Årsberetning for Stevns Udsatteråd 2021

Årsberetning 2021

Indledning og lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen (KB) har vedtaget at nedsætte et Udsatteråd i Stevns Kommune efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, og Udsatterådet høres i sager, der
vedrører rådets målgruppe.

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter afgiver rådet en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Medlemmer i Udsatterådet

I 2021 bestod Udsatterådet af følgende medlemmer:

 • Majbrit Bjerke (formand) – livsekspert/borger med livserfaring indenfor målgruppen
 • Anja Reimann Christiansen - livsekspert/borger med livserfaring indenfor målgruppen
 • Thorkil Opperman - livsekspert/borger med livserfaring indenfor målgruppen – godkendt i KB den 28. april 2021
 • Anne Sofie Nymark-Jacobsen - livsekspert/borger med livserfaring indenfor målgruppen – godkendt i KB den 24. juni 2021
 • Jacob Buch-Andersen – udpeget af SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Rikke Ackermann – daglig leder af Café Stevnen. Rikke deltog kun på det første ordinære møde, da hun efterfølgende fratrådte sin stilling, og dermed også sin plads i Udsatterådet. Den nye daglige leder indtræder i Udsatterådet i 2022
 • Jacob Panton Kristiansen (næstformand) – udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
 • Helen Sørensen – udpeget af Social- og Sundhedsudvalget
 • Tinamaria Götz – afsnitsleder for Social og Psykiatri

Udsatterådet har hele året haft flere vakante pladser, og rådet har løbende arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Dette arbejde fortsætter i 2022, da flere af ovennævnte medlemmer ikke ønskede at fortsætte i den nye funktionsperiode.

Udsatterådets møder og arbejde

Udsatterådet har afholdt 3 ordinære møder i 2021 – den 3. februar, den 19. maj og den 30. august.

Rådet havde også planlagt et ordinært møde den 22. november. Mødet blev aflyst på grund af sygdom, og det lykkedes ikke at samle rådet inden udgangen af året.

Fokusområder og mærkesager

Udsatterådet har løbende arbejdet med fokusområderne:

 • hjemløshed, familier og pårørende
 • synlighed og åbenhed - herunder hvordan gør vi kommunens tilbud mere synlige, og hvordan gør vi den enkelte borgers vej til hjælp i kommunen lettere?
 • samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.
 • udbrede kendskabet til psykiske diagnoser – herunder kan vi ændre omverdenens syn fra ”mennesker med en diagnose” til ”mennesker, som i kortere eller længere perioder er psykisk sårbare”?

Udsatte børn og unge med særlige behov

Dette har været en af Udsatterådets helt store mærkesager i 2021. Udsatterådet vil gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for denne gruppe – herunder de bedste vilkår i klasserne/sammensætning af elever, faglighed hos personalet og penge i budgettet til at løfte opgaven.

Udsatterådet var nået så langt, at rådet havde inviteret en række personer fra forvaltningen og KB til en temadrøftelse på det sidste ordinære møde i november - desværre blev mødet aflyst. På det første møde i 2022 vil Udsatterådet tage stilling til, om sagen skal genoptages.


Udsatterådet har også behandlet følgende sager:

Ny boligpolitik

Teknik & Miljø orienterede om processen, hvorefter Udsatterådet kom med input til den nye boligpolitik. Boligpolitikken blev godkendt i KB den 24. juni 2021.

Uddannelse til psykisk sårbare unge

Arbejdsmarked deltog på to af Udsatterådets møder for at drøfte kommunens tilbud og høre rådets input til, hvordan de unge kan støttes til at komme i gang med en uddannelse efter folkeskolen.

Besøg/gæster:

 • I maj havde Udsatterådet besøg af den boligsociale medarbejder, som orienterede om sit arbejde
 • I august deltog borgerrådgiveren for at orientere om sit arbejde. Det blev besluttet, at borgerrådgiveren skal deltage på et udsatterådsmøde én gang hvert år, i forbindelse med afgivelse af sin årsrapport

 

Høringer

Udsatterådet har afgivet høringssvar til budget 2022.

Evaluering af Udsatterådets funktion

Efter ønske fra KB havde chefgruppen evalueret Udsatterådets funktion, og chefgruppens notat blev efterfølgende behandlet på udsatterådsmødet i august og i KB den 25. november.

Udsatterådet var enige i mange at chefgruppens anbefalinger. På det første møde i 2022 vil Udsatterådet følge op på sagen, og sammen med forvaltningen finde ud af hvordan anbefalingerne kan realiseres.

Afslutning

Årsberetningen blev godkendt i Udsatterådet den 7. april 2022.

Indholdsfortegnelse