Ansættelsesforhold

Få job i en attraktiv kommune, hvor du er med til at gøre en forskel for 23.500 Stevnsborgere.

Stevns Kommune er en røgfri arbejdsplads med 1.500 ansatte, der arbejder med bl.a. børnepasning, pleje af kommunens ældre, jobcenter og administration.

Vilkår for din ansættelse hos os

For offentligt ansatte er de fleste vilkår under ansættelsen fastsat gennem overenskomster og centrale aftaler. Aftalerne omfatter vilkår, som tilgodeser de fleste af de behov, du har gennem et arbejdsliv. Ud over hvad der er aftalt centralt, har Stevns Kommune også lokalaftaler.

Som ansat i Stevns Kommune

 • får du en pensionsordning, der fuldt ud er arbejdsgiverbetalt
 • får du mulighed for at tegne en privat sundhedsforsikring på særligt fordelagtige vilkår
 • har du ekstraordinær frihed med løn:
  • til læge-/speciallæge- eller tandlægebesøg samt donortjeneste, hvor det ikke kan planlægges uden for arbejdstiden
  • en dag ved eget jubilæum ved 25, 40 og 50 år
  • dagen før en arbejdsrelateret eksamen og på selve eksamensdagen
  • indtil to dage ved akut livstruende sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
  • ved alvorlig livstruende sygdom eller lignende i nærmeste familie, kan der gives frihed, hvis der er foreneligt med arbejdet
  • en dag ved begravelse i nærmeste familie
  • kan din leder altid ud fra en konkret vurdering bevilge orlov med eller uden løn 
 • har du ret til orlov uden løn i 5 arbejdsdage hvert kalenderår, til omsorg eller støtte til eget barn, samboende og forældre, der har en alvorlig helbredsmæssig tilstand

Hvis du har børn

 • har du ret til to omsorgsdage om året pr. barn til og med det år, hvor dit barn fylder 7 år
 • har du mulighed for frihed til pasning af sygt barn i op til to dage, når forholdene på arbejdspladsen tillader det
 • har du ret til frihed med løn i op til 5 arbejdsdage om året ved barns hospitalsindlæggelse og indlæggelse, hvor barnet opholder sig i hjemmet, og barnet er under 14 år
 • har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn til pasning af alvorligt syge børn under 18 år, når betingelserne for at få dagpenge efter § 26 i Barselsloven er opfyldt

Hvis du venter barn

 • har du som kommende mor ret til at påbegynde barselsorlov 8 uger før forventet fødsel med fuld løn
 • har du som far ret til 2 ugers frihed med løn umiddelbart efter fødslen
 • har du som mor, far eller medmor fuld løn under din barselsorlov i en længere periode, end Barselslovens bestemmelser
 • får du indbetalt pensionsbidrag i den ulønnede del af barselsorloven

Er du senior?

har du ret til et antal seniordage pr. år. Det er den enkelte overenskomst, som bestemmer, hvornår du betragtes som senior. Det kan være fra det fyldte 58. år. Det er igen forskelligt, hvor mange seniordage du har ret til. Det kan være lige fra 2 dage det første år til 9 dage om året.