Du er her

Stevns Klint – processen bag besøgscentret

Stevns Klint har universel betydning for hele menneskeheden! Det besluttede UNESCO, da de udpegede klinten til at være verdensarv i 2014.

Her kan du få et indblik i vores planlægningsproces frem mod et nyt besøgscenter i verdensklasse og formidling af alle oplevelserne som perler på en snor langs Stevns Klint.

Mere viden

Stevns Kommune har stiftet Verdensarv Stevns, som varetager den daglige forvaltning af verdensarvsområdet. Du er også velkommen til at skrive til verdensarv@stevns.dk.

Se spørgsmål og svar om besøgscentret (pdf)

Værd at vide om verdensarvsprocessen

Fold alle ud
 • 2020: Første spadestik

  Første spadestik til det nye besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud.

 • 2019: Projektering

  Projektering og indgåelse af bygherrekontrakter

 • 2018-2020: Kommuneplantillæg og lokalplan

  Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for besøgscentret.

 • 12. december 2018 - Arkitektkonkurrence

  Fonden Stevns Klint Besøgscenter har skudt arkitektkonkurrencen i gang, og de fire inviterede tegnestuer har fået tilsendt konkurrenceprogrammet.

  De fire tegnestuer er:

  Konkurrenceform og -proces

  På grund af den snævre tidsplan i projektet, har Fonden Stevns Klint Besøgscenter valgt en inviteret konkurrenceform. 

  De fire tegnestuer er valgt, fordi de evner at skabe bygninger, der passer ind i landskabet, selv hvis de er fritliggende. De arbejder med stofligheden både i området og i materialer, så der bliver en naturlig sammenhæng, og bevarer samtidig respekten for naturskønne områder, hvor der bor og færdes mennesker

  Forud for valget af de fire tegnestuer har der været en screeningsproces, hvor andre tegnestuer også er blevet vurderet. 

  I april 2019 afgør bedømmelsesudvalget konkurrencen, hvorefter projektering og byggeproces går i gang. Besøgscentret forventes indviet i slutningen af 2021.

 • 25. oktober 2018: Tilsagn om støtte fra fonde

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden har givet endeligt tilsagn om at støtte opførelsen af besøgscentret inkl. udstilling med i alt 80 mio. kr.

  Stevns Kommune investerer samtidig 10 mio. kroner i udviklingen af området.

  Se spørgsmål og svar om besøgscentret (pdf)

 • Juli 2018: Fredningsforslag - Boesdal Kalkbrud

  Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indstillet Boesdal Kalkbrud til fredning. Vi har derfor - sammen med Verdensarv Stevns - udarbejdet en række spørgsmål og svar, som kan give indsigt i processen.

  Hvem vil frede Boesdal Kalkbrud og hvorfor?

  Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har stillet forslag om fredning af Boesdal Kalkbrud pga. bruddets kulturhistorie, bygninger og kulturlandskab.

  Foreningen har en særlig status, som er skrevet ind i bygningsfredningsloven. Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen skal indlede fredningssager på baggrund af Landsforeningens forslag.

  Hvad omfatter fredningsforslaget?

  Forslaget omfatter kalkbruddets landskab (fordybningen og skrænthældningerne) såvel som bygninger med særlig fokus på Pyramiden.

  Bliver kalkbruddet og Pyramiden nu fredet?

  Det er for tidligt at sige noget om endnu. Det er en lang proces. Nu har foreningen sendt deres fredningsforslag ind til Slots og Kulturstyrelsen. Forslaget kan undervejs blive ændret eller bortfalde.

  Kan jeg se foreningens forslag?

  Ja. Forslaget ligger på foreningens hjemmeside.

  Bemærk at det ikke nødvendigvis er det endelige fredningsforslag – det udarbejder Slots- og Kulturstyrelsen senere.

  Hvad betyder det for aktiviteterne (events) i Boesdal (f.eks. musikarrangementer og motorløb)?

  Forslaget har umiddelbart ingen betydning for afholdelse af events.

  Har det betydning for placeringen af besøgscenteret?

  Nej. Det er politisk besluttet (Kommunalbestyrelsen den 30. april 2015), at besøgscentret skal ligge i Boesdal og fredningsforslaget forhindrer ikke etableringen af et besøgscenter.

  Giver det problemer i forhold til tidsfristen for forsøgsordningen for kystturisme?

  Tiden er knap, men vi forventer stadig, det er muligt at nå første spadestik til besøgscenteret inden tidsfristen d. 9. november 2020.

  Hvordan forholder fondene sig til fredningsforslaget?

  De fonde vi er i dialog med er blevet orienteret om fredningsforslaget og vi er fortsat i positiv og interesseret dialog.

  Er der flere fredningssager på vej?

