Vidensbank

Find alt fra baggrundsstof om naturen i Tryggevælde Ådal, helhedsplaner for området, naturbeskrivelser og referater af borgermøder.

Viden om Pilotnaturpark Ådalen

Fuglerapporten viser, at Tryggevælde Ådal er et fremragende sted at se på fugle. Der blev fundet 1.683 par ynglefugle i Tryggevælde Ådal fordelt på 60 forskellige arter. Det var både ”vandfugle” som ænder og blishøner og ”landfugle” som agerhøne og solsort.

Dertil har ådalen den største bestand af ”sumpsangere” i Danmark. Det er vil sige sivsanger, kærsanger og rørspurv.

Interessant er det også, at langt de fleste fugle blev fundet udenfor de særlige rigkær, som er botanisk set meget værdifulde. Det betyder groft sagt, at man kan planlægge plejen så botanikken tilgodeses, hvor der er spændende botanik, og fuglene tilgodeses, hvor fuglene holder til.

Rapporten anbefaler, at Tryggevælde Ådal plejes med særligt fokus på følgende fuglearters behov:

  • Vadefugle: Dobbeltbekkasin, rødben, tredækker og vibe
  • Sumphøns og andefugle: Atlingand, engsnarre og plettet rørvagtel
  • Rovfugle: Rørhøg
  • Spurvefugle: Bynkefugl, gul vipstjert, græshoppesanger og sivsanger

Tager man udgangspunkt i disse arter, vil man også gavne fuglelivet i ådalen bredt.

Rapportens resultater bliver inddraget i planlægningen af naturplejen i Tryggevælde Ådal.

Læs hele rapporten her (pdf)