Global og lokal turisme

Væksten i turismen virker som en udviklingsmotor, der skaber liv, aktiviteter og økonomi. I den forbindelse er det helt centralt, at vores turisme udvikler sig i samspil med det lokale dagligdagsliv. Opbakning fra lokalsamfundene er afgørende for en bæredygtig vækst i turismen, og skal komme alle til gode. Vores turismeudvikling skal fokusere på at minimere de negative og fremme de positive konsekvenser ved turismen. I Stevns Kommune er turismeoplevelserne også for de lokale.

Nyt turismeafsnit

I kommende kommuneplan 2025 samles alle turismerelaterede temaer: Sommerhusområder, Hoteller, B&B og andre overnatningssteder samt Campingpladser, autocampere og primitive lejrpladser under et helt nyt afsnit om Turisme. I Kommuneplan 2025 vil der også indgå nye sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Ambition

Global og lokal turisme

I Stevns Kommune er turismeoplevelserne lige så aktuelle for de lokale borgere som for turisterne.

Naturturist-destination

Med udgangspunkt i naturen, klinten og kulturlandskabet skal Stevns sættes på Danmarkskortet med aktiviteter og events i fantastiske naturområder.

Stevns går fra grøn til grønnere

I Stevns Kommune ønsker vi mere natur og større biodiversitet. Vi beskytter natur, dyreliv og landskab og skaber mangfoldighed og unikke naturoplevelser.

Vi er ambitiøse på naturens vegne

Der hvor naturen sammenfalder med andre arealinteresser, tør vi i Stevns Kommune prioritere og tage de store, modige beslutninger om hvilke hensyn som skal vægtes.

Fra Pilot- til Naturpark

I Stevns Kommune arbejder vi frem mod, at Tryggevælde Ådal får status som ægte Naturpark

Køge Bugt-samarbejde for havmiljøet

Stevns Kommune arbejder tæt sammen med flere af de andre Køge Bugt-kommuner for at forbedre havmiljøet i bugten. Køge Bugt skal ligesom Øresund være marin nationalpark.

Alle børn og unge modtager naturformidling

I Stevns Kommune træder vores unge ind i voksenlivet med en nysgerrighed, stærk viden og sunde færdigheder, der fremmer en bæredygtig udvikling og livsstil.

 • UNESCO Verdensarv - den dramatiske natur

  Stevns Klint rejser sig op til 41 meter over havet og gemmer på et dramatisk kapitel i Jordens historie, som gjorde at klinten i 2014 blev optaget på den præstigefyldte liste over UNESCO Verdensarv. Det tynde lag Fiskeler vidner om den masseudryddelse der skete for 66 mio. år siden. I klintens lag kan man finde rester af dyr, som levede i havet, dengang da dinosaurerne levede oppe på land, og flyveøgler svævede rundt i luften. Men pludselig indtraf katastrofen, og en asteroide ramte Jorden. Mere end halvdelen af alle dyrearter uddøde – også dinosaurerne. Det er en unik 27 fortælling af universel betydning for hele menneskeheden, nuværende og kommende generationer, som af alle steder i verden kan opleves bedst ved Stevns Klint. Optagelsen på UNESCO’s verdensarvsliste blev en vigtig løftestang for vores attraktioner i Stevns Kommune.

 • Rekreative havnemiljøer

  I samspil mellem Stevns Kommune, private aktører og lokale borgere, er der igangsat et projekt, som skal forny havnemiljøet i Rødvig på en grøn og bæredygtig måde. Projektet vil skabe bedre tilgængelighed og flere bådepladser, en udvidelse af overnatningskapaciteten med blandt andet flydende shelters og flere autocamperpladser. Derudover etablering af et nyt vandsportskulturhus i den røde hal. Desuden er der ønske om at forbedre adgangen til trampestiens start via Øst-stranden, etablere en helårsbadebro og gøre stranden tilgængelig for funktionshæmmede. Stevns Kommune har flere små rekreative havne, som danner ramme om lokale maritime aktiviteter og helt særlige lokale kulturmiljøer. Både Bøgeskov Havn og Lund Havn har behov for renovering af de gamle moler, samt en generel opgradering af havnefaciliteterne, bedre tilbud til oplevelsesturismen, autocamperpladser mm. Stevns Kommune ønsker at støtte op om vores små havnes udvikling.

