Du er her

Vandløb og dræn

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb.

Vandløbene i Stevns Kommune er vigtige for afvanding af marker og befæstede arealer, men de har desuden også en stor naturmæssig værdi. Vi skal tilgodese begge dele.

Stevns Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb, herunder også dræn.

For visse vandløb er der særlige restriktioner som følge af, at vandløbet eller området omkring er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer af disse områders tilstand.

Naturbeskyttelsesloven
Vandløbsloven
Kommunale vandløb (pdf)

Værd at vide om vandløb og dræn

Fold alle ud
 • Hvad skal jeg vide generelt om vandløb og dræn?

  Reparation, vedligehold og oprensning kan ske uden tilladelse, så længe vandføringsevne og forløb af vandløb er uændret.

  Rørlagte vandløb og dræn er ikke kun beliggende på landbrugsjord. Også som almindelig husejer uden landbrugsjord skal du være opmærksom på, at der kan være et rørlagt vandløb eller et dræn på din ejendom. Placeringen af rørlægningen er desværre ikke altid tinglyst eller indtegnet på kort.

 • Hvad skal jeg som lodsejer søge tilladelse til?

  Det er ikke tilladt at rørlægge åbne strækninger eller at åbne rørlagte strækninger uden tilladelse. For rørlagte vandløb må dimensionen af rørene ikke ændres uden forudgående tilladelse.

 • Hvad er jeg som lodsejer forpligtet til?

  • Ejendomme, der ligger lavt (nedstrøms lodsejere) er forpligtigede til at modtage vand fra højere liggende ejendomme (opstrøms lodsejere).
  • Som lodsejer er du forpligtet til at vedligeholde vandløbet, så vandføringsevnen ikke forringes. Det betyder, at åbne vandløb skal vedligeholdes efter behov, og at rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres og udskiftes efter behov, og at eventuelle spærringer skal fjernes, så vandføringen fortsat er optimal.
  • Du må ikke beplante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at der er  fare for, at rødder kan trænge ind i rørlægningen. Sker det alligevel, er det din  pligt at reetablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne.
 • Kommunale vandløb og dræn

  I Stevns Kommune er der en række vandløb (både rørlagte og åbne), som vi skal vedligeholde. De større åbne vandløb er som hovedregel 'kommunale'.

  For 'kommunale vandløb' gælder, at arealerne langs og i vandløbet er ejet af den enkelte lodsejer, men at vi står for vedligeholdelsen.

  Der er i Stevns Kommune pt. 26 kommunale vandløb. Nogle af disse vandløb er grænsevandløb til en af vore nabokommuner, mens andre slynger sig ind og ud mellem to kommuner.

  Stevns Kommune står pt. for vedligeholdelse af ca. 125 km vandløb, hvoraf ca. 68 km er åbne, mens de resterende ca. 57 km er rørlagte.

  For hvert af de kommunale vandløb er der udarbejdet et regulativ, som beskriver vandløbets placering, dybde og bredde samt vandløbets vedligeholdelse.

  Regulativerne er endnu ikke gjort digitale, men kan ses ved henvendelse til Teknisk & Miljø.

  Der arbejdes løbende med restaurering af kommunens vandløb. Det drejer sig f.eks. om forbedring af forhold for fisk og vanddyr i øvrigt, forbedring af vandløbsføring og tilbageførsel til et mere naturligt forløb.

 • Vandråd 2021-2027

  Nu kan du indstille medlemmer til Vandrådene for Køge Bugt og Østersøen

  Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til Vandrådene for Køge Bugt og Østersøens Hovedvandoplande.

  Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.
  Det kan ske ved at anmode om oprettelsen af et vandråd og indstille medlemmer til dette råd.
  Ifølge loven om vandplanlægning skal danske kommuner etablere et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om det.

  De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;
  - relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  - lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

  Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.
  De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

  Sådan anmoder du om et vandråd

  Anmodningen kan ske til Stevns Kommunes Center for Teknik & Miljø på: tekmil@stevns.dk senest den 15. november 2019. Skriv venligst ’Vandråd’ i emnefeltet.
  I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd.
   

Sidst opdateret

19.02.2019