Du er her

Vandløb og dræn

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb.

Vandløbene i Stevns Kommune er vigtige for afvanding af marker og befæstede arealer, men de har desuden også en stor naturmæssig værdi. Vi skal tilgodese begge dele.

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb, herunder også dræn.

For visse vandløb er der særlige restriktioner som følge af, at vandløbet eller området omkring er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer af disse områders tilstand.

Naturbeskyttelsesloven
Vandløbsloven
Kommunale vandløb (pdf)

Værd at vide om vandløb og dræn

Fold alle ud
 • Hvad er vandløb?

  Ifølge vandløbsloven defineres vandløb som: vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

  Rørlagte vandløb og dræn er ikke kun beliggende på landbrugsjord. Også som almindelig husejer uden landbrugsjord skal du være opmærksom på, at der kan være et rørlagt vandløb eller et dræn på din ejendom. Placeringen af rørlægningen er desværre ikke altid tinglyst eller indtegnet på kort.

  Alle vandløb skal jævnligt vedligeholdes for at sikre vandafledning og gode levevilkår for planter og dyr. 

  Vandløb er enten private eller kommunale, og de er alle omfattet af vandløbsloven. Kommunen er vandløbsmyndighed.

 • Private og kommunale vandløb

  Vandløb inddeles i 2 klasser:

  Private vandløb

  Omfatter vandløb, som kommunen ikke har optaget som offentlige vandløb. Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb. Her gælder alene vandløbslovens bestemmelser.

  Mange åbne vandløb og rørledninger og stort set alle grøfter og dræn er private vandløb. Søer, damme og lignende er også private vandløb og dermed omfattet af vandløbsloven.

  Både private og kommunale vandløb ejes af bredejerne. En bredejer eller lodsejer er den der ejer jorden, hvor et vandløb eller en delstrækning af et vandløb ligger. Dette gælder både åbne og rørlagte vandløb.

  Kommunen ejer kun de vandløb som ligger på kommunens ejendom, men vi træffer afgørelse om pligter og rettigheder for alle vandløb. Kommunen har uden retskendelse ret til at færdes langs vandløbene.

  Kommunale (offentlige) vandløb

  I Stevns Kommune er der pt. 26 kommunale vandløb. Nogle af disse vandløb er grænsevandløb til en af vore nabokommuner, mens andre slynger sig ind og ud mellem to kommuner.

  Vi står pt. for vedligeholdelse af ca. 125 km vandløb, hvoraf ca. 68 km er åbne, mens de resterende ca. 57 km er rørlagte.

  For hvert af de kommunale vandløb er der udarbejdet et regulativ, som beskriver vandløbets placering, dybde og bredde samt vandløbets vedligeholdelse.

  Regulativerne er endnu ikke gjort digitale, men kan ses ved henvendelse til Teknik & Miljø på telefon 56 57 57 57 eller via mail.

  Vi arbejder løbende med restaurering af kommunens vandløb. Det drejer sig f.eks. om forbedring af forhold for fisk og vanddyr i øvrigt, forbedring af vandløbsføring og tilbageførsel til et mere naturligt forløb.

 • Hvad skal jeg søge om tilladelse til?

  Du skal søge om tilladelse, hvis du vil rørlægge åbne strækninger eller åbne rørlagte strækninger. 

  Dimensionen på vandløbet (rørene) eller forløb må ikke ændres uden forudgående tilladelse.

  Reparation, vedligehold og oprensning kan ske uden tilladelse, så længe vandføringsevne og forløb af vandløb er uændret.

 • Hvad er jeg som lodsejer forpligtet til?

  Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde vandløbet, så vandføringsevnen ikke forringes. Det betyder, at åbne vandløb skal vedligeholdes efter behov, og at rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres og udskiftes efter behov, og at eventuelle spærringer skal fjernes, så vandføringen fortsat er optimal.

  Du må ikke beplante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at der er fare for, at rødder kan trænge ind i rørlægningen. Sker det alligevel, er det din pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.

  Ligger din ejendom lavt, er du forpligtet til at modtage vand fra højere liggende ejendomme.

 • Hvornår skal jeg søge om tilladelse til afledning af vand til vandløb?

  Nye vandløb

  Anlæggelser af nye vandløb, åbne og rørlagte, skal behandles som reguleringer hos kommunen.

  Dræninger 

  Du skal søge om tilladelse til alle former for dræninger og ændringer af dræninger, som ikke sker af hensyn til dyrkning af jorden. 

  Dræning af landbrugsjord kræver altid tilladelse, hvis det sker til rørlagte vandløb og dræn på egen jord eller til åbne og rørlagte vandløb på anden mands jord.

  Dræningsprojekter behandles som reguleringer. 

  Afledning af vand til vandløb uden tilladelse

  Bredejere må af hensyn til dyrkningen dræne til åbne naturlige vandløb på deres egen ejendom. Dræningen må kun ske til den dybde der er nødvendig for dyrkningen, og du må ikke bruge en pumpe. 

  Alle andre former for afledning af vand til vandløb kræver en medbenyttelsestilladelse hos Stevns Kommune. 

  Medbenyttelse 

  Hvis du ønsker at lede vand og spildevand til en gravet kanal, en pumpekanal, et rørlagt vandløb eller et dræn, som du ikke tidligere har ledt vand til, skal du søge om tilladelse til medbenyttelse hos Stevns Kommune. Dette gælder også hvis du ønsker at udlede mere vand. 

  De berørte parter skal have mulighed for at tage stilling til, om projektet kan accepteres. Bl.a. tages der stilling til om du, som ansøger, skal deltage i anlægs- og/eller driftsudgifterne, og om der kan blive tale om erstatninger. 

  Tilladelsen skal bl.a. sikre at der er taget hensyn til kapaciteten i drænet/vandløbet, økonomien i projektet og den fremtidige vedligeholdelse.

  Du skal udfylde ansøgningsskemaet og naboerklæringer og sende til Teknik & Miljø. Læs mere i vejledningen (pdf) eller kontakte os på telefon 56 57 57 57 eller via mail.

 • Vandråd

  Vandrådene skal igen være med til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet i forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3).

  Vandrådene skal skabe mere lokal inddragelse i arbejdet, for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om forhold i vandoplandets lokale vandløb medvirke til at udvælge de mest effektive tiltag til forbedring af vandløbskvaliteten.

  Stevns Kommune er en del af de såkaldte hovedvandoplandene Køge Bugt og Østersøen. I vandoplandende er der udpeget en række vandløb, som er i farezonen og som derfor kræver en særlig indsats. 

  Indsatserne skal meldes ind til  Miljø- og Fødevareministeriets landsdækkende planlægning, og først herefter vælges de indsatser, som bliver gennemført.

  Vandrådets arbejde skal være afsluttet senest den 22. september 2020.

Sidst opdateret

19.02.2019