 • Kold Krig

  Koldkrigsmuseum Stevnsfort er en del af kernefortællingen i Stevns kommunes turismestrategi. Fortællingen om et fort, hvor hovedparten gemmer sig 18 meter nede under jorden. Fortet var NATO´s fremskudte forsvar mod øst – første bastion mod Sovjetunionen under Den Kolde Krig. Stevnsfortet giver en underjordisk adgang til klinten og til vandet. Langs hele klinten, blandt andet ved Stevns Fyr og Mandehoved, finder man resterne af de gamle koldkrigsanlæg i form af missilbatterier, afskydningsramper, bunkers og radartårne. Stevnsfortet har et stort ønske om at få udvidet foyerområdet for blandt andet at kunne opgradere sine kontorfaciliteter og skoletjeneste. Stevns Kommune ønsker at støtte op om en opgradering af Koldkrigsmuseets faciliteter

 • Kridt og kalk

  Stevns Klint består af store mængder kridt og kalk, der siden middelalderen har været brugt som byggemateriale. Kridtstenen blev oprindelig samlet op på stranden nedenfor klinten og savet til store blokke, som blandt andet blev anvendt i byggeriet af mange af vores kirker og godser. Senere blev processen industrialiseret og man begyndte at skære regulære byggesten ud af Stevns Klint. Derfor kan man i dag finde mere end 2.000 bygninger i Stevns, der er bygget af kridtsten fra Stevns Klint. Kridtstensbyggerierne udgør en værdifuld lokal fortælling, som vi forsøger at beskytte.

 • Blomstrende aktiviteter i landskabet

  Naturen i Stevns Kommune indbyder til leg og oplevelser. Langs klinten og kysten ses f.eks. stille morgenfiskeri med kajakker i horisonten eller surf og paraglidning, mens folk vandrer langs trampestien eller løber og cykler på de snoede landeveje. Især i sommerperioden bruges vores ni badestrande flittigt, men også vinterbadning er en yndet aktivitet. Natur- og kulturlandskaberne skal fremme vores fysiske og mentale sundhed og skal i Stevns Kommune fungere som ramme for en aktiv livsstil og for ro og fordybelse. Derfor skal vi styrke muligheden for adgang til naturen. Vi skal udvide stinetværket og udvikle et skiltekoncept, der gør det nemt at finde rundt.

 • Destination Stevns

  Stevns skal som naturturist-destination tænke stort. Med udgangspunkt i naturen, klinten og kulturlandskabet skal Stevns sættes på Danmarkskortet med aktiviteter og events i fantastiske naturområder. Der er en stadig større stigning i efterspørgslen på autentiske oplevelser og grøn, bæredygtig turisme med fokus på nærvær i den storslåede natur. Vi skal skabe flere overnatningsfaciliteter, gode spisesteder og
  oplevelser langs klinten og i resten af kommunen. I den kommende planperiode vil vi arbejde videre med at understøtte og fremme etableringen af alternative overnatningsformer som glamping, trætop-hytter, tinyhouses mm. for turister og besøgende i kommunen. 

