Vedtægter for Stevns Udsatteråd

§ 1 Formål

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at nedsætte et Udsatteråd i Stevns Kommune efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, defineret ved nedenstående målgruppe.

Udsatterådet høres i sager, der vedrører nedenstående målgruppe.

Udsatterådets indgang til kommunalbestyrelsen er Social- og Sundhedsudvalget generelt, og Arbejdsmarked-, Erhverv- og Turismeudvalget i spørgsmål vedrørende akutboliger, enkeltydelser og forsørgelse.

Udsatterådet kan på eget initiativ forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for forvaltning og politisk udvalg.

Stevns Kommune vil inddrage Stevns Udsatteråd i udviklingsprojekter vedrørende målgruppen, og vil have særligt fokus på sundhed i forhold til målgruppen, idet en kommende sundhedspolitik vil have fokus på social sundhed, foruden mental og fysisk sundhed.

§ 2 Målgruppe

Målgruppen for Stevns Udsatteråd er borgere i Stevns Kommune, som på grund af en eller flere sociale begivenheder befinder sig i en udsat situation. Denne livssituation kan være af kortvarig, midlertidig eller længerevarende karakter.

Målgruppen omfatter:

 • Hjemløse
 • Misbrugere af alkohol og/eller stoffer
 • Prostituerede
 • Traumatiserede
 • Sindslidende
 • Økonomisk udsatte
 • Borgere udsat for fysisk/psykisk vold
 • Borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
 • Tidligere indsatte i fængsler
 • Pårørende til ovenstående.

§ 3 Rådets sammensætning

Stevns Udsatteråd har følgende sammensætning:

 • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Social og Sundhed (SSU)
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)
 • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
 • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.

Medlemmerne af Stevns Udsatteråd bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Stevns Kommune.

Udpegningen af de 4 borgere med livserfaring indenfor området og 3 repræsentanter fra foreninger/organisationer sker ved at Sundhed & Omsorg annoncerer efter medlemmer til rådet i aviser, Stevns Kommunes hjemmeside og Facebookside samt via opslag i Jobcentret og andre relevante foreninger, organisationer og væresteder.

Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år.

Ved udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperiode behandles sagen som beslutningssag i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt økonomiudvalget.

Der udpeges ikke faste suppleanter, men ved afbud fra et medlem eller forening/organisation kan det enkelte medlem finde en suppleant, i det omfang det er muligt.

Formand for Udsatterådet vælges blandt de 4 borgere med livserfaring indenfor området og næstformand vælges blandt rådets politiske medlemmer. Disse udgør formandskabet. Formandskabet planlægger Udsatterådets møder og dagsorden. Center for Sundhed & Omsorg stiller sekretariat til rådighed for Stevns Udsatteråd, og sørger for mødeindkaldelse og udsendelse af dagsorden og referat.

Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til Udsatterådet, hvis disse midt i en funktionsperiode udtræder af rådet eller er fraværende til i alt 3 møder i træk, uden at melde afbud eller på anden måde begrunde fraværet.

§ 4 Funktionsperiode og konstituering

Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, dog således at rådets medlemmer fungerer indtil nye medlemmer er udpeget. Udsatterådet konstituerer sig ved første møde og fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 5 Udsatterådets virksomhed

Udsatterådet beskæftiger sig med spørgsmål indenfor målgruppens problemstillinger og behov, og når disse er af lokalpolitisk karakter.

Udsatterådet rådgiver og vejleder kommunalbestyrelsen og er høringsberettigede i sager, som vedrører målgruppen.

Udsatterådet kan drøfte spørgsmål af generel karakter, som vedrører borgeres udsatte position, herunder konsekvenser af politiske beslutninger og disses implementering.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager og klagesager, da disse er hjemhørende i de berettigede organer.

Udsatterådet er afgrænset i forhold til Ældrerådet og Handicaprådet, og kan ikke høres i sager, som henhører under disse råd.

Udsatterådet kan på eget initiativ tage sager op og rette henvendelse til politiske udvalg, kommunalbestyrelsen og forvaltningen.

Udsatterådet udpeger medlemmer til arbejds- og styregrupper, som igangsættes af Stevns Kommune.

Der vil typisk være tale om udviklingsprojekter og nye tiltag, som er målrettet den specifikke målgruppe.

Udsatterådet afgiver årligt en beretning til kommunalbestyrelsen.

Udsatterådet kan tage kontakt til andre Udsatteråd samt det nationale ”Rådet for Socialt Udsatte”.

Udsatterådet mødes som udgangspunkt 4 gange om året, men kan indkaldes af formandskabet ved behov. Møderne er ikke offentlige. Rådets medlemmer kan invitere gæster til bestemte punkter til dagsordenen, efter forudgående aftale med formandskab og sekretariat.

Udsatterådet kan tage initiativ til åbne, offentlige temamøder mv., for at sætte fokus på udsatte borgere eller tiltag/indsatser på Stevns. De forskellige centre i Stevns Kommune, særligt Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg, kan i samarbejde med Udsatterådet tilrettelægge temamøder og borgerarrangementer om f.eks. ny lovgivning eller nye initiativer.

Beslutninger tages i konsensus, men ved uenighed stemmes der. Et mindretal kan få sin holdning tilført referatet samt høringssvar.

§ 6 Økonomi

Stevns Kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udsatterådet, i form af et samarbejde med centerchef og sekretær i Center for Sundhed & Omsorg, ligesom formand/næstformand på årligt plan kan deltage i landskonferencen.

Der ydes dækning af befordringsgodtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med Udsatterådets møder.

§ 7 Vedtægtsændringer og ophør

Kommunalbestyrelsen beslutter vedtægtsændringer samt ophør af Stevns Udsatteråd. Vedtægtsændringer kan foretages, hvis 2/3 af rådet tilslutter sig ændringsforslaget, eller hvis et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker dette. Stevns Udsatteråd ophører, hvis ikke det er muligt at udpege medlemmer, som repræsenterer brugerne og brugerorganisationerne indenfor målgruppen.

Noter til vedtægterne

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2022

Indholdsfortegnelse