Du er her

Chefgruppen

Se hvem der er i chefgruppen i Stevns Kommune, og hvilke fagområder de har chefansvar for.

Værd at vide om centre og stabe

Fold alle ud
 • Arbejdsmarked

  Trine Dokkedal
  Centerchef
  Mobil: 23 39 00 57
  trihau@stevns.dk

  Opgaver i Arbejdsmarked:

  • Beskæftigelse
  • Fleksjob
  • Forsørgelsesydelser
  • Udenlandske voksne:
      Danskuddannelse
      Integration   
      Jobsøgning
  • Jobformidling
  • Revalidering
  • Skånejob
  • Sygedagpengeopfølgning
  • Udbetaling af § 84-ydelser
  • Virksomhedsservice
  • Ydelser til arbejdsgiver
 • Børn & Læring

  Daniel Gottrup
  Centerchef
  Mobil: 30 31 86 17
  danielgo@stevns.dk 

  Opgaver i Børn & Læring:

  • Børne- og familiegruppen
  • Daginstitutioner
  • Dagpleje
  • Drift af døgninstitutioner for børn og unge, herunder forsyningsansvar
  • Forebyggende indsats, godkendelse og tilsyn med opholdssteder/familiepleje for børn
  • Fælles visitation til støtteforanstaltninger til børn og unge, herunder Heldagsskole, specialskoler og
  • Klubber
  • Skole, fritidsordning (SFO)
  • Skoler
  • Specialundervisning for børn
  • Særlige specialundervisningsforanstaltninger.
  • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge - inkl. børn fra flygtningefamilier
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
  • Støttepædagoger
  • Sundhedspleje
  • Tilsyn med skoler
  • Ungdommens uddannelsesvejledning (UUV)
  • Ungdomsskole - herunder SSP (Skole, social og politi)
 • Politik & Borger

  Annette Kjær
  Centerchef
  Tlf.: 56 57 50 18
  annkjae@stevns.dk

  Opgaver i Politik & Borger:

  Borgerservice

  • Borger-PC
  • Central pladsanvisning
  • Frontbetjening
  • Folkeregister
  • Kørekort
  • Legitimationskort
  • Omstilling
  • Pas
  • Pladsanvisning
  • Rådhusinformation / post
  • Sygesikring

  Kommunikation:

  • Internet - stevns.dk
  • Intranet
  • Kommunikationspolitik og -strategier
  • Kommunikationsrådgivning
  • Krisehåndtering
  • Merchandise
  • Pressearbejde
  • Sociale medier
  • Visuel identitet/grafisk design

  Kultur & Fritid

  • Biblioteker
  • Folkeoplysning
  • Fritid
  • Idrætshaller
  • Kultur
  • Lokalhistoriske arkiver
  • Museer
  • Musikskole
  • Stevns Fyrcenter

  Udvikling & Digitalisering:

  • Analyse
  • Digitalisering
  • GIS (Informationer på kort)
  • Intern konsulentfunktion
  • Udvikling

  Sekretariat:

  • Beboerklagenævn
  • Dagsordener for politiske udvalg
  • Erhvervspolitik/erhvervsservice
  • Huslejenævn
  • Juridiske opgaver
  • Koordinerende journalisering- og arkiveringsansvar
  • Lov- og cirkulæreinformation
  • Repræsentative opgaver
  • Restaurations- og alkoholbevillinger, herunder Bevillingsnævn
  • Sekretariat for Børn- og Ungeudvalget
  • Stevns Ungdomsråd
  • Sekretariat for politisk og administrativt niveau
  • Styrelsesvedtægt/forretningsorden
  • Støtte til politiske partier
  • Valg
  • Vejviser/telefonbøger m.v.
  • Venskabsbyer
  • Vielser
 • Sundhed & Omsorg

  Tina Mørk
  Centerchef
  Tlf.: 56 57 56 69
  Mobil: 20 45 06 16
  tinamork@stevns.dk