 • Liv på land

  I Stevns Kommune ønsker vi at øge den biologiske mangfoldighed og diversiteten i naturen. Vi vil skabe og understøtte et miljø, der sikrer et rigt og varieret dyre- og planteliv. Stevns skal benytte sit potentiale for en anselig biologisk mangfoldighed, der bunder i eksistensen af mange forskellige naturtyper som f.eks. hav, kyst, klint, kalkoverdrev, moser, enge, rigkær, søer, vandløb og skove. Vi skal også sikre et mangfoldigt dyre- og planteliv i vores by- og boligområder. Her er tiltag som bi-venlig kommune en særlig indsats for insekter, men alle kan hjælpe til med at byde naturen indenfor. Med projektet Stevns Skaber liv har vi fået kortlagt mange af de små og store private biodiversitetsprojekter, som vores borgere og erhvervsdrivende har igangsat rundt om i hele kommunen.

 • Fra grøn til grønnere

  Vi ønsker at etablere endnu mere skov i kommunen. Det gælder både på private og offentlige arealer, og vi arbejder aktivt på at få mere natur på de kommunale arealer. I Klippinge har byens borgere allerede taget skridtet og har etableret en bypark for byens borgere og for biodiversiteten på et kommunalt areal. I tilknytning til byparken etablerer Stevns Kommune i 2024 en ny klimaskov på landbrugsarealer som tages ud af brug. I fremtiden skal alle byer i Stevns Kommune have et rekreativt naturareal. Stevns er både en landbrugs- og en naturkommune. Landbrugsarealerne dækker ¾ af Stevns samlede areal og derfor samarbejder Stevns Kommune tæt med landmændene om at skabe mere og bedre natur

 • Tryggevælde Ådal

  Tryggevælde Å er Stevns´ tidligere grænse mod land og løber gennem en stor del af kommunen. Helt fra gammel tid er engene brugt til græsning for kvæg. Afgræsning og oversvømmelser har skabt en stor artsrigdom med værdifulde ekstremrigkær og helt særlige vækstbetingelser for f.eks. orkidéer på engene, hvilket gør at ådalen har fået status som beskyttet Natura 2000-område. I 2021 blev Tryggevælde Ådal udpeget til Pilotnaturpark. Hermed har Stevns Kommune for alvor kunnet starte borger- og lodsejerinddragelsesprocesser. 

 • Livet i havet

  Ud for Stevns Klint ligger Stevns Rev, som er udpeget til Natura 2000-område. Stenrevet er udpeget fordi det er levested for en lang række karakteristiske dyre- og plantearter, for eksempel marsvin. Sammen med Miljøstyrelsen er der planer om at etablere et stort stenrev ved Køge Sønakke. I høringssvar til f.eks. kystnære havvindmølleparker har Stevns kommune lagt vægt på at projekterne skal mindske påvirkningen af havpattedyr, fisk, havbund samt trækkende fugle og flagermus, ligesom vi har stillet krav til at der etableres nye stenrev ved fremtidige havvindmøllefundamenter. I Stevns Kommune ønsker vi at sikre god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af nærings- og miljøfarlige stoffer for at understøtte en gunstig bevaringsstatus. Stevns Kommune arbejder tæt sammen med Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød og Vallensbæk for at fremme Køge Bugt som marin nationalpark. 

 • Natur- og Klimaformidling

  Vores børn og unge skal fra den tidlige institutionsalder og gennem folkeskolealderen have oplevelsesrige og videns baserede møder med naturen. De skal oparbejde en forståelse for vigtigheden af, at natur får plads, af klimaudfordringerne, af en bæredygtig udvikling og viden om, hvordan de kan leve en velbalanceret og bæredygtig livsstil. Stevns Naturcenter har gennem undervisning fokus på at undersøge, hvor de sjældne planter og dyr forekommer både på land og under vand.

Udsyn og innovation

Mulighedernes legeplads

I Stevns Kommune giver vi mulighed for, at alle aktører kan udfolde sig med respekt for de naturgivne og kulturelle rammer, som Stevns står på. Stevns giver borgere, virksomheder og organisationer muligheden for at udfolde sig med nytænkende og kreative idéer. I Stevns Kommune vil vi gerne se os selv som testkommune for det frivillige initiativ og som mulighedernes legeplads.