  Nej. Vi kender ikke til at der er flere fredningssager på vej.

  Hvad mener kommunen og verdensarven om det?

  Vi er stolte af kulturarven i Boesdal og det glæder os, at Landsforeningen for Landskabs- og Bygningskultur også ser værdier i området.

  Vi mener der er plads til at bevare de særlige kulturhistoriske værdier og et besøgscenter. 

  Vi mener at aktiviteter i området vil sikre økonomi til at bevare Pyramiden og kalkovnene for eftertiden.

  Dog er vigtigt for os, at fredningsprocessen ikke kommer til at give problemer i forhold til at overholde tidsfristen for første spadestik til besøgscenteret.

  Mener Stevns Kommune at besøgscenteret vigtigere end at bevare Pyramiden?

  Vi mener der er plads til begge dele.

  Det har hele tiden været planen at bevare Pyramiden og værne om kulturlandskabet.

  Stevns Kommune og Østsjællands Museum er i gang med en beskrivelse af kulturmiljøet med det formål at sikre, at vi kender områdets kulturhistoriske værdier så vi bedre kan bevare dem.

  Hvordan er fredningsprocessen og kan jeg påvirke den?

  Nu hvor foreningens forslag er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen vil der ske følgende:

  1. Besigtigelse og dialog: Slots og Kulturstyrelsen foretager en besigtigelse og tager en dialog med ejer (dvs. Stevns Kommune).
  2. Forslag udarbejdes: Baseret på forslaget, dialog med ejer og besigtigelse udarbejder Slots- og Kulturstyrelsen et forslag, som forelægges Det særlige Bygningssyn
  3. Det særlige Bygningssyn vurderer: Hvis vurderingen fra Det særlige Bygningssyn er negativ bortfalder forslaget. Denne beslutning kan ikke påklages.
   Sagen kan således slutte her.
    
  4. Offentlig høring: Hvis vurderingen er positiv starter Slots- og Kulturstyrelsen en høringsfase. I hørings-perioden skal man agere som fredningsforslaget var gennemført. Høringsfasen varer almindeligvis 3½ måned.
  5. Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse.
    
  6. Afgørelsen kan påklages - Man kan klage til kulturministeren over Slots og Kulturstyrelsens afgørelse. Klagefristen er fire uger.
  7. Kulturministeren afgør en klagesag

  Sådan forløber en fredningssag.

 • Januar 2017: Fondsansøgning

  Stevns Kommune har udarbejdet fondsansøgning til etablering af besøgs- og formidlingstilbud som perler på en snor langs Stevns Klint - herunder besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, samt forbedring og styrkelse af Højerup. Se hele ansøgningen (pdf).

  Efter forhandling med A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (også kaldet A.P. Møller Fonden), Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden blev der udarbejdet en ny, revideret fondsansøgning (pdf), som udelukkende omfatter selve besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

 • Ultimo 2016: Forberede arkitektkonkurrence

  Forberedelse og opstart af arkitektkonkurrence (udarbejdelse af program).

 • 15. juni 2016: Nu Verdensarv Stevns

  Bestyrelsen i Udviklingsgruppen Stevns Klint beslutter at kalde den nye organisation for Verdensarv Stevns. 

  Det nye navn rummer i højere grad organisationens forvaltningsansvar og antages samtidig at repræsentere organisationen bedre i udlandet.

 • April-maj 2016: Turismestrategi og forretningsplan

  Stevns Kommunes konsulenter på verdensarvsprojektet udarbejder en ny turismestrategi og forretningsplan for besøgscentret.

  Turismestrategien er en konkretisering af visionen fra den turismepolitiske redegørelse.

  Forretningsplanen for besøgscentret skal målrettes fonde og andre nære samarbejdspartnere. Igennem arbejdet med forretningsplanen forberedes det kommende arbejde med udarbejdelse af program til arkitektkonkurrencen.

 • 17. marts 2016: Studietur

  Stevns Kommune inviterede en række nøglepersoner på studietur til Moesgaard Museum, Kongernes Jelling og Christiansfeld for at finde inspiration til det kommende besøgscenter. Se film fra turen.

 • 15. marts: Verdensarvsdag

  Stevns Kommune og Udviklingsgruppen Stevns Klint afholdt Verdensarvsdag 2016.

 • Juni 2015 - :Søge fonde

  Stevns Kommune arbejder på at søge fonde, som skal finansiere besøgscentret.

 • Ultimo 2015: Ny asfalt ved Boesdal

  Vi lagde nyt asfaltslidlag på adgangsvejene til Boesdal Kalkbrud for at forbedre adgangsforholdene.

