Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Foreninger og klubber som varetager ældre og/eller handicappedes interesser kan søge om tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte - det vi også kalder § 79 tilskud.

Søg om § 79 tilskud via elektronisk ansøgningsformular

Ansøgningsfristen er 2. oktober 2023

Alle kommuner kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I Stevns Kommune har vi besluttet, at afsætte penge til aktiviteter for ældre og handicappede borgere, da vi ønsker at støtte op om den frivillige indsats, I yder i kommunen.

Læs mere i vores frivillighedspolitik (pdf)

Retningslinjer for tildeling af § 79 tilskud

Det kan frivillige foreninger og klubber, som varetager interesser for kommunens ældre og handicappede borger.

Kommunalbestyrelsen kan, i henhold til lov om social service § 79, iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

I Stevns Kommune er det besluttet at afsætte en økonomisk ramme for tilskud efter lov om social service § 79. Det er Social og Sundhedsudvalget der er tildelt kompetencerne til at fordele tilskudsmidlerne.

Målgruppe

Stevns Kommune prioriterer vi ældre og handicappede borgere som målgruppe for § 79 tilskud.

Puljen kan derfor ansøges af foreninger og klubber, som varetager ældre og/eller handicappedes interesser. Foreningerne/klubberne skal være hjemmehørende i Stevns Kommune og skal tilbyde aktiverende og forebyggende tilbud til ældre og/eller handicappede borgere bosiddende i Stevns Kommune.

Kriterierne for at modtage § 79 tilskud er:

 • Tilskud ydes til foreninger/klubber, der er etableret med vedtægter og en valgt/udpeget bestyrelse.
 • Foreningen/klubbens drift skal indeholde egenbetaling, for eksempel i form af medlemskontingent eller brugerbetaling.
 • Foreningen/klubben skal være i stand til at vise et regnskab.
 • For ældreforeninger/klubber gælder, at foreningen/klubben mindst skal have 25 medlemmer, og at mindst 80 % af medlemmerne skal være over 60 år. Der kan dispenseres for denne regel i forhold til støtteforeninger/brugerråd ved plejecentre eller lignende.

Tildeling foregår efter aktivitetstype og vægtes som følger:

 • Aktiviteter der sigter mod at gøre deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt.
 • Aktiviteter der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne.
 • Aktiviteter der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne.

Vi giver normalt ikke tilskud til: 

 • Aktiviteter der på anden vis modtager støtte fra Stevns Kommune. Dog vil det fortsat være muligt at ansøge om både § 18 og § 79 midler.
 • Organisatorisk arbejde i bestyrelser, beboerforeninger samt lovbestemte råd og nævn.
 • Aktiviteter der ligger inden for kommunens ansvarsområde.
 • Faste driftsudgifter – forstået som: Husleje, el, vand, varme og lignende.
 • Løn.
 • Udgifter til forplejning, med mindre dette specifikt fremgår af ansøgningens budget og formål.

Der vil være én ansøgningsrunde om året – typisk i efteråret med udbetaling af tilskud det efterfølgende år.

Ansøgningsfrist for § 79 tilskud vil blive annonceret i dagspressen og her på vores hjemmeside.

Har jeres forening ikke tidligere søgt/modtaget § 79 tilskud, bedes I indsende vedtægter og referat fra den seneste generalforsamling sammen med ansøgningen.

Ansøgningen skal indeholde et budget med en beskrivelse af hvad pengene skal bruges til, for eksempel beløb til materialer, transport, foredragshonorar osv. Er forplejning en del af en aktivitet, skal det fremgå tydeligt.

Ansøgningen indsendes via elektronisk formular her på hjemmesiden. Formularen vil kun være aktiv i ansøgningsperioden.

Ansøgningsskema kan også rekvireres via mail til sundhed@stevns.dk

Ja, alle der søger § 79 midler skal opfylde følgende administrative retningslinjer:

 • foreningen skal have et CVR-nummer.
 • CVR-nummeret skal være tilmeldt digital post.
 • Foreningen skal så vidt muligt have en bankkonto, hvor CVR-nummeret er tilknyttet som NemKonto.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Sundhed & Omsorg via mail til sundhed@stevns.dk

Ja, frivillige i både foreninger og offentlige institutioner er underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold.

Udbetaling og regnskab

Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget jeres regnskab for året før.

Sammen med regnskabet skal I dokumentere, hvad pengene er brugt til ved kvitteringer. Til dette har vi lavet et hjælpeskema, som kan rekvireres via mail til sundhed@stevns.dk Skemaet er tænkt som en mulig hjælp til aflæggelse af bilagsregnskabet, men det står foreningen/organisationen frit for at benytte dette skema eller sit eget regnskab.

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis pengene er brugt til andet end det ansøgte (uden forudgående skriftlig anmodning), skal disse tilbagebetales til Stevns Kommune.

Eventuelle ubrugte midler skal tilbagebetales, inden udbetaling af tilskud for det efterfølgende år kan finde sted.

Vi oplyser jer om, hvilken konto tilbagebetaling skal ske til, når vi skal godkende jeres regnskab.

Retningslinjerne er godkendt af udvalget for Social og Sundhed den 8. juni 2022.