Højt til loftet

Initiativtagere, erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der er højt til loftet og at mere er muligt i Stevns. Kommunens størrelse giver os et bredt forankret kendskab og korte kommunikationsgange, der gør, at der er kort fra idé til handling og ting sker. Stevns forpligter sig til at tage skæve idéer alvorligt og at støtte op om virksomheder og initiativtagere, der vil bidrage til et bæredygtigt Stevns med vækst og velfærd.

Samtidig med at vi hjælper de iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig I Stevns Kommune, prioriterer vi også at understøtte og fastholde de eksisterende virksomheder bedst muligt, f.eks. når de skal udvikle, omlægge produktionen, ved generationsskifte eller ved omstilling til et grønt energiforbrug.

 

Ambition

Stevns er mulighedernes legeplads

Det er tydeligt, at der er højere til loftet og at mere er muligt i Stevns Kommune.

Kort fra idé til handling

Langsigtet og tydelig planlægning sikrer, at kommu\u0002nens størrelse giver os et bredt forankret kendskab og korte kommunikationsgange – en genvej til at ting sker.

I Stevns Kommune tager erhvervslivet et socialt medansvar

Stevns er udgangspunktet for et godt liv

De fleste af de unge er nysgerrige, idérige og kompetente. Klar til uddannelse og til arbejdsmarkedet. De af vores unge, som ikke er klar til uddannelse får hjælp til at komme ud i et arbejdsliv.

Du kommer hurtigt hjem

Stevns er en særlig attraktiv bosætningskommune for pendlerne i Øresundsregionens attraktive og varierende arbejdsmarked.

Den kollektive trafik er et reelt alternativ til bilen

Tog- og busruter binder Stevns sammen med resten af Danmark. Østbanens nye skinner fører os helt til Roskilde og hænger sammen med Næstvedbanen i Køge. I 2030 transporteres vi med eltog på Østbanen.

Ingen skal leve med langsomt internet og svigtende mobilnet

Det er af afgørende betydning i dag, hvor hovedparten af hverdagens kommunikation foregår digitalt.

 • Sund demokratisk dialog

  Den demokratiske deltagelse finder sted på mange platforme og både til de direkte valghandlinger og imellem valgene. Det gælder på borgermøder, offentlige høringer og strategier. Vores ambition er, at dialogen skal trives og at alle borgere skal inkluderes. Derfor arbejder vi med både fysisk og digital inklusion. Som f.eks. en valgbus, der kører rundt og indsamler brevstemmer, og en hjemmeside, som kan læses højt for ordblinde og blinde.

  Vores børn og unge skal lære at det er naturligt at være uenige, og at man trygt kan bringe egne holdninger og værdier i spil i mødet med andre. Her skal de voksne være foregangsmænd, og vise at mødet med andre udvider vores perspektiv. 

   

 • Rigt foreningsliv og fællesskaber i alle former

  Foreningslivet i Stevns Kommune spænder bredt. Her mødes borgere for at bidrage til et bredt fritidstilbud til vores børn og unge, og andre mødes for selv at dyrke idræt.

  Vi har tilbud, som skaber aktivitet og trivsel for stevnsborgere i alle aldre. Der er både tilbud til dem, som fortsat befinder sig i mors mave og der er tilbud til seniorerne, som nyder at mærke de store fællesskaber og kroppens bevægelser. Vi ønsker at styrke initiativer som kan understøtte fællesskaber mellem ung og gammel, fordi mødet på tværs af alder også kan noget godt for fællesskaberne.

 • Aktive kulturinstitutioner og kulturaktører

  I Stevns Kommune er er der en lang række aktive kulturinstitutioner og kulturaktører, som henvender sig bredt og fungerer som vigtige fællesskaber for mange borgere. Siden 2018 har Stevns haft sin egen celloskole og retreat for unge cellister lige udenfor landsbyen Lund i den
  sydlige del af Stevns. Celloskolen skaber rammerne for at uddanne og støtte unge cellister samt styrke deres muligheder for en international karriere.

