Du er her

Vandløb og dræn

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb.

Vandløbene i Stevns Kommune er vigtige for afvanding af marker og befæstede arealer, men de har desuden også en stor naturmæssig værdi. Vi skal tilgodese begge dele.

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb, herunder også dræn.

For visse vandløb er der særlige restriktioner som følge af, at vandløbet eller området omkring er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer af disse områders tilstand.

Naturbeskyttelsesloven
Vandløbsloven
Kommunale vandløb (pdf)

Værd at vide om vandløb og dræn

Fold alle ud
 • Hvad skal jeg vide generelt om vandløb og dræn?

  Reparation, vedligehold og oprensning kan ske uden tilladelse, så længe vandføringsevne og forløb af vandløb er uændret.

  Rørlagte vandløb og dræn er ikke kun beliggende på landbrugsjord. Også som almindelig husejer uden landbrugsjord skal du være opmærksom på, at der kan være et rørlagt vandløb eller et dræn på din ejendom. Placeringen af rørlægningen er desværre ikke altid tinglyst eller indtegnet på kort.

 • Hvad skal jeg som lodsejer søge tilladelse til?

  Det er ikke tilladt at rørlægge åbne strækninger eller at åbne rørlagte strækninger uden tilladelse. For rørlagte vandløb må dimensionen af rørene ikke ændres uden forudgående tilladelse.

 • Hvad er jeg som lodsejer forpligtet til?

  • Ejendomme, der ligger lavt (nedstrøms lodsejere) er forpligtigede til at modtage vand fra højere liggende ejendomme (opstrøms lodsejere).
  • Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde vandløbet, så vandføringsevnen ikke forringes. Det betyder, at åbne vandløb skal vedligeholdes efter behov, og at rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres og udskiftes efter behov, og at eventuelle spærringer skal fjernes, så vandføringen fortsat er optimal.
  • Du må ikke beplante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at der er  fare for, at rødder kan trænge ind i rørlægningen. Sker det alligevel, er det din  pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.
 • Kommunale vandløb og dræn

  I Stevns Kommune er der en række vandløb (både rørlagte og åbne), som vi skal vedligeholde. De større åbne vandløb er som hovedregel 'kommunale'.

  For 'kommunale vandløb' gælder, at arealerne langs og i vandløbet er ejet af den enkelte lodsejer, men at vi står for vedligeholdelsen.

  Der er i Stevns Kommune pt. 26 kommunale vandløb. Nogle af disse vandløb er grænsevandløb til en af vore nabokommuner, mens andre slynger sig ind og ud mellem to kommuner.

  Stevns Kommune står pt. for vedligeholdelse af ca. 125 km vandløb, hvoraf ca. 68 km er åbne, mens de resterende ca. 57 km er rørlagte.

  For hvert af de kommunale vandløb er der udarbejdet et regulativ, som beskriver vandløbets placering, dybde og bredde samt vandløbets vedligeholdelse.

  Regulativerne er endnu ikke gjort digitale, men kan ses ved henvendelse til Teknisk & Miljø.

  Der arbejdes løbende med restaurering af kommunens vandløb. Det drejer sig f.eks. om forbedring af forhold for fisk og vanddyr i øvrigt, forbedring af vandløbsføring og tilbageførsel til et mere naturligt forløb.

Sidst opdateret

19.02.2019