Få lokaletilskud til din forening

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få tilskud til egne eller lejede lokaler.

Som forening kan du få tilskud til egne eller lejede lokaler fra folkeoplysningsudvalget. 

Det er vigtigt at du får en forhåndsgodkendelse fra Folkeoplysningsudvalget inden du søger.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget

Læs mere om hvordan I bliver en folkeoplysende forening

Sådan søger du om lokaletilskud

Du skal have et forhåndstilsagn, og sende et regnskab til os for at få lokaletilskud. Det er vigtigt, at du overholder tidsfristerne:

 • ​31. oktober skal du søge om forhåndstilsagn
 • 31. marts skal du indsende regnskab

Hvis du ikke overholder tidsfristerne, er din forening ikke berettiget til at modtage tilskud.

Vi giver ikke tilskud til lokaleaktiviteter, hvis du ikke har fået et forhåndstilsagn.

Hvordan får min forening forhåndstilsagn om lokaletilskud?

Du skal sende en ansøgning om forhåndstilsagn om lokaletilskud til folkeoplysningsudvalget for det kommende budgetår (1. januar.-31. december) senest den 31. oktober.

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om:

 • hvilke lokaler eller lejrpladser, du søger tilskud til.
 • antal aktivitetstimer, du forventer at bruge lokalet/lejrpladsen i det år, du søger.
 • overslag over de forventede driftsudgifter, du søger tilskud til.
 • foreningens samlede antal medlemmer; herunder hvor mange af dem, der er 25 år på ansøgningstidspunktet.

Folkeoplysningsudvalget behandler din ansøgning i november/december, og du får herefter forhåndstilsagn om den maksimale størrelse af de driftsudgifter og det antal aktivitetstimer, vi støtter med.

 

For at få lokaletilskud skal din forening være godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettiget forening, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og hører hjemme i Stevns Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om ikke at give driftstilskud til:

 • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
 • nye lejemål eller ændring af lejemål, der indebærer merudgifter.
 • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller.
 • nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål, der medfører væsentlige merudgifter.

Kommunalbestyrelsen kan også:

 • nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.
 • nedsætte driftsudgifterne til et beløb, der svarer til det normale niveau for en lignende hal, lokale eller lejrplads på egnen.

Endelig kan kommunalbestyrelsen undlade at imødekomme nye ansøgninger, hvis vi i stedet kan anvise et egnet offentligt lokale.

For rideklubber gælder det, at vi maksimalt kan give tilskud til rytterstue og ridehal i 1,25 time om ugen per fem medlemmer og højst 4 timer per dag.

Vi giver ikke tilskud til udgifter til stald.

Vi giver tilskud til:

 • egne eller lejede lokaler og lejrpladser
 • renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale; herunder haller og lejrpladser
 • skatter, afgifter og forsikringer vedr. lokalet/lejrpladsen
 • udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. nødvendigt tilsyn 
 • aftalt lejebeløb.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal trækkes fra inden beregning af lokaletilskud.

Vi giver ikke driftstilskud til:

 • lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer.
 • lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, andespil, bingo m.v., og foreningen tjener penge på det.
 • udgifter til lokaler, som andre samtidigt har adgang mod betaling. Det gælder ikke svømmehaller.
 • udgifter til leje og brug af sauna

For at vi kan give et lokaletilskud, skal din forening være godkendt af Folkeoplysningsudvalget som en tilskudsberettiget forening. Foreningen skal tilbyde folkeoplysende voksenundervisning og høre hjemme i Stevns Kommune.

Søg om at blive godkendt som folkeoplysende forening

Vi giver tilskud på baggrund af dit indsendte budgetønske, hvis vi ikke kan tilbyde et offentligt lokale.

Vi kan undlade at give tilskud, hvis vi kan tilbyde et egnet kommunalt lokale.

Du kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag.

Senest den 31. marts skal du sende en endelig opgørelse over din forenings driftstilskud og påtegnet regnskab for det foregående regnskabsår (1. januar-31. december).

Opgørelsen skal indeholde oplysninger om:

 • lokalets beliggenhed samt om det er egne eller lejede lokaler
 • antal timer, I har brugt lokalet er brugt
 • foreningens samlede antal medlemmer; herunder de medlemmer, som er over 25 år
 • dokumentation for de anførte udgifter

Eventuel regulering af tilskuddet meddeles særskilt.

Vi giver ikke tilskud til lokaleaktiviteter, hvis du ikke har fået et forhåndstilsagn.