Handicaprådets årsberetning 2017

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

 

Handicaprådets sammensætning

Handicaprådet består af:

 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant), formand.
 • Ole Gjermandsen (DH-repræsentant).
 • Philip G. Nielsen (DH-repræsentant).
 • Karen Hansen - tidligere Pedersen (DH-repræsentant).
 • John D. Jensen (KB-medlem), næstformand.
 • Thor Grønbæk (KB-medlem).
 • Steen S. Hansen (KB-medlem).
 • Tina Mørk (Centerchef – Sundhed & Omsorg).

DH´s medlemmer afholdte et orienteringsmøde på Sundheds- og Frivillighedscentret den 20. november. Anledningen var, at der i 2018 skal nedsættes nyt Handicapråd. Ønsket var, at udbrede
kendskabet til handicaprådets arbejde og åbne op for nye medlemmer.

Handicaprådets arbejde i 2017

Handicaprådet har i 2017 i alt afholdt 4 møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 16. februar, den 30. maj, den 17. august og den 2. november.

Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager: Belægning på Rådhuspladsen i Store Heddinge samt Det Centrale Handicapråds retningslinjer vedrørende offentlige myndigheders billedpolitik.

Handicaprådet har desuden arbejdet med:

Handicappris

Handicapprisen 2017 blev tildelt Stevns Lydavis ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 11. december.

Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

Ved godkendelse af reviderede af retningslinjerne for tildeling af § 79 tilskud, besluttede SSU den 23. august 2017, at vende tilbage til den tidligere fordeling af § 79 puljen, hvilket vil sige 75 % til ældreområdet og 25 % til handicapområdet.

Puljen for 2018, som var på kr. 41.425 i Handicaprådets regi, blev fordelt i efteråret 2017. Handicaprådet indstillede 5 foreninger til SSU.

Den 6. december 2017 godkendte SSU Handicaprådets 5 indstillinger.

Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Socialog Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger, der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde. Handicaprådet har 1 repræsentant i Indstillingsudvalget, tillige med en repræsentant fra Ældrerådet, en repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter.

Traffiksikkerhedsråd

Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har 1 repræsentant i rådet.

Arbejdsgruppe Brohøj

I forbindelse med plejecenterplanen er der nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal arbejde med at præcisere målgruppen på Brohøj. Handicaprådet har 1 repræsentant i arbejdsgruppen.

Øvrige sager

Handicaprådet har desuden været hørt i en række sager om:

 • Budget 2018.
 • § 79 – revidering af tildelingskriterier og fordeling af pulje.
 • Rammeaftale 2018 – 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 • Udbud – leverandør af bleer.
 • Udbud – leverandør af stomi hjælpemidler.
 • Kvalitetsstandard 2017 – personlig og praktisk hjælp.
 • Anvendelse af værdighedsmidler 2018.
 • Tilbudsindhentning – kateterhjælpemidler.

Herudover er Handicaprådet orienteret om:

 • Plejecenterplan – justering godkendt i SSU og i KB i april.
 • Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2014 - 2016.
 • Pilotprojekt ”Rygestop med udlevering af rygestopmedicin”.

Godkendt i Handicaprådet februar 2018

Indholdsfortegnelse