Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Frivillige foreninger og organisationer kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde - det vi også kalder § 18 tilskud.

Søg om § 18 tilskud via elektronisk ansøgningsformular

Link til formular kan ikke benyttes, da ansøgningsperioden for tilskud i 2024 er slut.

Næste ansøgningsperiode forventes sat i gang til efteråret 2024.

Alle kommuner skal afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Formålet er, at støtte op om den indsats I som frivillige yder i kommunen.

Læs mere i vores frivillighedspolitik (pdf)

Retningslinjer for tildeling af § 18 tilskud

Det kan frivillige foreninger og organisationer samt enkeltpersoner.

Efter lov om social service § 18, skal kommunerne årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde fx som tilskud til frivillige foreninger/organisationer. Ved frivillige foreninger/organisationer forstås foreninger/organisationer, der er økonomisk afhængige af forskellige tilskud, dvs. non-profit foreninger/organisationer.

Sådanne foreninger/organisationer må gerne have lønnede ansatte, men skal som minimum have en ulønnet bestyrelse, og skal hovedsageligt fungere ved frivillig arbejdskraft. Der kan også ydes tilskud til enkeltpersoner, der ønsker at gennemføre konkrete projekter eller aktiviteter.

Det er udvalget for Social og Sundhed, der er tildelt kompetencerne til at fordele tilskudsmidlerne.

Tildelingsprincipperne for § 18 er:

 • at der gives tilskud til aktiviteter, som kan supplere (altså ikke erstatte) den indsats som kommunen udøver – fx netværksgrupper.
 • at der ydes støtte til såvel nye som igangværende frivillige aktiviteter.
 • at aktiviteter og indsatser, som kommunen ikke selv har/kan etablere vil blive opprioriterede, hvorfor dette beskrives grundigt ved ansøgningen.
 • at frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen, som udgangspunkt prioriteres. Dette udelukker ikke, at aktiviteterne kan komme en bred gruppe af borgere til gode. Der kan indgås samarbejde med andre kommuner, om at give tilskud til aktiviteter/projekter der sigter mere bredt.
 • at der er Stevns borgere i foreningen eller i målgruppen for aktiviteten.
 • at der gives støtte til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, og derfor gives der som udgangspunkt ikke støtte til lønninger.
 • at det prioriteres at den samlede støtte kommer så bred en skare til gavn som muligt.

Vi giver normalt ikke tilskud til:

 • Aktiviteter der på anden vis modtager støtte fra Stevns Kommune. Dog vil det fortsat være muligt at ansøge om både § 18 og § 79 midler.
 • Organisatorisk arbejde i bestyrelser, beboerforeninger samt lovbestemte råd og nævn.
 • Aktiviteter der ligger inden for kommunens ansvarsområde.
 • Faste driftsudgifter – forstået som: Husleje, el, vand, varme og lignende.
 • Løn.
 • Udgifter til forplejning, med mindre dette specifikt fremgår af ansøgningens budget og formål.

Der vil være én ansøgningsrunde om året – typisk i efteråret med udbetaling af tilskud det efterfølgende år.

Ansøgningsfrist for § 18 tilskud vil blive annonceret i dagspressen og her på vores hjemmeside.

Har I ikke tidligere søgt/modtaget § 18 tilskud, bedes I indsende vedtægter og referat fra den seneste generalforsamling sammen med ansøgningen.

Ansøgningen skal indeholde et budget med en beskrivelse af hvad pengene forventes brugt til, f. eks. beløb til materialer, transport, foredragshonorar mv. Er forplejning en del af en aktivitet, skal det fremgå tydeligt.

Ansøgningen indsendes via elektronisk formular her på hjemmesiden. Formularen vil kun være aktiv i ansøgningsperioden.

Ansøgningsskema kan også rekvireres via mail til sundhed@stevns.dk

Ja, alle der søger § 18 midler skal opfylde følgende administrative retningslinjer:

 • foreningen skal have et CVR-nummer.
 • CVR-nummeret skal være tilmeldt digital post.
 • Foreningen skal så vidt muligt have en bankkonto, hvor CVR-nummeret er tilknyttet som NemKonto.

I særlige tilfælde kan enkeltpersoner eller små grupper få dispensation fra dette.

kontakt Sundhed og Omsorg via mail hvis du har spørgsmål

Ja, frivillige i både foreninger og offentlige institutioner er underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold.

Udbetaling og regnskab

Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget foreningens/organisationernes regnskab for året før.

Sammen med indsendelse af regnskab, skal I indsende dokumentation for de afholdte udgifter. Dette gøres ved at fremsende kopi af kvitteringer sammen med regnskabet. Til dette kan hjælpeskemaet ”§ 18 Hjælpeskema” benyttes. Skemaet er tænkt som en hjælp, og det er også muligt at benytte sit eget skema.

rekvirer hjælpeskemaet via mail til Sundhed og Omsorg

Foreninger som er en del af en organisation, hvor der udarbejdes et regnskab af en autoriseret revisor, kan fremsende dette som dokumentation for de afholdte udgifter. Det skal fremgå af regnskabet, hvad tilskuddet fra Stevns Kommune er anvendt til

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis pengene er brugt til andet end det ansøgte (uden forudgående skriftlig anmodning), skal disse tilbagebetales til os.

Eventuelle ubrugte midler skal tilbagebetales, inden udbetaling af tilskud for det efterfølgende år kan finde sted. Oplysninger om hvilken konto mv. dette skal ske til, oplyses i forbindelse med regnskabets godkendelse.

Retningslinjerne er godkendt af udvalget for Social og Sundhed den 29. november 2023.