Årsberetning for Stevns Udsatteråd 2022

Årsberetning 2022

Indledning og lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at nedsætte et Udsatteråd i Stevns Kommune efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, og Udsatterådet høres i sager, der vedrører rådets målgruppe.

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter afgiver rådet en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen.

Medlemmer i Udsatterådet

Udsatterådet følger den kommunale valgperiode, og de seks første medlemmer blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. februar.

Ifølge Udsatterådets vedtægter manglede rådet yderligere 4 medlemmer, for at være fuldtalligt. Det lykkedes at finde 3 medlemmer, som efterfølgende blev godkendt i Økonomiudvalget den 14. juni – jf. § 3 i vedtægterne.

Medlemmerne i Udsatterådet 2022 – 2025 er:

 • Majbrit Bjerke – formand og livsekspert
 • Tanja Lemming Westermann - livsekspert
 • Thorkil Opperman – livsekspert
 • Anne Munch – næstformand og udpeget af Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
 • Steen S. Hansen – udpeget af Social og Sundhed
 • Hanne Rose Andersen-Aagaard - foreningen Retshjælpen på Stevns
 • Randi Larsen – daglig leder af Café Stevnen
 • Susanne Lintrup – Røde Kors Stevns
 • Tinamaria Götz – afsnitsleder for Social og Psykiatri.

To medlemmer har været fraværende i 2022 grundet orlov. Derfor har:

 • Helen Sørensen deltaget som suppleant for Steen S. Hansen
 • Elizabeth Riber Christensen deltaget som suppleant for Hanne Rose Andersen-Aagaard.

Udsatterådet fortsætter arbejdet med at finde den sidste livsekspert på det første ordinære møde i 2023.

Møder i 2022

Udsatterådet har afholdt 4 ordinære møder i 2022 – den 7. april, 9. juni, 29. september og 1. december.

Temadrøftelser og besøg

Udsatterådets funktion:
For at komme godt fra start i den nye funktionsperiode har Udsatterådet i 2022 brugt en del tid på at drøfte rådets funktion. Ikke mindst på mødet i december, hvor Udsatterådet havde en længere temadrøftelse om roller, forventninger og hvordan rådet skal gribe arbejdet an.

Temadrøftelsen blev afviklet på baggrund af en evaluering af Udsatterådets funktion, som blev foretaget efter ønske fra Kommunalbestyrelsen i 2021.

Temadrøftelsen resulterede blandt andet i:

 • en række retningslinjer og mere synlighed omkring roller og samarbejde – både i Udsatterådet og i formandskabet.
 • at Udsatterådet fremover vil udarbejde et årshjul, så der kommer mere struktur og fremdrift omkring rådets arbejde og mærkesager.
 • at Udsatterådet fremadrettet vil afgive mundtlige høringssvar og årsberetninger i stedet for skriftligt materiale. Dette vil rådet gøre via dialog med relevante parter.

Borgerrådgiver:
Borgerrådgiveren deltog på udsatterådsmødet i september for at orientere om sin årsberetning for 2021 og for at drøfte relevante emner med Udsatterådet.

Beskæftigelsesplan:
I september havde Udsatterådet også besøg fra Arbejdsmarked til en temadrøftelse om beskæftigelsesplanen for 2023.

Høringer

Udsatterådet har i 2022 afgivet høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. november.

Årsberetningen blev godkendt i Udsatterådet den 23. februar 2023.

Indholdsfortegnelse