Hvad er en naturpark?

I naturparker går udvikling og hensynet til naturen hånd i hånd.

En naturpark er et område, hvor man kombinerer pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen. På den måde er der plads til både natur og mennesker.

Udviklingen sker inden for de faste temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme.

Hver naturpark har sin egen plan for, hvordan stedet udvikles bedst.

I naturparker vælger alle større lodsejere selv, om deres arealer skal indgå.

Naturparkafgrænsningen er derfor et resultat af landskabets naturlige forløb i samspil med større lodsejeres ønske om at være en del af naturparken. 

Læs mere om danske naturparker på Danske Naturparkers hjemmeside

Hvad er en pilotnaturpark?

Det er muligt at blive godkendt som pilotnaturpark først, hvis processen mod at lave en naturpark kræver ekstra tid og ressourcer.

Pilotnaturparker kan få del i mange gode muligheder som mærkningsordningen indebærer uden at kunne bruge navn og logo som fuldmærkede medlemmer af Danske Naturparker.

Som pilotnaturpark er der gode muligheder for at starte borger- og lodsejerinddragelsesprocesser, skabe samarbejder med det lokale erhverv og turisme, og etablere tværgående, internt udviklingsarbejde i kommunen. At få udnævnt en pilotnaturpark kan derfor være en god måde at starte og styrke arbejdet mod at etablere en naturpark i kommunen.

I Stevns er Tryggevælde Ådal udnævnt som pilotnaturpark.

Værd at vide Tryggevælde Ådal Pilotnaturpark

Som Lodsejer i en naturpark har du altid mulighed for:

 • At fortsætte den eksisterende erhvervsaktivitet på landejendommen, for eksempel jordbrug. 
 • At bestemme, om der skal foregå projekter på dine arealer. 
 • At vælge, hvilke projekter du vil engagere dig i. 
 • At vælge, hvor meget du vil engagere dig i de projekter, du selv har valgt at være med i. 
 • At være medbestemmende i, hvilken retning udviklingen af naturparken skal ske. 
 • Frit at vælge om du vil ind- eller udtræde af naturparken. 

Den høje vægtning af frivillighed skal sikre, at udviklingen af naturparker sker på et grundlag, som alle parter kan stå inde for. Realiseringen af projekter sker derfor kun, når lodsejere, borgere samt foreninger ønsker at engagere sig.    

Som del af en dansk naturpark er du med til at styrke og udvikle dit lokalområde. Det kan være i forhold til erhvervsudvikling, for eksempel ved udvikling eller branding af ’naturparkprodukter’, som kan være lokale fødevarer, egnsunikke oplevelser eller overnatning og arrangementer. Det kan også være i forhold til pleje eller udvikling af den stedlige natur både på og uden for egne arealer. 

Udviklingen og understøttelsen af en Dansk Naturpark skal komme nedefra, hvilket betyder, at involvering og engagement i naturparken sker på et frivilligt grundlag. Som en del af naturparkens naturparkråd bliver man også medbestemmende for den retning, som naturparken udvikler sig.

Frivillighed 

Frivillighed er et bærende element for Danske Naturparker. Det betyder, at alle lodsejere, foreninger, borgere og andre interessenter involveret i en naturpark selv bestemmer, hvilke projekter og tiltag man vil deltage i. Det betyder også, at større lodsejere selv afgør, hvorvidt de vil være en del af en mærket Dansk Naturpark. Og når de er en del af en dansk naturpark, vælger de fortsat frivilligt, hvilke projekter, de vil indgå i. 

Når projekter udvikles via initiativer fra lodsejere, borgere og foreninger i fællesskab og samtidig sker på et frivilligt grundlag, skabes der stærkere lokal opbakning og ejerskab til gavn for alle.

Danske Naturparker er ikke baseret på lovgivning men på frivillighed 

Danske Naturparker er en mærkningsordning for naturområder, som drives af Friluftsrådet. Danske Naturparker er ikke lovophængt, og lodsejere og kommuner kan ikke underlægges særlovgivning ved etableringen af en naturpark i modsætning til for eksempel nationalparker. 

Samtidig er en dansk naturpark og princippet om frivillighed forankret i kommuneplanen, hvilket betyder, at kommunen forpligter sig til at overholde princippet om frivillig deltagelse. Du er derfor som lodsejer sikret, at din deltagelse i naturparken sker på frivilligt grundlag, samtidig med at du er sikret medbestemmelse i naturparkens udvikling. 

Etableringen af en naturpark vil derfor ikke medføre ændringer, begrænsninger eller restriktioner for gennemførslen af for eksempel erhvervsaktiviteter, herunder jordbrug eller skovbrug, som den enkelte lodsejer ikke selv vil være med til. 

Mulighed for ind- og udtrædelse af en naturpark 

En Dansk Naturpark udpeges for en 5-årig periode, hvor det i løbet af mærkningsperioden er muligt for større lodsejere både at indtræde og udtræde af en naturpark.

Inddragelse og frivillighed via dialog og samarbejdsprocesser er bærende elementer i Danske Naturparker. Det skaber forståelse, ejerskab og medansvar og er med til at udvikle de sociale, politiske og økonomiske ressourcer omkring naturparken.

Det er vigtigt, at inddragelsen er bred og tværgående. Det kan være via eksisterende strukturer og organisationer som Grønt Råd, friluftsforeninger, lokalråd, landboforeninger, turismeforeninger mv. men det er også vigtigt at komme direkte ud til borgerne, de lokale ildsjæle, lodsejerne og de erhvervsdrivende. Afhængig af de lokale forhold kan det være relevant relativt tidligt i processen at etablere et rådgivende udvalg eller råd, som så kan udvikle sig til Naturparkrådet, der er et af kriterierne for at kunne blive optaget under Danske Naturparker.

