FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK 2022

Stevns Kommunes Fritids- og idrætspolitik sætter retningen for fritidslivet i Stevns med fire stærke ambitioner, der sikrer et fortsat blomstrende forenings- og fritidsliv. Ambitionen er, at det i fællesskab og på tværs af både generationer og fritidsinteresser skal være nemt at dyrke den fysiske og mentale sundhed.

Indledning

Tilblivelsen af denne fritids- og idrætspolitik har været en proces med inddragelse af fritidslivets aktører; foreninger, borgere og i tæt samarbejde med Stevns kommunes politikere.

Visionen ”Stevns – du kommer igen” lægger op til, at vi i Stevns Kommune ønsker at tilbyde et attraktivt og varieret fritids- og idrætsliv, som giver gode muligheder for et aktivt liv i frivillige og stærke fællesskaber. Her skal alle have lyst til at komme igen, uanset om det er til fællesskabet, mødet med administrationen eller i dialogen med politikerne i kommunen.

Fritids- og idrætspolitikken spejler sig i planstrategiens ambitioner samt fire af FN’s 17 verdensmål. Stevns lægger vægt på at skabe sammenhængende indsatser og samspil med andre politikker, f.eks. indenfor børne- og ungeområdet samt kultur og sundhed.

Særligt udviklingen indenfor kulturområdet har været en stor inspirationskilde med sine flotte resultater på den musikalske front samt et oplevelsescenter i verdensklasse for Stevns Klints unikke fortælling om livets udvikling.

I Stevns ønsker vi at drage omsorg for følelsen af nær- vær og følelsen efter fællesskab gennem meningsfuld deltagelse til gavn for både den mentale og fysiske sundhed. Der skal være plads til forskellighed og alsidighed, hvilket afspejler sig i det eksisterende stærke og brede foreningsliv. Den enkelte borger har en bred palette af muligheder for at få styrket sin trivsel, sundhed sammen med andre.

 

FN's verdensmålshjul hvor der er fremhævet 4 punkter, punkt 3 Sundhed og trivsel, punkt 10 Mindre ulighed, punkt 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og punkt 15 Livet på landet

 

Folkeoplysningsloven

Fritids- og idrætspolitikken er ligeledes udarbejdet med respekt for Folkeoplysningslovens formål og indeholder de lovpligtige indsatsområder.

I Stevns har vi et Folkeoplysningsudvalg, der varetager det folkeoplysende, frivillige foreningslivs interesser.

Ligeledes har udvalget ansvaret for at fordele de penge, kommunalbestyrelsen afsætter til området. Udvalget består af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv, aftenskoleområdet samt kommunalbestyrelsen. Derved opnår foreningslivet i Stevns medbestemmelse og medindflydelse.

Formålet med loven og udvalgets arbejde er, at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv samt lysten til at deltage aktivt i lokalsamfundets liv. Helt i tråd med nærværende politik.

Styrker Stevns på tværs

Stevns Kommune er ambitiøs, hvad angår Fritids- og idrætspolitikken, og i samarbejde med borgere og foreninger er der formuleret fire tværgående ambitioner og fem temaer i Fritids- og idrætspolitikken.

Gennem de fire ambitioner sikres der en bred forankring, samtidig med at det frivillige foreningsliv forsat styrkes, understøttes og giver rum for at nye initiativer kan udvikles og realiseres.

Ambitionerne går alle på tværs af de fem temaer og åbner derved mulighed for, at ideer til kort- og langsigtede aktiviteter kan føres ud i livet

De 4 tværgående ambitioner

 • I Stevns skabes aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns opbygges en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet

De 5 temaer

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands

Udfoldelse af politikkens ambitioner

I Stevns skabes aktive fællesskaber gennem hele livet

En vigtig forudsætning for et blomstrende og levende fritids- og idrætsliv på Stevns er, at der er aktive fællesskaber uanset om du er barn, ung, voksen eller senior.

Som pendlerkommune er det særlige vigtigt, at der kan tilbydes aktive, fleksible fællesskaber, hvor alle i familien har mulighed for at være med.

Fleksible fællesskaber gøre det også attraktivt at være turist/besøgende, uanset om det er til lands eller vands eller om det er den mentale sundhed, der skal dyrkes.

Aktive fællesskaber bidrager til at modvirke ensomhed for alle, men særligt fokus skal være hos de unge og ældre, hvor ensomhed desværre viser sig at være et tiltagende problem i vores samfund.

Livskvalitet skal for stevnsboere være nemt at tilgå via idræts- og foreningslivet på en måde så det bliver en naturlig del af hverdagen

Ambitionens strategiske arbejde:

 • Sikre borgernes kendskab til den store variation af aktiviteter de frivillige skaber i kommunen. God kommunikation skal gøre det let tilgængeligt at finde foreninger, fællesskaber og ligesindede for derigennem at komme ind i fællesskabet.
 • Understøtte det selvorganiserede og hjælpe nystartede initiativer i gang. Så der kan tiltrækkes flere medlemmer, som ikke i dag er foreningsaktive eller på anden måde aktive
 • Støtte fællesskaber der har det sociale som primært fokus og aktiviteten som sekundær.
 • Støtte dialogen mellem foreninger, interessenter i idrætsanlæg m.v. for på tværs at gøre det nemt at være social.
“Generationer kan inspirere hinanden” citat frivillig

I Stevns opbygges en stærk frivillighedskultur

Aktive fællesskaber hviler i høj grad på en stærk frivillighedskultur, hvilket vi på Stevns allerede er privilegerede at have, og derfor skal gøre alt for at bevare.