 • Aktivitetshuse

  I Stevns Kommune skal de gode mødesteder og foreningslokaler danne base for fællesskaberne. Vores skoler og idrætshaller fungerer allerede som kraftcentre for et mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. I kommunens større byer arbejder vi desuden på at etablere gode samlingspunkter i form af aktivitets- og medborgerhuse. Med åbningen af Stevns Klint Experience fik Rødvig et nyt kulturelt mødested og moderne forsamlingshus i Boesdal Kalkbrud

 • Relationer tæller

  Fællesskaber skaber både udvikling, sundhed og tryghed. Adgangen til fællesskaber fastholder oplevelsen af forbundethed og er et centralt virkemiddel i Stevns Kommunes sundhedspolitik. Både i kampen mod ensomhed, men også for at nå målet om, at flere skal være aktive gennem hele livet og leve et bedre liv med mental trivsel. Ingen behøver at stå udenfor og ingen bør føle sig ensomme i Stevns. Vores ambition er, at alle generationer og alle borgere deltager aktivt i meningsfulde fællesskaber og oplever, at Stevns er der, hvor relationer tæller.

Bæredygtig fremtid

Stevns tager klimaudfordringerne op

De klimaforandringer vi oplever nu, vil fremover generere højere temperaturer og vildere vejr med mere nedbør og flere skybrudshændelser, højere vandstand og voldsommere stormflodshændelser. Den globale klimasituation nødvendiggør, at verdens lande sammen og hver især styrker indsatsen for at afbøde de menneskeskabte klimaforandringer. Danmark er et af de 194 lande, der indgår i Parisaftalen med mål om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 % i 2030 sammenlignet med 1990 samt at være CO2-neutrale i 2050.

Modstandsdygtig overfor klimaforandringerne

Vi forventer betydelige temperaturstigninger og et voldsommere vejr i fremtiden. Middeltemperaturen i Stevns Kommune forventes at stige fra det nuværende niveau på 8,7 °C til 12,1 °C i slutningen af dette århundrede. Det betyder selvfølgelig færre frostdøgn, længere vækstsæson, markant flere dage med hedebølge og mere tørke. Om vinteren vil nedbørsmængden stige. Om sommeren vil mere nedbør falde som skybrud.

Klimaforandringerne vil føre til betydelige stigninger i havniveauet. For Køge og Faxe Bugt forventes havet at stige ca. 40-45 cm frem mod 2070 og 95 cm frem mod år 2120. Desuden forventes hyppigere stormflodshændelser med dertil hørende øget risiko for oversvømmelse og erosion.

Ambition

Stevns tager klimaudfordringen op

Vi har vedtaget en ambitiøs Klimaplan, som siger, at vi skal arbejde frem mod, at vores udledning af drivhusgasser i 2030 er 1/3 mindre end det vi udleder i dag - og at vi er CO2-neutrale i 2050

Vi støtter op om den grønne omstilling

I Stevns Kommune ønsker vi at bidrage til produktionen af vedvarende energi – ikke kun til eget behov, men også i et nationalt perspektiv.

Fokus på strategisk energiplanlægning

I Stevns Kommune vil vi sætte fokus på den strategiske energiplanlægning, både nationalt, regionalt og lokalt - blandt andet i form af lokale energifællesskaber.

Klar til klimaforandringerne

I Stevns Kommune styrker vi indsatsen for klimatilpasning, så kommune og borgere er bedre beskyttet mod stigende havstand, erosion, stormflod, oversvømmelser, skybrud og tørke - f.eks med kystbeskyttelse, planlægning der hindrer at der bygges på oversvømmelsestruede arealer, afledning af regnvand, sikring af grundvandet samt tiltag mod tørke og ophedning.

