Handicaprådets årsberetninger

Årsberetning 2022

Indledning

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

Handicaprådet skal består af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én repræsentant fra DH.

Handicaprådet for perioden 2022 - 2025 består af:

 • Ole Gjermandsen - formand (DH-repræsentant)
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant)
 • Arne Nilsson (DH-repræsentant)
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant)
 • Morten Kasper - næstformand (KB-medlem)
 • Rasmus Englund (KB-medlem)
 • Julie Hoff-Sørensen (KB-medlem)
 • Dorthe Kapler Holmboe (Centerchef – Sundhed & Omsorg) jf. KB´s beslutning den 12. maj 2012 om, at chefen for Sundhed & Omsorg skal være fast medlem af Handicaprådet.

Handicaprådets arbejde i 2022

Handicaprådet har i 2022 afholdt 4 ordinære møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 16. februar, den 10. maj, den 18. august og den 8. november.

Handicaprådet har brugt meget af 2022 på at afklare rollefordeling mellem medlemmerne og  fastlægge fokusområder for den nye funktionsperiode.

Fokusområder:
I 2022 har Handicaprådet arbejdet med området ”arbejdsløshed blandt unge med et handicap”, som på landsplan er en udfordring.

For at skabe sig et overblik over situationen i Stevns Kommune inviterede Handicaprådet Arbejdsmarked til en temadrøftelse den 8. november. Det viste sig imidlertid, at udfordringerne i Stevns Kommune ikke er så store som forventet, og at der ikke er behov for, at Handicaprådet arbejder videre med sagen.

Handicaprådet besluttede derfor, at rådet på det første møde i 2023 vil tage fat på handicaptilgængelighed, et område der hele tiden er i fokus. Blandt andet har Handicaprådet i 2022 bidraget til, at:

 • handicapvenlige strande kom med i Stevns Kommunes anlægsbudget for 2023.
 • belægningen på gangsti ved plejecenter Stevnshøj blev rettet op.

Temadrøftelse/besøg:
En repræsentant fra Boblberg var på besøg da Handicaprådet havde møde i maj. Her blev rådet orienteret om den digitale platform, hvor borgerne kan søge andre at dele interesser, nye bekendtskaber og aktiviteter med.

Handicapprisen:
Handicaprådet har de senere år modtaget meget få indstillinger til Handicapprisen, og i 2021 modtog rådet to indstillinger til Handicapprisen - men ingen af kandidaterne opfyldte kriterierne. Derfor gennemgik Handicaprådet kriterierne, som blev omskrevet til et mere ”borgervenligt” sprog og en mere overskuelig opsætning.

Indstillingsperioden fra 26. september til 30. oktober blev annonceret to gange i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside. Handicaprådet opsatte også flyers, for at gøre opmærksom på prisen. Alligevel kom der ingen indstillinger til Handicapprisen 2022.

På mødet i november besluttede Handicaprådet derfor, at sætte Handicapprisen på pause. Dette blev også omtalt i Stevnsbladet. Hvis Handicaprådet får henvendelser vedrørende Handicapprisen, vil rådet vurdere, om der igen vil være et behov for at uddele prisen.

Indstillingsudvalg vedrørende tilskud til frivilligt socialt arbejde og aktiverende og forebyggende foranstaltninger:
I juni 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Frivillighedspolitik for Stevns Kommune. I den forbindelse blev det også besluttet, at de to tidligere indstillingsudvalg for henholdsvis Servicelovens § 18 og § 79 tilskud skulle slås sammen til ét indstillingsudvalg.

Jf. Frivillighedspolitikken har Handicaprådet udpeget to medlemmer til indstillingsudvalget, som skal komme med indstilling til udvalget for Social- og Sundhed (SSU). De to medlemmer er Ole Gjermandsen og Arne Nilsson.

Det fælles indstillingsudvalg havde møde den 7. november, og den 30. november godkendte SSU indstillingsudvalgets forslag til §§ 18 og 79 tilskud i 2023.

Trafiksikkerhedsråd:
Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som repræsentant i rådet.

Høringer

Handicaprådet har modtaget i række høringer i 2022 og valgte af afgive høringssvar til:

 • Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper
 • Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
 • Reviderede retningslinjer for tilskud efter Serviceloven §§ 18 og 79
 • Udvidet balancekatalog vedrørende budget 2023.

Årsberetningen er godkendt i Handicaprådet den 9. februar 2023.

Indholdsfortegnelse