Biodiversitet handler om mangfoldighed af liv på jorden

FN definerer biodiversitet som:

'Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i'.

Populært sagt har naturen det godt, når dyr og planter har det godt; altså når der er plads nok til, at de kan brede sig i arealer, som er store nok, og at der er nok levesteder og fødesøgningssteder. For at der skal være god biodiversitet, så er det afgørende, at der f.eks. ikke kun er mange frøer i vandhullet, men at der er flere forskellige slags frøer i vandhullet.

Biodiversitet har også med geodiversitet at gøre, og variationen i de geologiske, og fysisk/kemiske forhold spiller en væsentlig rolle for biodiversiteten. For at der er tale om ’god biodiversitet’, er det vigtigt, at lokale arter optræder i de særegne økosystemer og at der er mange forskellige økosystemer.

Biodiversitet handler altså også om variation i antallet af arter og genetiske forskelle imellem arter. Desuden handler biodiversitet om variation i forskellige levesteder for arterne.

Derfor prøver vi i Stevns Kommune at skabe nye levesteder med stor variation. 

Meld dig til Stevns skaber liv på egki.dk

Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

For at naturen trives, så er en stor biodiversitet helt afgørende. For når en art uddør på grund af dårlig biodiversitet, så har det konsekvenser, der rækker langt ud over tabet af arten. Carsten Rahbek, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, forklarer:

'Dyre- og plantearter indgår i et komplekst økosystem med hinanden det sted, hvor de lever. Fjerner man enkelte arter, bliver systemet ustabilt. På et tidspunkt kollapser det. Vi ved ikke nok om, hvad der præcist skal til, for at et økosystem kollapser, men vi ved, at vi leger med ilden i øjeblikket'.

Denne ’legen med ilden’ vurderer forskerne i artiklen farlig. Faktisk så farlig, at en væsentlig andel af alle fugle, pattedyr og padder, der bliver brugt til mad og medicin, på nuværende tidspunkt er truet af udryddelse.

Læs artiklen: Den sjette masseuddøen: Jordens liv forsvinder lidt efter lidt