Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Natur-, Fritids- og Kulturudvalget i Stevns Kommune - har på opfordring af Folkeoplysningsudvalget – godkendt en ny aktivitetstilskudsordning på sit møde den 15. august 2011.

Tilskudsordningen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2012.

1.1 Tilskudsmulighed

Tilskudsberettigede er godkendte folkeoplysende foreninger i Stevns Kommune, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde til sine medlemmer.

Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af foreningens medlemstal året før tilskudsudbetalingen.

Aktivitetstilskuddet fordeles forholdsmæssigt efter et pointsystem således:

  • et aktivitetsmedlem fra 0 år til og med det fyldte 18. år udløser 2 point
  • et aktivitetsmedlem fra 19 år til og med det fyldte 25. år udløser 1 point
  • et aktivitetsmedlem fra 26 år og opefter udløser 0 point

Bemærk: et aktivitetsmedlem er en cpr.-person og kan kun tælle med en gang i foreningens medlems\u0002tal (dette gælder også selvom personen deltager i flere aktiviteter i foreningen). Æresmedlemmer og passive medlemmer medregnes ikke.

Det er alene foreningens aktivitetsmedlemmer på 25 år og derunder med bopæl i Stevns Kommune, som udløser point i denne tilskudsordning.

1.2 Maksimumtilskud

Samlet aktivitetstilskud kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

Der medtages kun faktisk indbetalt kontingent i regnskabsåret, og ikke kontingenttilgodehavender (restancer). Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr kan ikke medtages.

1.3 Medlemskab

Medlemmerne skal betale kontingent og faktisk være i stand til at deltage i aktiviteten.

Dokumentation for den enkelte persons medlemskab af foreningen skal på forlangende fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

Æresmedlemmer, passive medlemmer og lignende medtages ikke i pointberegningen.

Bemærk ”klippekort” og lign., hvor der betales ved ”her og nu aktiviteter” anses ikke i denne sammenhæng som kontingent.

1.4 Ansøgningsgrundlag

Der søges om tilskud for et kalenderår – tilskudsåret.

Grundlaget for ansøgning om aktivitetstilskud er foreningens medlemstal forud for tilskudsåret.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at ansøgerforeningen har haft kontinuerlig aktivitet i året forud for tilskudsåret.

Nye foreninger søger særskilt om tilskud.

1.5 Ansøgningsfrist

Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes inden den 1. februar i tilskudsåret.

Ansøgning om tilskud fra uddannelsespuljen indsendes inden hhv. den 1. februar og 1. august i tilskudsåret.

Ansøgning om aktivitetstilskud sker ved indsendelse af skema specielt udarbejdet til formålet.

Nye foreninger ydes et opstartstilskud af Folkeoplysningsudvalget, efter ansøgning.

1.6 Beregning af tilskud

Foreningen indsender ansøgning senest den 1. februar i tilskudsåret. På et til formålet udarbejdet skema oplyses foreningens medlemstal for året forud for tilskudsåret.

Foreningens oplyste tal omregnes af forvaltningen til point og indgår forholdsmæssigt sammen med de øvrige tilskudsberettigede foreningers pointtal til fordeling af årets aktivitetstilskudspulje.

Alle ansøgende folkeoplysende foreninger, jfr. Folkeoplysningslovens kap. 5, med medlemmer under 26 år tildeles et grundtilskud fastsat af Folkeoplysningsudvalget.

Aktivitetstilskud efter ”pointordningen” tildeles kun foreninger hvor min. 10 % af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også ”udenbys” medlemmer) er under 26 år.

1.7 Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales i 2 lige store rater i hhv. februar og august måneder.

1.8 Regnskabsaflæggelse

Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om tilskudsbestemmelserne er opfyldt.

Det revisionsgodkendte regnskab fremsendes til Forvaltningen inden 1. april i året efter tilskudsåret, med de nødvendige underskrifter (alle bestyrelsesmedlemmernes).

Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab.

Hvis virksomheden ophører i tilskudsåret, skal bevilget tilskud tilbagebetales forholdsmæssigt for det antal måneder (i 12. dele) hvor virksomheden har været ophørt.

1.9 Tolkning

Tolkning af foranstående regler tilkommer Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsskema findes på www.conventus.dk under blanketter.

Retningslinjerne er revideret uden ændringer på Folkeoplysningsudvalgets temamøde den 6. oktober 2020

Indholdsfortegnelse