Princippet om frivillighed er et andet bærende element for Danske Naturparker. Det er vigtigt, at graden af engagement fra den enkelte borger, forening og lodsejer mv. respekteres. Frivillighedsprincippet i kombination med inddragelsen af borgere og lodsejere før, under og efter etableringen af en naturpark skal sikre, at der skabes den bedste proces og lokale opbakning til naturparken og dens fremtidige udvikling og formidling. 

For at blive medlem af mærkningsordningen Danske Naturparker og blive Naturpark, skal Tryggevælde Ådal opfylde 10 kriterier:

 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur.  Ved beskyttet natur menes som udgangspunkt: Natura 2000-områder, arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, klitfredede arealer, offentlig og privat urørt skov, små naturarealer omfattet af skovlovens § 28, samt Jagt- og Vildtforvaltningsloven. 
 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning.
 3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder.
 4. Naturparken skal have et naturparkråd.
 5. Naturparken skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen. 
 6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne.
 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere.
 8. Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende.
 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet.
 10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget.

I en naturpark arbejdes der overordnet set med seks temaer:

 • Natur
 • Kulturarv
 • Friluftsliv
 • Erhverv
 • Turisme og
 • Formidling.

Konkret betyder det, at der ved hvert større eller mindre projekt arbejdes med flere af temaerne i samme projekt.

Etableringen og driften af en naturpark varierer i forhold til historik, eksisterende budget og ambitionsniveau.

Vi skal betale et årligt medlemsgebyr pr. pilotnaturpark eller naturpark uafhængigt af antallet af kommuner, der er gået sammen om parken. For medlemskabet får vi – ud over mærkningen – en årlig opfølgning på udviklingen i parken, rådgivning og sparring fra Danske Naturparkers sekretariat, tværgående udvikling, national markedsføring samt deltagelse i naturparknetværket.

Stevns Kommunes projekt Pilotnaturpark Ådalen koster i årligt medlemskab 25.000 kr. 

Naturparkplanen er det redskab, der beskriver formålet og visionen med naturparken på længere sigt. Samtidig skal den indeholde en beskrivelse af de lang- og kortsigtede mål samt de projekter, der skal realiseres i den femårige mærkningsperiode. De kortsigtede planer og projekter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte.

Naturparkplanen skal sikre det særlige forvaltningsmæssige fokus og være det særlige ophæng til den kommunale forvaltning, der sikrer, at naturparken kommer til at gøre en forskel inden for de seks temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme.

Der foreligger ikke nogen naturparkplan for Tryggevælde Ådal endnu, idet en sådan plan udfærdiges i den op til femårige periode, hvor der er Pilotnaturpark. 

For at få mærket en naturpark eller en pilotnaturpark under Danske Naturparker, skal der indsendes en ansøgning til sekretariatet for Danske Naturparker. Der er to årlige ansøgningsrunder: 1. marts og 1. oktober. 

For pilotnaturparker

Ansøgningen til pilotnaturpark skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema (max 10 sider). I ansøgningsskemaet skal det sandsynliggøres, at kriterierne 1-7 for Danske Naturparker kan opfyldes samt, at kriterierne 8-10 kan opfyldes inden for en femårig periode. For kriterierne 1, 2 og 6 gælder der særlige undtagelser, der tager hensyn til, at den endelige afgrænsning af pilotnaturparken endnu ikke er fastlagt i ansøgningen om at blive pilotnaturpark. For kriterium 2, der handler om naturparkens geografiske afgrænsning, er det ikke nødvendigt at fremlægge en præcis afgrænsning af naturparken ved ansøgning om at blive pilotnaturpark. Dog skal det kunne sandsynliggøres i pilotnaturparkansøgningen, at naturparken kan opfylde kriterium nr. 1, når den præcise afgrænsning er vedtaget. For kriterium 6, der handler om forankringen af naturparken i kommuneplanen, skal det dokumenteres, at kommunen arbejder hen mod at få etableret en naturpark. 

I ansøgningsskemaet skal det desuden sandsynliggøres, at der i perioden som pilotnaturpark arbejdes mod at opfylde alle 10 kriterier. Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges en foreløbig projektbeskrivelse med områdets status og potentiale inden for de seks temaer: natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme, en tidsplan over pilotnaturparkperioden, samt en budget og finansieringsplan. Bliver man godkendt som pilotnaturpark har man mærkningen for en femårig periode. 
En pilotnaturpark behøver ikke vente til udgangen af pilotnaturparkperioden for at kunne ansøge om at blive naturpark, men kan ansøge lige så snart alle 10 kriterier opfyldes. 

For naturparker 

Ansøgningen til naturpark skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema (max 10 sider) samt bilag. I ansøgningsskemaet skal der redegøres for, at de 10 kriterier for Danske Naturparker er opfyldt, samt gives et kort rids af de målsætninger og projekter, der er lagt for naturparken inden for de seks temaer: Natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme. Som bilag skal der vedlægges en tidsplan over naturparkperioden, herunder hvornår projekter forventes udført, en budget- og finansieringsplan, kortmateriale over naturparkens afgrænsning og områder med beskyttet natur, samt et eksemplar af naturparkplanen. 

Du er altid velkommen til at kontakte os på pilotnaturpark@stevns.dk