Forretningsorden for Stevns Udsatteråd

Denne forretningsorden er forankret i Udsatterådets vedtægter godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

§ 1 Udsatterådets kompetencer

Udsatterådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og skal høres i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i Stevns Kommune jf. målgruppen beskrevet i rådets vedtægter § 2.

Udsatterådet kan på eget initiativ tage sager op og forelægge problemstillinger, initiativer og idéer for politiske udvalg, kommunalbestyrelsen og forvaltningen.

Udsatterådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 2 Mødevirksomhed

Kommunalbestyrelsen tager initiativet til at indkalde til det første møde efter kommunalvalget.

Udsatterådet afholder 4 ordinære møder om året, 1 møde pr. kvartal. Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinære møder på formandskabets, to medlemmers, kommunalbestyrelsens eller forvaltningnens initiativ.

Møderne er lukkede for andre end Udsatterådets medlemmer og rådets sekretær. Dog kan Udsatterådet, efter forudgående aftale med formandskab og sekretariat, inviterer gæster til møderne.

Det er formanden/formandskabet i samarbejde med forvaltningen, der har ansvaret for at udarbejde en dagsorden. Dagsordenen udsendes til medlemmerne senest 8 dage før mødets afholdelse.

Afbud til møder meddeles hurtigst muligt til formand og sekretær. Ved afbud kan den personlige stedfortræder/suppleant for et medlem indkaldes til at deltage.

For deltagelse i Udsatterådets møder ydes der befordringsgodtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Sekretariatsbistand

Stevns Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed i form af samarbejde med centerchef og sekretær i Sundhed & Omsorg.

Udsatterådets sekretær udarbejder et referat af hvert møde i Udsatterådet. Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening indført i referatet, hvis vedkommende ikke er enig i flertallets beslutning.

Udsatterådets medlemmer har 8 dage, fra modtagelse af referat, til at komme med rettelser. Efter fristen på 8 dage offentliggøres referatet på Stevns Kommunes hjemmeside.

Noter til forretningsordenen

Godkendt i Udsatterådet den 20. juni 2019.

Indholdsfortegnelse