Kommunen ønsker at være en aktiv medspiller, der bakker op om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Dette gøres blandt andet ved at tilbyde gode rammer og faciliteter til de frivilliges arbejde.

Da en stærk frivillighedskultur ikke er naturgivent, er det vigtigt at værne om og nære det eksisterende.

Kommunen udviser åbenhed og er imødekommende, når frivillige og foreninger henvender sig for at få hjælp til igangsættelse af fritids- og idrætsaktiviteter.

Administrationen arbejder på tværs så foreningernes adgang til kommunale myndigheder lettes, samt at der skabes kontakt til relevante instanser.

“Ildsjæle skaber ildsjæle” citat frivillig

Ambitionens strategiske arbejde:

 • Understøtte en frivillighedskultur hvor samarbejde og fællesskaber blomstrer mellem foreninger og andre aktører. F.eks. ved temadage, kurser, netværksmøder m.v. for at viden og erfaring kan deles. 

 • Anerkende det frivillige arbejde, som udføres af kommunens borgere. Både det lange seje træk af de mange frivillige og den ekstraordinære indsats, der skal hyldes og værdsættes med initiativer og events.

 • Det administrative arbejde i foreningerne skal begrænses og relevante digitale løsninger, der kan lette det daglige, skal tilbydes.

I Stevns ønsker vi at drage omsorg for følelsen af nærvær gennem meningsfulde fællesskaber og deltagelse til gavn for både den mentale og fysiske sundhed.

I Stevns dyrker vi både bredden og eliten

Folkeoplysningsudvalget fordeler og godkender støtte og tilskud og henviser til egnede lokaler. Dette giver foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og borgere mulighed for at søge støtte til aktiviteter og uddannelse, som er nødvendigt for at drive og skabe udvikling.

Brugerinddragelse såvel i Folkeoplysningsudvalget som generelt blandt de mange forskellige aktører medvirker til at skabe de bedste tilbud indenfor området.

Samarbejde og partnerskaber mellem foreninger, skoler, institutioner, erhvervsliv, idrættens hovedorganisationer mv. er naturligt at skabe, opsøge og understøtte.

Ambitionens strategiske arbejde:

 • Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø med fokus på faciliter og samarbejde.
 • Sikre dialog med foreningerne med fokus på aktiviteter for alle borgere hele livet.
 • Understøtte tilbud som efterspørges af borgerne både de eksisterende men også de nye ideer, som kan tiltrække andre målgrupper.
 • Støtte sårbare børn og unges deltagelse økonomisk via særskilte puljer.
“Events skaber aktivitet” citat frivillig

I Stevns kommune støtter vi fritids- og idrætslivet

Fællesskaber og motion er vigtigt i alle livets faser – det bidrager positivt til bedre fysisk og mentalt velbefindende.

I Stevns arbejdes der aktivt for at have en stor variation af fritids- og idrætsudbud for at få så mange med ind i fællesskaberne som muligt. Dette være sig i de folkeoplysende foreninger, som støttes med midler af kommunen eller de sociale tilbud, særlige arrangementer og partner- skaber, som kan ramme en særlig målgruppe eller et behov.

På Stevns vil vi gerne tiltrække og afholde større nationale events inden for fritids- og idrætsområdet. Det kan både være for eliteudøvere eller amatører, som ønsker at dyste og konkurrere mod andre med samme passion.
Sådanne events skaber opmærksomhed omkring Stevns og viser kommunens naturmæssige kvaliteter frem og kan tiltrække besøgende, som ikke ellers ville komme forbi.

Stevns er kendetegnet ved en unik kystlinje, der favner alt fra klint til strand. Events og faciliteter går i høj grad hånd i hånd, og som kystkommune vil vandsport derfor være et naturligt fokusområde, der skal understøttes og videreudvikles.

“Faciliteter gør det også nemmere at rekruttere frivillige” citat frivillig

Ambitionens strategiske arbejde:

 • Prioritere breddeidræt for alle aldersgrupper, støtte foreninger og aftenskoler økonomisk ligesom samarbejde med øvrige kommunale enheder prioriteres.
 • Have flere med i fællesskaber, hvad enten det er i forening eller selvorganiseret, hvor bl.a. nye konstellationer ift. grupperinger og placeringer prioriteres f.eks. uformelle fællesskaber samt benyttelse af by- og uderummet samt naturen generelt.
 • Være en attraktiv kommune at placere mesterskaber, større stævner og andre events i ved at udvise fleksibilitet og imødekommenhed, når potentielle forbund eller aktører henvender sig med ideer og ønsker.

Indholdsfortegnelse