Børn & Læring

Om Centeret

Børn & Læring varetager drift- og udviklingsopgaver for skoler og dagtilbud, blandt andet Pladsanvisningen, administration af kørselsordninger for elever der går i specialtilbud, budget og regnskab og bogføring, udviklings- og tilsynsopgaver i dagtilbud og skoler.

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning understøtter den fælles visitation til støtteforanstaltninger til børn og unge, herunder Heldagsskole, specialskoler og understøtter skolernes indsats for elever med særlige skolebehov.

Myndighed og Specialiserede indsatser

Børn & Læring har ansvaret for områderne Myndighed og Specialiserede indsatser for både børn og unge med overgang til voksen. Områder herunder omfatter blandt andet, forebyggende indsats, godkendelse og tilsyn med opholdssteder/familiepleje for børn, hjælpeforanstaltninger for børn og unge – inkl. børn fra flygtningefamilier.

Sundhedsplejen

Børn & Læring omfatter Sundhedsplejen, der vejleder i forbindelse med fødsler og varetager sundhedspædagogiske indsatser for dagtilbud og skole. Ungdomsskolen varetager kommunens SSP indsats (Skole, social og politi) og en bred vifte af tilbud i fritiden til kommunens unge.

Magnoliegården

Den takstfinansierede døgninstitution Magnoliegården henhører under Børn & Læring.

Ralf Klitgaard Jensen
S:Direktør

Centeret betjener følgende udvalg

Børn, Unge og Læring (BUL)

Børn- og ungeudvalget