Grønne, klimarobuste byer

Alle byer i Stevns Kommune skal have et rekreativt naturareal og vores vejprofiler skal være mere grønne, med skyggekastende træer. I vores byer og boligområder må regnvandet gerne være synligt i det offentlige rum, bidrage til biodiversiteten og samtidig være med til at modvirke tørke og ophedning.

 • Klimaplan

  Med vedtagelsen af den nye Klimaplan i 2023 har vores politikere indgået en ambitiøs aftale om, at vi i Stevns Kommune skal arbejde for at mindske udledningen af drivhusgasser fra kommunens geografiske område med 1/3 frem mod 2030 set i forhold til 2019. Næste mål er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050. Herudover skal Stevns Kommune være robust overfor og tilpasset klimaforandringerne inden 2050.

  Klimaplanens mål og tiltag påvirker mange af Stevns Kommunes fremtidige procedurer og planer, herunder strategier, kommune- og lokalplaner. Klimaindsatserne vil for det meste blive til i tværgående samarbejder mellem både private og offentlige parter.

   

 • Vedvarende energi

  Vi vil gerne bidrage til produktionen af grøn energi, ikke kun for os selv, men også for hele Danmark. Behovet for vedvarende energi vil stige, efterhånden som de fossile brændstoffer udfases. Derfor leder vi efter de gode steder til at placere solcelleparker og landvindmøller. 

  I foråret 2023 gennemførte vi borger- og interessentmøder samt en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne herfra udgør en vigtig del af grundlaget for klimaplanen og for Kommuneplan 2025.

   

 • Strategisk energiplanlægning

  I Stevns Kommune ønsker vi bruge energi på en smart måde. Sammen med andre kommuner i Region Sjælland vil vi finde gode løsninger på, hvordan vi producerer, opbevarer, leverer og bruger energi.

   

 • Kystbeskyttelse

  Vi arbejder for at lave kystbeskyttelse i Strøby Egede, Strøby Ladeplads og en del af Rødvig. I regi af Realdanias indsats ’Byerne og det stigende havvand’, har Stevns Kommune i samarbejde med lokale borgere lagt en strategi for fælles kystbeskyttelse langs kyststrækningen fra Strøby Egede via Strøby Ladeplads og frem til starten af Bøgeskoven. 

  I Rødvig er der i 2021 gennemført en mindre sandfodring. Et større fællesprojekt for kystbeskyttelse i Rødvig, samt et projekt for oversvømmelsesbeskyttelse af Rødvig Havn vil blive startet op efter 2030.

  I Kommuneplan 2021 udpegede vi erosions og oversvømmelsestruede områder. I Kommuneplan 2025 ønsker vi at blive skarpe på, hvor i kommunen der ikke bør opføres nyt byggeri.

 • Drikkevand og spildevand

  I Spildevandsplan for 2021-2030 er der fokus på håndtering af lokal afledning af regnvand og afbødning af konsekvenserne ved skybrud, f.eks. ved etablering af faskiner og regnvandsbassiner. I områder, som er særligt udsatte for oversvømmelser, skal veje og friarealer indgå i samlede løsninger for klimasikring. Vi vil klimasikre kloaknettet i kommunens tre største byer frem mod 2040. 

  Vi arbejder på at sikre en bæredygtigudvikling af grundvandsressourcen. Der er udpeget store områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som er vigtig for vandindvindingen. Derudover er der udpeget indsatsområder, som er vigtige for vandindvindingen til vores husholdninger og erhverv. Det kan vi f.eks. gøre ved at sikre vore offentlige vandløb mod udtørring, så vi kan beskytte dyre- og planteliv i tørkeperioder. 

 • Grønne byområder

  Ophedning og tørke kan forebygges ved at gøre byområderne mere grønne og skabe skygge. Ambitionen er at alle byer i Stevns Kommune skal have et rekreativt naturareal samt at vores vejprofiler skal være mere grønne med skyggekastende træer.

