Handicapsrådets årsberetning 2018

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

I Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4, stk. 1 står der, at Handicaprådet skal bestå af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én
repræsentant fra DH.

Den 21. december 2017 godkendte KB indstillingen af DH´s medlemmer og udpegede samtidig KB´s repræsentanter til Handicaprådet.

Handicaprådet for perioden 2018 - 2021 består af:

 • Ole Gjermandsen (DH-repræsentant)
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant).
 • Philip G. Nielsen (DH-repræsentant).
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant).
 • Mogens Haugaard Nielsen (KB-medlem).
 • Jacob Panton Kristiansen (KB-medlem).
 • Henning Urban Dam Nielsen (KB-medlem).
 • Tina Mørk (Centerchef – Sundhed & Omsorg).

På Handicaprådets første møde den 26. februar blev Ole Gjermandsen valgt til formand og Mogens Haugaard Nielsen valgt til næstformand for perioden 2018 – 2021.

 

Handicaprådets arbejde i 2018

Handicaprådet har i 2018 afholdt 4 møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 26. februar, den 23. maj, den 23. august og den 15. november.

Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager: Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap (satspuljeprojekt), tilgængelighed, behandling af personlige data (GDPR) og henvendelse fra Landsforeningen Bedre Psykiatri.

Handicaprådet har besluttet, at der i den kommende periode skal arbejdes med temaerne ”unge og handicap” og ”handicappede og aktiviteter”, da rådet har et ønske om, at flere unge bliver aktive indenfor handicapområdet. I 2018 er der også blevet arbejdet med:

Handicappris

Handicapprisen 2018 blev tildelt Gerda Just Hansen ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december. Gerda har i mange år stået for hensyntagende madlavningskurser i LOF.

Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

Handicaprådet står for at uddele 25 % af den samlede pulje. Puljen for tilskud i 2019 blev fordelt i efteråret 2018. I Handicaprådets regi var der kr. 41.600 til uddeling, og rådet indstillede 5 foreninger til SSU.

Den 3. december godkendte SSU Handicaprådets indstillinger.

Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Social og Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde. Ole Gjermandsen er valgt som Handicaprådets repræsentant i Indstillingsudvalget.

Den 7. november behandlede Indstillingsudvalget ansøgningerne til § 18 tilskud 2019. Udover repræsentanten fra Handicaprådet består Indstillingsudvalget af én repræsentant fra Ældrerådet, én repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter udpeget af SSU.

Den 3. december godkendte SSU Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen.

Trafiksikkerhedsråd

Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som repræsentant i rådet.

Arbejdsgruppe Brohøj

I forbindelse med plejecenterplanen er der nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal arbejde med at præcisere målgruppen på Brohøj. Handicaprådet ´s repræsentant i arbejdsgruppen er Philip G. Nielsen.

Øvrige sager

Handicaprådet har desuden været hørt i en række sager om:

 • Budget 2019.
 • Kvalitetsstandard 2018 – personlig og praktisk hjælp.
 • Plejecenterplan og projektbeskrivelser vedrørende Brohøj Botilbud for voksne handicappede og Brohøj Psykiatricenter.
 • Værdighedspolitik.
 • Udbud vedrørende stomihjælpemidler.

Herudover er Handicaprådet orienteret om anvendelse af værdighedsmidler i 2019.

Godkendt i Handicaprådet den 14. februar 2019

Indholdsfortegnelse