  Opgaver i Sundhed & Omsorg:

  • Bruger- og pårørenderåd på plejecenter
  • Børnetandpleje
  • Dag- og døgnforanstaltninger for voksne
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Frivilligt socialt arbejdet (Servicelovens § 115)
  • Genoptræning
  • Handicapråd
  • Hjemmehjælp
  • Hjemmesygepleje
  • Hjemmevejledning
  • Hjælpemidler og boligændringer
  • Kompenserende specialundervisning for voksne
  • Kørsel til læge
  • Ledsagerordning
  • Madservice/centralkøkken
  • Misbrugsbehandling
  • Omsorgstandpleje
  • Rådgivning og vejledning
  • Socialpsykiatri
  • Støttekontaktpersoner
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Vidtgående specialundervisning for voksne (CSU - Center for specialundervisning)
  • Visitation til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning, ældrebolig og plejebolig
  • Ældreråd
 • Teknik & Miljø

  Birgitte J.T.K. Nielsen
  Centerchef
  Tlf.: 56 57 51 44
  birnie@stevns.dk

  Opgaver i Teknik & Miljø:

  • Opgaver i Teknik & Miljø:
  • Affald - affaldsbehandling, renovation, erhvervsaffald og genbrug
  • BBR-register
  • Beredskabet
  • Boligadministration, herunder udlejning
  • Byggetilladelser
  • Cykelstier og rekreative stier
  • Grønne områder
  • Grønt Råd
  • Havne
  • Hegnssyn
  • Jordforurening/Jordvarme
  • Klimatilpasning
  • Kollektiv trafik
  • Landzoneadministration
  • Landbrug og dyrehold
  • Lokalplaner (fysisk planlægning)
  • Materielgården
  • Miljøopgaver
  • Miljøgodkendelse & -tilsyn
  • Naturforvaltning, herunder naturbeskyttelse
  • Nybygning og drift af kommunale ejendomme
  • Pedel- og Rengøringskorps
  • Rammer for skolebuskørsel og individuel transport
  • Skadedyr, herunder rotter
  • Stevns Natur Center
  • Strategisk Energiplan
  • Støttet byggeri
  • Trafiksikkerhedsråd
  • Unesco Verdensarv
  • Vand – drikkevand, forsyning, kloakering, vandløb og badevand
  • Veje, herunder bl.a. gadebelysning, skiltning og lyskryds
 • Økonomi, HR & IT

  Anton Svendsen
  Centerchef
  Mobil: 30 16 90 90
  antsve@stevns.dk

  Opgaver i Økonomi, HR & IT:

  Økonomi:

  • Befolkningsprognoser
  • Budgetlægning
  • Budgetopfølgning
  • Controllerfunktion
  • Debitor
  • Ejendomsbeskatning
  • Gældspleje
  • Indkøbsaftaler
  • Konsulentfunktion
  • Ledelsestilsyn
  • Likviditetsstyring
  • Lån til betaling af ejendomsskat 
  • Nøgletal 
  • Opkrævning
  • Opus brugerstyring
  • Regnskab og årsberetning
  • Revision
  • Udbud
  • Økonomistyring

  HR:

  • APV- og trivselsundersøgelser
  • Arbejdsmiljø
  • Ferie, barsel og øvrigt fravær
  • Forhandlinger
  • Konsulentfunktion
  • Lønadministration
  • MED-organisationen 
  • Overenskomst-fortolkninger
  • Personalejura
  • Personalepolitik
  • Rådgivning
  • Stillingsannoncer
  • Uddannelseskoordinering for elever og studerende

  IT & Digitalisering:

  • Backup
  • Digitalisering
  • Drift og support
  • Hard- og software
  • Help desk
  • Infrastruktur
  • It-sikkerhed
  • It-faglig konsulentfunktion
  • It-Projekt (porteføljestyring)

Sidst opdateret

28.09.2017