 • 9. november 2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen modtaget

  Stevns Kommune modtog forsøgstilladelsen, som giver mulighed for at etablere er besøgscenter i Boesdal. Det betyder, at vi er et af de ti forsøgsprojekter, som får tilladelse til at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Med dette projekt ønsker kommunen at fremme den lokale og regionale turisme.

 • 30. oktober 2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

  Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen meddelte, at Stevns Kommune er udvalgt som én af de i alt 10 kommuner, der bliver en del af regeringens forsøgsordning, der skal fremme turismen i kystnære områder. Stevns Kommune har fået forsøgstilladelse til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen i Boesdal Kalkbrud og i Højerup, og dermed er besøgscentret i Boesdal Kalkbrud et skridt tættere på at blive til virkelighed. 

  Vi kan kun bygge ud fra det konkrete projekt, vi har ansøgt om. Dette ville under normale omstændigheder ikke være muligt, da strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter zone, som fra strandkanten og 300 meter ind på land fastsætter særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo. Stevns Kommune har derfor nu mulighed, for at gå i gang med at planlægge et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, som skal formidle områdets unikke geologiske historie og fortællingen om fiskeleret, hvilket var med til at sætte Stevns Klint på UNESCOs verdensarvsliste.

  Besøgscentret i Boesdal Kalkbrud er en central del af vores strategi for, hvordan Stevns får mest mulig udbytte af udnævnelsen til verdensarv ved at binde de mindre og større natur- og kulturattraktioner langs Stevns Klint sammen fysisk og mentalt. Besøgscentret skal fungere som et klart ankomststed, der starter fortællingerne. Vi har samtidig planer om at udvikle Højerup og give området et løft til glæde for de besøgende. Det er dog ikke besluttet, hvilke tiltag, vi sætter i gang i Højerup.

 • Ultimo august 2015: Forretningsmodel for besøgscentret

  Dansk Bygningsarv går i gang med at udarbejde en forretningsmodel for Stevns Klint Besøgscenter. Dette materiale skal være med til at præcisere besøgscentrets indhold, samt retningslinjer for den kommende arkitektkonkurrence.

  Stevns Kommune ønsker, at besøgscenteret skal opnå en høj arkitektonisk kvalitet og det er derfor besluttet at udbyde 'udformningen og placering af besøgscenter, samt omgivelser (herunder parkeringsforhold)' i en arkitektkonkurrence. Først efter arkitektkonkurrence ved vi, hvor i Boesdal Kalkbrud et besøgscenter og herunder parkeringsforhold skal placeres.

 • 17. august 2015: Infomøde for naboerne til Boesdal Kalkbrud

  Stevns Kommune afholdt informationsmøde for naboerne til Boesdal Kalkbrud på rådhuset i Store Heddinge. Mødet handlede om processen omkring planlægningen af det kommende besøgscenter, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål. Se spørgsmål og svar her (pdf).

 • 30. april 2015: Endelig placering i Boesdal Kalkbrud

  Kommunalbestyrelsen besluttede den endelige placering af besøgscentret i Boesdal Kalkbrud. Samtidig indsendte Stevns Kommune en ansøgning til Naturstyrelsen, så nu venter vi på svar på, om vi bliver en af de ti kommuner, som får lov til at ophæve strandbeskyttelseslinjen.

 • Februar-april 2015: Analyse af besøgscenter

  Stevns Kommune iværksætter en nærmere analyse af et kommende besøgscenter konkrete indhold og funktioner.

 • Januar-maj 2015: Besøgscenter i Højerup på pause

  Kommunalbestyrelsen sætter udviklingen af et besøgscenter i Højerup på pause i 3-4 måneder, mens kommuner undersøger om en anden placering af besøgscentret kan give nogle andre/flere gevinster – f.eks. ved at placere besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

 • November 2014: Besøgsområde i Højerup

  Kommunalbestyrelsen trækker et kommuneplantillæg for besøgsområdet i Højerup tilbage. Årsagen var, at man ønskede at søge Regeringens forsøgsordning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen med frist i januar måned.

 • 2009-2014: Stevns Klint bliver verdensarv

  Kulturstyrelsen foreslår Stevns Kommune at søge om optagelse for Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Stevns Kommune går sammen med Østsjællands Museum i gang med det forberedende arbejde, og udarbejder herunder en forvaltningsplan for klinten samt den officielle ansøgning.

  I 2012 blev ansøgning og forvaltningsplan sendt til UNESCO, som i 2013 sendte sine rådgivere fra IUCN til Stevns Klint, så de kunne opleve klinten ved selvsyn.

  Den 23. juni 2014 blev Stevns Klint udpeget til at være verdensarv, da UNESCOs verdensarvskommité holdt møde i Doha, Qatar.

Sidst opdateret

06.11.2018