Landsbypuljen

Landsbypuljen støtter borgerdrevne initiativer, der skaber udvikling i de stevnske landsbyer og er med til at gøre landbyerne mere attraktive at bo i.

Foreninger, bylaug og andre grupper, der arbejder for fælles almennyttige formål i landsbyerne, kan søge midler fra puljen.

Formål og støtteområder

Puljens formål er at forskønne landsbyernes miljø, udvikle rekreative muligheder og styrke de lokale samlingssteder, fælleskaber og aktiviteter. Den støtter både individuelle landsbyprojekter og initiativer, hvor flere landsbyer går sammen om større fælles projekter.

Mindre projekter kan få fuld støtte, mens større projekter kan modtage delvis støtte. Ansøgere, der ønsker støtte til større projekter, opfordres til at supplere med midler fra både lokale og nationale fonde.

Landsbystrategien

Puljen understøtter Stevns Kommunes overordnede landsbystrategi, og ansøgere bør derfor orientere sig i strategien, før de indsender deres ansøgning.

Læs landsbystrategien her (pdf)

Sådan søger du

Ansøgninger skal sandsynliggøre eller dokumentere, at der vil være opbakning til projektet i landsbyen. Puljen kan søges løbende.

Send ansøgning med projektbeskrivelse og budget til landsbykoordinator@stevns.dk

Har du en idé eller spørgsmål til puljen, kan du kontakte kommunens landsbykoordinator på samme mailadresse. Du kan også få sparring om ansøgninger til andre puljer og fonde.

Eksempler på tiltag, der kan opnå støtte

 • Indkøb af legeredskaber, motionsredskaber, udemøbler m.m.
 • Anlæg af shelters, bålpladser, terrasser, legepladser, stier m.m.
 • Kommunikationstiltag om aktiviteter for byens borgere og formidling af landsbyen til en bredere målgruppe.
 • Projekter, der undersøger mulighederne for fælles varmeløsninger, energifællesskaber eller andre bæredygtige tiltag, der fremmer grøn omstilling i landsbyen.
 • Optimering af samlingssteder i forbindelse med udvikling af aktiviteter, fx indretning af værkstedsrum eller bæredygtig energirenovering i et forsamlingshus. Projekter for forsamlingshuse skal inkludere egenfinansiering og søgning af midler fra andre fonde og puljer.

Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til almen drift af eksisterende faciliteter eller til kommercielle aktiviteter.

Projekter der allerede er gennemført, kan ikke søge støtte igennem landsbypuljen.

Kultur- og naturprojekter

For projekter der søger om at afholde kulturelle arrangementer og fremme natur og biodiversitet, henvises der til kommunens Kulturpulje og Naturpulje. Det er muligt at kombinere tilskud fra Landsbypuljen med tilskud fra disse puljer, hvis projektets formål er relevant for en landsby.   

Krav til ansøgning og projekt

Når du ansøger om midler fra Landsbypuljen, skal du opfylde følgende krav:

 • Lokal opbakning: Du skal kunne sandsynliggøre eller dokumentere, at projektet har opbakning i landsbyen.
 • Komplet ansøgningsmateriale: Ansøgningen skal indeholde et budget, en projektbeskrivelse, en tidsplan, samt information om, hvem der står for gennemførelsen af projektet.
 • Anvendelse af tilskud: Midlerne fra puljen skal bruges specifikt til de formål, der er angivet i ansøgningen. Skulle projektet ændre sig væsentligt, kræves ny godkendelse fra kommunen for at opretholde tilskuddet.
 • Rapportering ved projektets afslutning: Du skal informere kommunen, når projektet er afsluttet.
 • Regnskab og resultatbeskrivelse: Hvis kommunen anmoder herom, skal du kunne fremvise et regnskab og en detaljeret beskrivelse af projektets resultater.

 

Værd at vide om landsbypuljen

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Bylaug
 • Grundejerforeninger
 • Interessegrupper
 • Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

Foreninger, bylaug og andre interessegrupper, som arbejder for almennyttige formål og landsbyens fælles interesser, kan søge tilskud fra puljen.

Ansøger skal sandsynliggøre eller dokumentere, at der vil være opbakning til projektet i landsbyen.
Puljen kan søges løbende.

Projektet vil blive vurderet på følgende parametre:

 • Bidrag til landsbyens udvikling: Projektet skal bidrage positivt til landsbyens udvikling og understøtte kommunens landsbystrategi
 • Lokal forankring: Projektet skal fremme fællesskab og engagement i lokalsamfundet.
 • Samarbejde: Samarbejde mellem flere foreninger, landsbyer eller andre relevante aktører er kvalificerende for ansøgningen.
 • Medfinansiering: Det er kvalificerende, hvis projektet har opnået ekstern støtte fra lokale eller nationale fonde og puljer.
 • Vedligehold og drift: Der skal foreligge en plan for vedligehold og drift efter projektets afslutning.
 • Understøtte lokale initiativer: Projektet skal passe ind i og fremme landsbyens lokale strategi eller igangværende tiltag.

Her er der nogle eksempler på tiltag, der kan opnå støtte. Det skal bemærkes, at der som udgangspunkt ikke ydes støtte til almen drift af eksisterende faciliteter eller til kommercielle aktiviteter. Ligeledes kan projekter, der allerede er gennemført, ikke komme i betragtning.

 • Indkøb af legeredskaber, motionsredskaber, udemøbler m.m.
 • Anlæg af shelters, bålpladser, terrasser, legepladser, stier m.m.
 • Kommunikationstiltag om aktiviteter for byens borgere og formidling af landsbyen til en bredere målgruppe.
 • Projekter der undersøger mulighederne for fælles varmeløsninger, energifællesskaber eller andre bæredygtige tiltag der fremmer grøn omstilling i landsbyen.
 • Optimering af samlingssteder i forbindelse med udvikling af aktiviteter, fx indretning af værkstedsrum eller bæredygtig energirenovering i et forsamlingshus. Det er en betingelse for forsamlingshuse, at der er egenfinansiering / at der også søges midler fra andre fonde og puljer.

Der er følgende krav til ansøgninger af puljen:

 • Lokal opbakning: Ansøger skal dokumentere eller sandsynliggøre opbakning fra landsbyen.
 • Ansøgningsindhold: Ansøgningen skal omfatte et budget, projektbeskrivelse, tidsplan og information om projektets ansvarlige.
 • Anvendelse af tilskud: Midlerne skal anvendes præcis til det ansøgte formål. Eventuelle væsentlige ændringer i projektet kræver ny godkendelse fra kommunen for at opretholde tilskuddet.
 • Afslutning og rapportering: Kommunen skal informeres ved projektets afslutning. Derudover skal ansøger kunne fremvise regnskab og en detaljeret beskrivelse af de opnåede resultater, hvis kommunen anmoder om det.

Send ansøgning med projektbeskrivelse og budget til landsbykoordinator@stevns.dk

Har du en idé eller spørgsmål til puljen, kan du kontakte kommunens landsbykoordinator på samme mailadresse.

Du kan også få sparring om ansøgninger til andre puljer og fonde.

Teknik & miljø