Stevns Kommune skaber liv

Stevns Kommune omlægger lige nu arealer fra almindelig drift til biodiversitetsdrift. I skrivende stund er foreløbige 16% af kommunens grønne arealer udpeget til biodiversitetsfremmende drift, og dette skift sker inden for ét år.

Græsplæner 

Vi har udpeget græsplæner over hele kommunen, som skal blive biodiversitetsvenlige. Når vi udtager en græsplæne, så 'glemmer' vi den ikke. Vi klipper den yderste kant ind til naboer og stier. Vi følger udviklingen på græsplænerne og bliver det kun til tidsler, så slår vi græsset igen. Hvis det viser sig, at der 'kun' kommer græs, så slår vi det muligvis én gang for at se, om der kommer noget mangfoldighed og spændende frem. Græs og andet materiale bliver fjernet én gang om året.

Rabatter 

Sikkerhed på veje og stier har højeste prioritet, men græsset i vejrabatterne kan godt være et oplagt område at skabe mere liv. Vi vil slå græsset på nogle andre tidspunkter end tidligere, og måske ikke lige så bredt som vi plejer. På den måde fortsætter vi med at skabe trafiksikkerhed, men samtidig drifter vi rabatterne på en måde, der i større udstrækning tilgodeser biodiversitet. 

Bede 

Stevns Kommune vil over tid omlægge bede, så der kommer en længere blomstring til glæde for både mennesker og insekter. Dette arbejde er omkostningstungt og vil blive tilpasset de forskellige områder og økonomi.

Flagbanken: Omlægning fra græs til mere vild natur

Tidligere slog vi græsset ved Flagbnken næsten ugentlig i sommersæsonen, hvilket gav en artsfattig vegetation med få græsarter og få insekter, men i 2019 gik vi over til kun at slå 1-2 gange om året. Vi har dermed skabt en mere gæstfri natur, hvor der er plads til mennesker og friluftsliv samtidig med, at der er plads til en mangfoldighed af dyr, planter og svampe.

Vi har også lagt store sten, døde træer og kvasbunker som alt sammen skaber nye levesteder for mosser, laver og svampe, og så giver det husly til bl.a. fredelige jordbier og markfirben.

Flagbanken 2018

 

Flagbanken 2020

Sten ved Flagbanken 2020

Afbrænding: Rådhuset og området bag Store Heddinge Skole

I marts 2021 brændte vi store dele af området ved Rådhuset og bag Store Heddinge Skole af. Afbrændingen gør, at det døde plantedække fra foregående år forsvinder, og der kommer mere lys og luft til de mere nøjsomme arter i bunden af vegetationen. Det gør, at de har nemmere ved at vokse, blomstre og sætte frø, og på den måde kan de konkurrere med brændenælder, græs og andet, som vokser og skygger for andre væksters muligheder. Målet er, at områderne vil springe i blomst i stor skala.

Vores plan er med tiden også at brænde af i andre områder. Det bliver alt sammen gjort for at understøtte og skabe bedre muligheder for, at vi får en større biodiversitet på arealer, som allerede er udlagt til natur. Når biodiversiteten styrkes her, bliver den mere robust, og kan bedre sprede sig til andre arealer.