Sådan opretter du en forening og registrerer den

En forening skal have vedtægter, bestyrelse og lave årlige regnskaber. Hvis du registrerer den som folkeoplysende forening har du også mulighed for at få tilskud.

I Danmark er der foreningsfrihed, hvilket betyder at det er nemt og hurtigt at stifte en forening. I skal blot have et formål, en bestyrelse og nogle vedtægter. Derudover skal I holde et stiftende møde. 

Hvis I søger om at blive en folkeoplysende forening, kan I yderligere blive berettiget til at modtage tilskud til lokaler og aktiviteter.

Sådan bliver din forening godkendt

For at blive godkendt skal foreningen leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf:

”Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er - med udgangspunkt i aktiviteter og det forpligtende fællesskab - at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idebestemt og samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling.”

Aktiviteter for børn og unge af idebestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Endvidere skal følgende krav være opfyldt:

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Stevns Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal have en vedtægt.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget

Sådan bliver I en folkeoplysende forening

 

 

Værd at vide om oprettelse af foreninger

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

 • foreningens formål og navn
 • foreningens hjemsted
 • regler for valg til bestyrelse samt antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • regnskabs- og formueforhold; herunder regler for valg af revisorer (bilagskontrollanter)
 • betingelser for medlemskab
 • hvem, der har tegningsret for foreningen
 • hvad skal der ske med foreningens eventuelle aktiver ved ophør
 • regler for vedtægtsændringer

Du må ikke oprette eller drive din forening for at tjene penge på det.

Disse personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 • Ledende personer i selskaber, foreninger, fonde m.v., der udlejer lokaler til din forening. Det gælder dog ikke for almennyttig virksomhed, hvis hovedformål er at udleje lokaler til børn og unge.
 • Ejere af lokaler m.m., der udlejer til foreningen.
 • Advokater, revisorer samt lignende rådgivere for, samt ansatte i selskaber, fonde, foreninger m.fl., der udlejer eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

Der er ikke krav til at frivillige foreninger bliver registreret. Men hvis I vil modtage offentligt tilskud er der krav om at I skal have et CVR nummer og en NemKonto. Endvidere skal godkendte folkeoplysende foreninger i Stevns Kommune registrere sig på kommunens fritidsportal www.conventus.dk