Reglement for Rødvig Lystbådehavn

Rødvig havn består af to dele:

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra
nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Fiskerihavnen, der omfatter de øvrige bassiner med tilhørende landarealer.

Nærværende reglement er kun gældende i Lystbådehavnen.

Havnen er et kommunalt fritidsanlæg med tilhørende lystbådehavn.

Lystbådehavnens område består af det egentlige havneanlæg med beskyttelsesmoler,
havnebassin med anløbsbroer og fortøjningspæle, jolleslæbesteder og landareal med
tilkørselsvej, parkeringspladser og liggepladser for sejljoller, der ophales efter brug.

Herudover de bygninger, der direkte henhører under havneadministrationen.

Havnens arealer anvendes i vintersæsonen til oplæg af maximalt 55 sejl- og motorbåde.

”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” er gældende i Rødvig Lystbådehavn.

Individuelle bestemmelser:

 1. Fast bådplads i lystbådehavnen tildeles efter ansøgning og der oprettes lejekontrakt indeholdende nærmere bestemmelser om det lejedes omfang m.v., herunder den maximale størrelse af det fartøj der kan ligge på den lejede plads.

 2. Vinteroplæg på havnens arealer i tidsrummet 15. oktober – 15. april tildeles efter ansøgning og indgår særskilt i lejekontrakten.
  Umiddelbart efter søsætningen og senest den 30. april, skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort.

 3. Hvis der på ansøgningstidspunktet ikke er ledige bådpladser eller pladser til vinteroplæg, kan ansøgeren blive skrevet på venteliste til den ønskede plads.

 4. Mastekranen og slæbestedet kan benyttes af alle med fast bådplads i havnen, når dette kan ske uden gene for omgivelserne og uden ansvar for havneadministrationen.
  Henvendelse om brug skal ske til havnefogeden.
 5. Hvis lejeren af en fast bådplads ikke selv benytter pladsen, kan havneadministrationen frit disponere over pladsen.
  Fravær over et døgn i sejlsæsonen skal meddeles til havnefogeden.

 6. Slæbejoller o.l. skal holdes inden for afgrænsningen af den lejede bådplads.

 7. Gæstesejlere kan få anvist plads i havnen i den udstrækning, der er ledig bådplads.

 8. Gæstesejlere har selv pligt til at opsøge havnemyndigheden for at betale skyldige havneafgifter, såfremt der ikke er blevet opkrævet havnepenge ombord.

 9. Takster fremgår af takstblad

 10. Misligholdelse af lejekontrakt eller tilsidesættelse af ordensreglementets bestemmelser medfører ophævelse af lejeforholdet.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af
28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 5. august 2008 til ikrafttræden straks.

Stevns Kommune, Erhvervs- og Kulturudvalget, den 12. august 2008

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne:

Generelle bestemmelser

Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre
myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for 4. Diverse linksejerens regning og risiko.

For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

Optagning, reparation, brændstof m.m.

Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

Forskellige miljø-og ordensbestemmelser

Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

 1. Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

 2. Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.

 3. Fiskeri.

 4. Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.

 5. Badning og dykning fra skibe eller bolværker.

 6. Placering af husbåde.

 7. Teltslagning og opstilling af campingvogne.

Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.

Godkendt den 5. august 2008 i Kystdirektoratet

 

Indholdsfortegnelse