  I vores byer og boligområder må regnvandet gerne være synligt i det offentlige rum, bidrage til biodiversiteten og samtidig være med til at modvirke tørke og ophedning.

Revisionsbeslutning

Med denne Planstrategi besluttes det at gennemføre en fuld revision af Kommuneplanen - fokuseret indholdsmæssigt ud fra de temaer, som er beskrevet i Planstrategien og med særligt fokus på følgende:

1. Byudvikling

Der skal laves nye opgørelser af restrummeligheden og behovet for nye udlæg af arealer til boligbebyggelse. Eventuelle nye udlæg eller overførsler af områder skal foretages på baggrund af strategiske overvejelser om kommunens fremtidige udvikling og bymønster.

2. Erhvervsudvikling

På baggrund af en gennemgang af kommunens erhvervsområder og restrummeligheden indenfor disse, samt en vurdering af det fremtidige behov for forskellige typer af erhvervsarealer, skal det undersøges hvorvidt der er behov for nye udlæg til erhverv.

3. Sommerhusområde

Der skal foretages en beregning af retsrummeligheden og en vurdering af hvorvidt behovet for nye sommerhusgrunde i kommunen kan indeholdes i de eksisterende uudnyttede rammer i sommerhusområderne.

4. Strategisk udvikling af landsbyer

I samarbejde med landsbyforum og borgerne, skal der udarbejdes en overordnet strategi for landsbyerne - eventuelt opfulgt af lokale strategier. Den strategiske landsbyplanlægning vil desuden ligge til grund for overvejelser om evt. udpegning af omdannelseslandsbyer eller overførsel af landsbyer til byzone.

5. Strategisk udvikling af bymidter

Der vil være fokus på den strategiske planlægning for levedygtige bymidter. Blandt andet ved at genbesøge udviklingsplanerne for byerne og ved evt. at revurdere bymidteafgrænsningerne.

6. Turisme

De turismerelaterede temaer og retningslinjer vil blive samlet i et nyt turismeafsnit, som blandt andet vil indeholde nye turistpolitiske overvejelser. Desuden ønsker vi at genbesøge retningslinjerne for overnatning i landzonen, samt autocamperparkering.

7. Vedvarende Energi

På baggrund af ændringer i lovgivningen, proces primo 2023 om vedvarende energi i Stevns Kommune, samt målsætninger i Stevns kommunes vedtagne Klimaplan, vil vi: Revidere vores retningslinjer og udpegninger for vindmølleområder og konsekvensområder omkring vindmøller, udarbejde retningslinjer for solcelleområder og se på muligheden for etablering af biogasanlæg i Kommunen.

8. Varmeplanlægning

Afsnittet ’El, energi og naturgas’ revideres iht. den nye strategiske varmeplan og der udarbejdes eventuelt retningslinjer/ rammer for fælles fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/ Valløby.

9. Klimatilpasning

For at friholde oversvømmelses- og erosionstruede områder for ny byudvikling i fremtiden opdateres kommuneplanens retningslinjer.

10. Natur

I kommende kommuneplan vil vi arbejde videre med udpegninger i Grønt Danmarkskort og områder til skovrejsning.

11. Kulturarv

Temaer med bevarende sigte som kulturmiljøer, bygningsbevaring, landskabsværdier mfl. vil blive samlet i et nyt afsnit for kulturarv. Desuden vil vi vurdere hvorvidt der er grundlag for at revidere nogle af vores kirkeomgivelser og landskabsudpegninger.

12. Infrastruktur

Afsnittet om trafik bliver opdateret, så det er i samsvar med nyere planer og projekter.

Derudover er det lovpligtigt, jf. § 11f i planloven, at der ved revision af kommuneplanen gøres følgende:

 1. Gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede, arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.
 2. Vurdere mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder af hensyn til bl.a. turismen og friluftslivet.
 3. Vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, for de kystnære dele af byzonerne.