Det Grønne Råd

Stevns Kommune har et Grønt Råd, der består af repræsentanter fra lokale miljøgrupper, erhvervslivets foreninger samt medlemmer fra Plan, Miljø og Teknik.

Det Grønne Råd skal styrke den brede dialog og samarbejdet imellem de mange aktører i lokalsamfundet inden for natur- og miljøområdet samt rådgive kommunalbestyrelsen inden for det grønne område.

Værd at vide om det Grønne Råd

Det Grønne Råds opgave er at:

  • bistå med udtalelser om kommuneplaner, lokalplaner, natur- og miljøplaner samt indgå i dialog med kommunen om kommunale handleplaner ved implementering af miljømålsloven.
  • fremsætte forslag overfor kommunalbestyrelsen, der kan fremme en aktiv naturpolitik og en rigere og mere varieret natur til gavn for kommunens borgere. 
  • tage initiativ til at gennemføre konkrete grønne projekter herunder pleje og naturgenopretning, naturvejledning, friluftsaktiviteter samt generelt gennem stier og publikumsfaciliteter at øge borgernes muligheder for adgang til kommunens natur.
  • udtale sig om ansøgninger om økonomisk bistand til konkrete grønne projekter i foreninger og organisationer i kommunen.
  • arbejde for økonomisk bistand til fælles projekter, f.eks. via grønne partnerskaber.

Flemming Petersen (formand)
Plan, Miljø og Teknik

Jørgen Larsen (næstformand)
Plan, Miljø og Teknik

Steen S. Hansen
Plan, Miljø og Teknik

Line Krogh Lay
Plan, Miljø og Teknik

Dorthe Winberg
Plan, Miljø og Teknik

Anders Olsen
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd På Stevns

John Bøjlund
Vandrådet i Stevns Kommune

Michael L. Kruse
Danmarks Naturfredningsforening Stevns

Hans Henrik Thyssen
Gefion – Landboforening

Inge Ambus  
Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse
Friluftsrådet

Jane Christoffersen
Danmarks Naturfredningsforening Stevns

Iben Buhl
PIV – Pioner i Vandløbspleje

Jens Ljungmann Pedersen
Naturstyrelsen

Poul Madsen
Østsjællands Biavlerforening

Søren Boas
Dansk Skovforening

Poul Vestervang
Stevns Jagtforening

Thomas W. Johansen
Dansk Ornitologisk Forening

Willy Harenberg
Friluftsrådet

Charlotte Frantzen
Rideruter Stevns

Birgit Smedegaard
Klima- og Energigruppen

Allan Knudsen
Køge Sportsfiskerforening

Jens Riis
Stevns Fiskeforening

Hellesophia Hermann/Tina Høve
LimeLight

Lars Ibsen
Vandrådet Stevns

Lonnie Hansen
Stevns Grønne Nabofællesskaber

Anne Rosell
Klintetours